คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
Faculty of Accountancy Finance and Banking Payap University
คณบดีดร.วัลภา วงศ์จันทร์
สีฟ้า
เว็บไซต์account.payap.ac.th

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดสอนเป็น สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2520 โดยสังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มาในปี พ.ศ. 2528 จึงตั้งเป็นคณะบัญชีและการเงิน และในปี พ.ศ. 2531 จึงได้ใช้ชื่อ "คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" มาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยพายัพ” ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคและคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 8 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดุริยศิลป์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บริหารงานบุคคล พยาบาลและผดุงครรภ์ และปรัชญาและศาสนา

  • พ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี โดยสังกัดคณะสังคมศาสตร์
  • พ.ศ. 2527 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอื่น ๆ อีก 4 สาขาวิชา ที่เคยสังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ได้แยกมาจัดตั้งเป็น คณะบริหารธุรกิจ และในปีเดียวกันทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ วิทยาลัยพายัพ เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัย” (เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย)
  • พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พร้อมกับได้ขอจัดตั้ง “คณะบัญชีและการเงิน” ขึ้น ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • พ.ศ. 2531 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้ชื่อของคณะว่า “ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ” และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2538 ได้นำคอมพิวเตอร์ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 50 เครื่อง และได้ปรับการบริหารหน่วยงานจาก สาขาวิชา มาเป็น ภาควิชา

ปัจจุบันคณะฯ ได้ย้ายจากอาคารบริหารธุรกิจมาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง รวม 100 เครื่อง มีห้องสอนด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Internet จำนวน 11 ห้อง ภาควิชาการบัญชี มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 27 รุ่น จำนวน 4,662 คน ภาควิชาการเงินและการธนาคาร มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 19 รุ่น จำนวน 1,836 คน