คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Industrial Technology
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ.2548
(19 ปี)
คณบดีดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ
ที่อยู่
สี 
เว็บไซต์https://fit.nrru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อรับผิดชอบงานวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนและสาขาวิชาในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับปริญญาตรี[1] ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์

อ้างอิง[แก้]

 1. "หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".