คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
SU En-Tech Logo01.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University
ที่อยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 โทรสาร 0-3421-9358
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

(ผู้รักษาการแทนคณบดี)
สีประจำคณะ      สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th/_2012/
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) เดิมชื่อ "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะจัดตั้งคณะวิชาแห่งใหม่ เพื่อผลิตบุคลากรในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี พ.ค.2530 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม 2535 โดยแยกเข้าสู่ 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีวัสดุ (ชื่อสาขาในสมัยนั้น) เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีคณบดีคนแรกคือ อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมี นโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 65 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 โดยแยกเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สัญลักษณ์และสีประจำคณะฯ[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นรูปพระพิฆเนศอยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital

สีประจำคณะฯ[แก้]

     สีแดงเลือดนก

 1. ความหมาย ความหมายของสีนั้นหมายถึง ความมุ่งมั่น และความเป็นผู้นำที่สง่างาม
 2. ที่มา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ การกำหนดสีประจำคณะฯ จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ซึ่งโดยปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสีประจำคณะเป็นสีแดงเลือดหมู แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแตกต่าง จึงได้กำหนดให้สีประจำคณะฯ เป็นสีแดงเข้ม ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของศิลปากร

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ[แก้]

ปรัชญา (Philosophy)[แก้]

"พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร์ อนุรักษ์ศิลป์ ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี"

ปณิธาน (Determination)[แก้]

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคอาเซียน"

วิสัยทัศน์ (Vision)[แก้]

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม และมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ของประเทศ"

วิสัยทัศน์คณบดี[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะทุกคนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิจัยและวิชาการข้ามสาขา และมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ ที่ปรับตัวได้ดี ทั้งในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)[แก้]

 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัย เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ เพื่อความเป็นเลิศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับประเพณีและวิถีไทย รวมถึงการอนุรักษ์ศิลป์เชิงบูรณาการ
 5. มุ่งเน้นระบบบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภาควิชาและหน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering

บรรยากาศของคณะฯ[แก้]

ปีกตะวันออกส่วนทางเดินเชื่อมของอาคารซึ่งมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
ปีกทิศเหนือของอาคารเมื่อมองจากลานเชียร์
 • ถนนสีฟ้า (Blue Road)

เป็นทางเข้าคณะด้านฝั่งตะวันออก ซึ่งทำด้วยแผ่นคอนกรีตสีฟ้า โดยเป็นถนนแห่งเดียวในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีลักษณะเช่นนี้

 • ลานเชียร์

บริเวณทางเข้าคณะด้านใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหล่าสมาชิกชมรมเชียร์ของคณะเข้ามาทำกิจกรรมในยามค่ำคืน

 • สระเกียร์และบริเวณสวนหย่อม

เป็นสระน้ำภายในคณะ เพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นที่พักผ่อนของนักศึกษา

 • ลานใต้คณะ

สถานที่รวมตัวของนักศึกษา เป็นที่ตั้งของสโมสรนักศึกษาและเป็นลานกิจกรรมในหลาย ๆ โอกาส ทั้งยังถือเป็นส่วนบริการอาหารของคณะฯ อีกด้วย

เพลงประจำคณะ[แก้]

 • เพลงเลือดนก เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับสีประจำคณะ โดยได้ถูกแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะของนักศึกษาในสมัยนั้น และด้วยความช่วยเหลือของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จึงทำให้เป็นเพลงที่มีความไพเราะ แสดงถึงความมุ่งมั่นในจุดหมาย ความสมานสามัคคีได้อย่างดี อีกทั้งยังมีท่าประกอบการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้เนื้อเพลงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และชื่อคณะในเพลงยังคงเป็น "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เช่นเดิม แต่นักศึกษาก็ยังคงนำเพลงนี้เป็นเพลงประจำคณะ ด้วยเข้าใจว่าชื่อนั้นไม่สำคัญเท่าความหมายและอุดมการณ์ที่มีมา ถึงแม้จะมีเพลงอีกจำนวนมากมายที่เกิดขึ้น แต่เพลงประจำคณะก็ย่อมมีเพียงเพลงเดียว

กิจกรรมประจำปี[แก้]

 • กิจกรรมวันไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 • กิจกรรมรับน้อง
 • กิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ
 • กิจกรรมเปิดโลกเทคโน
 • กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
 • กิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่
 • กิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล คณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 21 เมษายน พ.ศ. 2535
22 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 เมษายน พ.ศ. 2539
22 เมษายน พ.ศ. 2539 - 21 เมษายน พ.ศ. 2543
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 22 เมษายน พ.ศ. 2543 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 11 มกราคม พ.ศ. 2544
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 11 มกราคม พ.ศ. 2549
12 มกราคม พ.ศ. 2549 - 11 มกราคม พ.ศ. 2553
3
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 11 มกราคม พ.ศ. 2544 - 28 มกราคม พ.ศ. 2546
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 29 มกราคม พ.ศ. 2546 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาน พิมพา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 12 มกราคม พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม 2560
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]