โรงพยาบาลขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลขอนแก่น
Khon kaen Hospital
ประเภทสถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง54,56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-009900
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง1 มกราคม พ.ศ. 2494
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
จำนวนเตียง1000 เตียง[1]
แพทย์226 คน
บุคลากร3,200 คน - 30 กันยายน 2560
เว็บไซต์https://www.kkh.go.th/

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ ประเภทสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (advance tertiary care)

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2490 มีเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน เปิดให้บริการเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 มีหอผู้ป่วยรวมรับผู้ป่วย 25 เตียง มีแพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เภสัชกร 1 คน มีอาคารผู้ป่วยนอก โรงซักฟอก

 • พ.ศ. 2502 มีการสร้างอาคารสูติกรรม อาคารห้องตรวจฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยเด็ก และอาคารห้องพิเศษ มียูนิตทำฟัน 1 ตัว ห้องผ่าตัด 2 ห้อง
 • พ.ศ. 2506 เพิ่มอาคารผ่าตัดและหอผู้ป่วยศัลยกรรม ต่อมารับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยยาเสพติดได้สร้างอาคารอุบัติเหตุและอาคารสงฆ์อาพาธ และได้แยกแผนกอย่างชัดเจน
 • พ.ศ. 2509 ริเริ่มการใช้สารรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรักษาโรคไข้เลือดออก
 • พ.ศ. 2510 มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผู้ป่วยในเขตทุรกันดาร ร่วมกับทหารและตำรวจ
 • พ.ศ. 2518 ได้ริเริ่มเป็นสถานฝึกงาน ฝึกอบรมและฝึกสอน เน้นด้านวิชาการมากขึ้น แยกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อออกจากแผนกศัลยกรรม
 • พ.ศ. 2519 แยกแผนกจักษุและโสต ศอ นาสิก ระบาดวิทยา สุขศึกษา รักษาพยาบาลในชุมชน สังคมสงเคราะห์ กายภาพบำบัด กายอุปกรณ์ อาชีวบำบัด ต่อเติมห้องผ่าตัดจาก 4 เตียงเป็น 8 เตียง และมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด ใช้กล้องเลเซอร์ในการรักษาดวงตา และสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง
 • พ.ศ. 2524 ปรับระบบการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม คือ อาคารพักแพทย์ อาคารผู้ป่วยหู คอ จมูก และสูติกรรม อาคารน้ำเกลือ อาคารผู้ป่วย 150 เตียง และอาคารพยาธิวิทยา
 • พ.ศ. 2530 สร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม 120 เตียง มีระบบพัฒนาบริการสาธารณสุข ปรับปรุงระบบประปาในโรงพยาบาล ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างตึกโภชนาการใหม่ ปรับระบบการบริการอาหารให้ผู้ป่วย มีการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์เป็นเครื่องแรกในกลุ่มงานรังสีวิทยา ก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ
 • พ.ศ. 2532-2536 สร้างอาคารเพิ่มเติมหลายอาคาร จำนวนเตียงมากขึ้น เช่น อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก อาคารพักผู้ป่วย 150 เตียง โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมอาคาร ของบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เน้นความประทับใจให้กับผู้รับบริการ มีโครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
 • พ.ศ. 2537-2540 มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล จัดระบบเครือข่ายข้อมูล ปรับปรุงระบบโทรศัพท์เป็นระบบอัตโนมัติ สร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน 150 เตียง อาคารรักษาศพ อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและวางรูปแบบพื้นที่ภายในโรงพยาบาล ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มีการพัฒนาด้านวิชาการจัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา มีการจัดทำโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการเช่น โครงการป้องกันอุบัติเหตุ โครงการรณรงค์รับประทานผักปลอดพิษ ฯลฯ ส่วนการพัฒนาคุณภาพก็ได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง มีการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลายกิจกรรมเช่น TQM ESB OD 5ส ตั้งสำนักประกันสุขภาพ มีโครงการพัฒนาโรงพยาบาลมากมายอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนางานในเชิงรุก เน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่บ้าน
 • พ.ศ. 2540 เริ่มพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital accreditation และตั้งสำนักนโยบายและแผน
 • พ.ศ. 2541 มีการเตรียมตัวที่จะเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ มีการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เพื่อเป็น ศูนย์อุบัติเหตุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2543 มีการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกด้าน
 • พ.ศ. 2544 มีการก่อตั้งหน่วยไตเทียมและแพทย์แผนไทย และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • พ.ศ. 2545 เดือนมกราคม ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการ Hospital accreditation
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีการก่อสร้างอาคารสูติกรรม ขยายงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานจิตเวช

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้ขยายหน่วยงานเพื่อรับรองการบริการของผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม เคมีบำบัด

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 1. นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี ปี พ.ศ. 2492-2506
 2. นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ปี พ.ศ. 2506-2517
 3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ปี พ.ศ. 2517-2519
 4. นายแพทย์ประสาน ธรรมธาริน ปี พ.ศ. 2519-2529
 5. นายแพทย์ชาตรี สุเมธวานิชย์ ปี พ.ศ. 2529-2532
 6. นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ปี พ.ศ. 2532-2536
 7. นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์ ปี พ.ศ. 2536-2540
 8. นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์ ปี พ.ศ. 2540-2544
 9. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ปี พ.ศ. 2544-2550
 10. นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ปี พ.ศ. 2550 - 2557
 11. นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ปี พ.ศ. 2557 - 2558
 12. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปี พ.ศ. 2558 - 2561
 13. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ปี พ.ศ. 2561 - 2561
 14. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปี พ.ศ. 2561 - 2563
 15. แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ห้องตรวจโรค[แก้]

 1. อายุรกรรม
 2. ศัลยกรรม
 3. สูติกรรม
 4. นรีเวชกรรม
 5. กุมารเวชกรรม
 6. โสต ศอ นาสิก
 7. จักษุวิทยา
 8. ศัลยกรรมกระดูก (ออร์โทพีดิกส์)
 9. จิตเวช
 10. รังสีวิทยา
 11. ทันตกรรม
 12. เวชปฏิบัติ
 13. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 14. แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อ้างอิง[แก้]

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 1. ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข