คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Sciences And Liberal Arts,
Rajamangala University of Technology Isan
Sciences&Arts RMUTI.png
คติพจน์สร้างคนดี มีคุณธรรม
เลิศล้ำวิทยาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ 2550
คณบดีรดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
ที่อยู่
ศูนย์กลางนครราชสีมา
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ตึก 34) เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
วารสารไม่ปรากฏชัดเจน
สี         สีเหลือง-สีแสด
มาสคอต
ดู สัญลักษณ์คณะ
เว็บไซต์www.sci.rmuti.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อคณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดิมชื่อ คณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ และพลานามัย ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

มีลักษณะอาคาร เป็นอาคารแฝดคู่มีสะพานเชื่อมที่ ชั้น 6-9 ลักษณะอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น (ไม่นับส่วนของดาดฟ้า) แบ่งเป็นฝั่ง A และ B อยู่ใกล้อาคาร 35 (อาคารเรียนรวม) และ อาคารบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กำลังก่อสร้าง บริเวณหน้าคณะ) โดยคณะแบ่งชั้นต่างๆเป็นหมวดสาขา

โดยเริ่มแรกก่อสร้างอาคารปฏิบัติการในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัด ณ อาคาร 19 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบัน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (อาคารริมน้ำ)

เมื่ออาคารปฏิบัติในปัจจุบันแล้วเสร็จ ถึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน โดยในส่วนอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องน้ำ ลานพักผ่อนบนอาคาร (ชั้น4) ห้องลีลาศ และลานกิจกรรม ชั้น 10

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[1][แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (TOH.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี (CS.H.)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (PHY.)
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ST.)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (BPT.)
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม (MSI.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  (LT.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (SHS.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (AIT.)
 • สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABI.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมข้าว (IR.)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (MCT.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม [ต่อเนื่อง] (DPT.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (M.ICT.)
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ (M.BIO.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

อ้างอิง[แก้]

 1. [1] เก็บถาวร 2018-06-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน