คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering And Industrial Technology Silpakorn University
ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
คณบดี ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
สีประจำคณะ ███ สีแดงเลือดนก (Crimson)
สัญลักษณ์ รูปพระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
เว็บไซต์ www.eng.su.ac.th
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทศโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Engineering And Industrial Technology) เดิมชื่อ "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะจัดตั้งคณะวิชาแห่งใหม่ เพื่อผลิตบุคลากรในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี พ.ค.2530 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม 2535 โดยแยกเข้าสู่ 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีวัสดุ(ชื่อสาขาในสมัยนั้น) เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีคณบดีคนแรกคือ อ.ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากมีการขยายตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งคณะวิชาที่สามารถผลิตบุคลากร เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้งนี้ส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์(ซึ่งเป็นวิทยาเขตเดียวในขณะนั้น)ยังมีพื้นที่เหลือที่จะจัดตั้งคณะใหม่ขึ้น คือพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนที่ติดกับบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดให้เป็นบริเวณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ชื่อในสมัยก่อตั้งคณะ) โดยลักษณะคณะซึ่งออกแบบให้เป็นตึกขนาดใหญ่9ชั้นเป็นตึกเดียวของวิทยาเขตนี้ ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั้งคณะ โดยใช้งบประมาณ 344,300,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 11 ตุลาคม 2538 เพื่อรองรับสาขาวิชาที่จะเปิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดยนักศึกษาและคณาจารย์ในสมัยแรก จะใช้อาคารอื่นภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทำการเรียนการสอนชั่วคราวและจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวของคณะบริเวณอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน สำหรับอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯในปัจจุบันได้ออกแบบภายในให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมีทางเดินเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆของคณะ และมีช่องระบายอากาศระหว่างชั้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก โดยปัจจุบันมีการดำเนินการดังนี้

ปีกตะวันออกส่วนทางเดินเชื่อมของอาคารซึ่งมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
 • พื้นที่ชั้น G
-พื้นที่สโมสรนักศึกษา ห้องประชุมใหญ่ และลานให้คณะ(ปีกตะวันตก)
-พื้นที่ห้องแสดงผลงานฯ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเขียนแบบวิศวกรรม(ปีกใต้)
-พื้นที่สำนักงานคณะและสำนักงานคณบดี(ปีกตะวันออก)
-พื้นที่ห้องบรรยายส่วนกลางของคณะ(ปีกเหนือ)
 • พื้นที่ชั้น 2
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(ปีกตะวันออก)
 • พื้นที่ชั้น 3
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร(ปีกตะวันออก)
 • พื้นที่ชั้น 4
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ปีกตะวันออก)
 • พื้นที่ชั้น 5
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ปีกตะวันออก)
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ปีกทิศเหนือของอาคารเมื่อมองจากลานเชียร์
 • พื้นที่ชั้น 6
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี(ปีกตะวันออก)
 • พื้นที่ชั้น 7
-พื้นที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ(ปีกตะวันออก)
-พื้นที่ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย(ปีกตะวันตก)
-พื้นที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ(ปีกเหนือ)
-ปีกใต้เป็นบริเวณดาดฟ้าของคณะ
พื้นที่ชั้น 8-9 มีเพียงปีกเหนือเพียงด้านเดียว
 • พื้นที่ชั้น 8
แบ่งเป็นบริเวณห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ
 • พื้นที่ชั้น 9
เป็นส่วนปฏิบัติการของสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

ภาควิชา และหลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภาควิชาทั้งหมด 7 ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชามีสาขาที่เปิดสอนดังนี้


ภาควิชา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

บรรยากาศของคณะฯ[แก้]

 • ถนนสีฟ้า (Blue Road)

เป็นทางเข้าคณะด้านฝั่งตะวันออก ซึ่งทำด้วยแผ่นคอนกรีตสีพ้า โดยเป็นถนนแห่งเดียวในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีลักษณะเช่นนี้

 • ลานเชียร์

บริเวณทางเข้าคณะด้านใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหล่าสมาชิกชมรมเชียร์ของคณะเข้ามาทำกิจกรรมในยามค่ำคืน

 • สระเกียร์ และบริเวณสวนหย่อม

เป็นสระน้ำภายในคณะ เพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นที่พักผ่อนของนักศึกษา

 • ลานใต้คณะ

สถานที่รวมตัวของนักศึกษา เป็นที่ตั้งของสโมสรนักศึกษาและเป็นลานกิจกรรมในหลายๆโอกาส ทั้งยังถือเป็นส่วนบริการอาหารของคณะฯอีกด้วย

นักศึกษาดูงาน Logistics Fair

เพลงประจำคณะ[แก้]

 • เพลงเลือดนก เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับสีประจำคณะ โดยได้ถูกแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะของนักศึกษาในสมัยนั้น และด้วยความช่วยเหลือของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จึงทำให้เป็นเพลงที่มีความไพเราะ แสดงถึงความมุ่งมั่นในจุดหมาย ความสมานสามัคคีได้อย่างดี อีกทั้งยังมีท่าประกอบการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้เนื้อเพลงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และชื่อคณะในเพลงยังคงเป็น"เทคโนโลยีอุตสาหกรรม"เช่นเดิม แต่นักศึกษาก็ยังคงนำเพลงนี้เป็นเพลงประจำคณะ ด้วยเข้าใจว่าชื่อนั้นไม่สำคัญเท่าความหมายและอุดมการณ์ที่มีมา ถึงแม้จะมีเพลงอีกจำนวนมากมายที่เกิดขึ้น แต่เพลงประจำคณะก็ย่อมมีเพียงเพลงเดียว

กิจกรรมประจำปี[แก้]

 • กิจกรรมวันไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 • กิจกรรมรับน้อง
 • กิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ
 • กิจกรรมเปิดโลกเทคโน
 • กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
 • กิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่
 • กิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4

ย}}