ข้ามไปเนื้อหา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
Faculty Liberal arts And Science, Nakhonphanom University
สถาปนา26 ธันวาคม พ.ศ. 2555; 11 ปีก่อน (2555-12-26)
คณบดีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ (รักษาราชการแทนคณบดี)
ที่อยู่
ที่ตั้ง 167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วารสารวารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สี  สีแสด
สถานปฏิบัติพื้นที่ตำบลนาราชควาย (ม.ราชภัฏเดิม)
เว็บไซต์www.flas.npu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Faculty Liberal arts And Science, Nakhonphanom University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติ[แก้]

"คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์" เดิมเป็นสถาบันราชภัฏ ๑ ใน ๕ สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยได้ประกาศเป็นสถาบันราชภัฏนครพนม ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

สถาบันราชภัฏนครพนมเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๗ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

สถาบันราชภัฏนครพนม ดำเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏ นครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้งทางด้านคุณภาพและ ศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป การยกฐานะสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับเนื่องมาจนกระทั่ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมวิทยาเขตนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

 • งานวิจัย
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานกิจการนักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานบริหารความเสี่ยง
 • งานบริหารวิชาการ
 • งานบัณฑิตศึกษาคณะ

หลักสูตร[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรนิติศาสตรศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]