ข้ามไปเนื้อหา

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์"
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Pridi Banomyong Faculty of Law,
Dhurakij Pundit University
สถาปนาปี พ.ศ. 2518
คณบดีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
ที่อยู่
วารสาร• วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
สี  สีขาว
เว็บไซต์[1]

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเพื่อสนองตอบต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเน้นหนักการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2518

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีมติความเห็นชอบหลักสูตร

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีมติให้ความเห็นชอบรับรองมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2520 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับรองวุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2524 เนติบัณฑิตยสภา มีมติให้ผู้สำเร็จเป็นนิติศาสตรบัณฑิต มีสิทธิ์สมัครเป็น สมาชิกสมทบแห่งเนติบัณทิตยสภา และจดทะเบียนรับรอง ใบอนุญาตว่าความ ได้

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ ใช้ชื่อว่า "คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์"จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเพื่อสนองตอบต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเน้นหนักการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหาร[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ไสว สุทธิพิทักษ์, อาจารย์ ดร. พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2523
2 บดินทร์ ลุประสงค์, อาจารย์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2328
3 สมชัย ทรัพยวณิช, ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2540
4 นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์, รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544
5 คณิต ณ นคร, ศาสตราจารย์ ดร. พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2554
- สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, รองศาสตราจารย์ ดร. (รักษาการ) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554
6 ประสิทธิ์ เอกบุตร, ศาสตราจารย์ ดร. พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556
- สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, รองศาสตราจารย์ ดร. (รักษาการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
7 เจษฎ์ โทณวณิก, รองศาสตราจารย์ ดร. พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
8 สุทธิพล ทวีชัยการ, ดร. พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

ภาควิชา[แก้]

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้