ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเพื่อกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการตอบสนองแรงจูงใจของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้เวลา การผลิต การลงทุน การบริโภคสินค้าและบริการ

รายชื่อคณะหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (School of Development Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ดูเพิ่ม[แก้]