คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
SU En-Tech Logo01.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University
ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (ผู้รักษาการแทนคณบดี)
สีประจำคณะ      สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th/_2012/
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/entechsu
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) เดิมชื่อ "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะจัดตั้งคณะวิชาแห่งใหม่ เพื่อผลิตบุคลากรในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ. 2530 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยแยกเข้าสู่ 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีวัสดุ (ชื่อสาขาในสมัยนั้น) เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีคณบดีคนแรกคืออาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมี นโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 65 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยแยกเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering

หน่วยงาน[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล คณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 21 เมษายน พ.ศ. 2535
22 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 เมษายน พ.ศ. 2539
22 เมษายน พ.ศ. 2539 - 21 เมษายน พ.ศ. 2543
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 22 เมษายน พ.ศ. 2543 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 11 มกราคม พ.ศ. 2544
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 11 มกราคม พ.ศ. 2549
12 มกราคม พ.ศ. 2549 - 11 มกราคม พ.ศ. 2553
3
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 11 มกราคม พ.ศ. 2544 - 28 มกราคม พ.ศ. 2546
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 29 มกราคม พ.ศ. 2546 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาน พิมพา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 12 มกราคม พ.ศ. 2557 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ลาออก)
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]