คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University
ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดี)
สีประจำคณะ ██ สีแดงตัด[1]
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
เว็บไซต์ www.eng.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/entechsu

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการขยายการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และดำเนินงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ หรือการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ งานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านเคมีฟิสิกส์ของอาหาร การวิจัยผู้บริโภคและการประเมินทางประสาทสัมผัส การจัดอบรม ให้คำปรึกษา และบริการตรวจวิเคราะห์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร งานวิจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค สิ่งแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการชีวภาพใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยสาขาที่หลากหลาย งานวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534[2] และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมี นโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[3]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 65 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยแยกเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล คณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 21 เมษายน พ.ศ. 2535[4]
22 เมษายน พ.ศ. 2535 – 21 เมษายน พ.ศ. 2539[5]
22 เมษายน พ.ศ. 2539 – 21 เมษายน พ.ศ. 2543[6]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 22 เมษายน พ.ศ. 2543 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[7]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 11 มกราคม พ.ศ. 2544[8]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 11 มกราคม พ.ศ. 2549[9]
12 มกราคม พ.ศ. 2549 – 11 มกราคม พ.ศ. 2553[10]
3
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 11 มกราคม พ.ศ. 2544 – 28 มกราคม พ.ศ. 2546[11]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 29 มกราคม พ.ศ. 2546 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[12]
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาน พิมพา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548[13]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 – 11 มกราคม พ.ศ. 2557[14]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 12 มกราคม พ.ศ. 2557 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ลาออก)[15]
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน[16]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

เกี่ยวกับคณะ[แก้]

ปีกตะวันออกส่วนทางเดินเชื่อมของอาคารซึ่งมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
ปีกทิศเหนือของอาคารเมื่อมองจากลานเชียร์
 • บรรยากาศ
  • ถนนสีฟ้า (Blue Road) เป็นทางเข้าคณะด้านฝั่งตะวันออก ซึ่งทำด้วยแผ่นคอนกรีตสีพ้า โดยเป็นถนนแห่งเดียวในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีลักษณะเช่นนี้
  • ลานเชียร์ บริเวณทางเข้าคณะด้านใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหล่าสมาชิกชมรมเชียร์ของคณะเข้ามาทำกิจกรรมในยามค่ำคืน
  • สระเกียร์ และบริเวณสวนหย่อม เป็นสระน้ำภายในคณะ เพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นที่พักผ่อนของนักศึกษา
  • ลานใต้คณะ สถานที่รวมตัวของนักศึกษา เป็นที่ตั้งของสโมสรนักศึกษาและเป็นลานกิจกรรมในหลาย ๆ โอกาส ทั้งยังถือเป็นส่วนบริการอาหารของคณะอีกด้วย
 • เพลงประจำคณะ

"เพลงเลือดนก" เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับสีประจำคณะ โดยได้ถูกแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะของนักศึกษาในสมัยนั้น และด้วยความช่วยเหลือของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จึงทำให้เป็นเพลงที่มีความไพเราะ แสดงถึงความมุ่งมั่นในจุดหมาย ความสมานสามัคคีได้อย่างดี อีกทั้งยังมีท่าประกอบการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้เนื้อเพลงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และชื่อคณะในเพลงยังคงเป็น "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เช่นเดิม แต่นักศึกษาก็ยังคงนำเพลงนี้เป็นเพลงประจำคณะ ด้วยเข้าใจว่าชื่อนั้นไม่สำคัญเท่าความหมายและอุดมการณ์ที่มีมา ถึงแม้จะมีเพลงอีกจำนวนมากมายที่เกิดขึ้น แต่เพลงประจำคณะก็ย่อมมีเพียงเพลงเดียว

 • กิจกรรมนักศึกษา
  • กิจกรรมวันไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
  • กิจกรรมรับน้อง
  • กิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ
  • กิจกรรมเปิดโลกเทคโนฯ
  • กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
  • กิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่
  • กิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)
 2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 3. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๓ ๖ กันยายน ๒๕๔๔
 4. คำสั่ง มศก.ที่ 1099/2533 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2533
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 236/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543
 8. คำสั่ง มศก. ที่ 1207/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 1560/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 33/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 27/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 150/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546
 13. คำสั่ง มศก.ที่ 820/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546
 14. คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 15. คำสั่ง มศก.ที่ 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556
 16. คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]