โรงพยาบาลขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลขอนแก่น
[[ไฟล์:สัญลักษณ์ รพ.ขอนแก่น| 200px]]
ประเภท สถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2494
ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
จำนวนเตียง 867 เตียง[1]
บุคลากร 3,200 คน - 30 กันยายน 2558
เว็บไซต์ http://www.kkh.go.th/

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ ประเภทสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (advance tertiary care)

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2490 มีเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน เปิดให้บริการเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 มีหอผู้ป่วยรวมรับผู้ป่วย 25 เตียง มีแพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เภสัชกร 1 คน มีอาคารผู้ป่วยนอก โรงซักฟอก

 • พ.ศ. 2502 มีการสร้างอาคารสูติกรรม อาคารห้องตรวจฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยเด็ก และอาคารห้องพิเศษ มียูนิตทำฟัน 1 ตัว ห้องผ่าตัด 2 ห้อง
 • พ.ศ. 2506 เพิ่มอาคารผ่าตัดและหอผู้ป่วยศัลยกรรม ต่อมารับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยยาเสพติดได้สร้างอาคารอุบัติเหตุและอาคารสงฆ์อาพาธ และได้แยกแผนกอย่างชัดเจน
 • พ.ศ. 2509 ริเริ่มการใช้สารรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรักษาโรคไข้เลือดออก
 • พ.ศ. 2510 มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผู้ป่วยในเขตทุรกันดาร ร่วมกับทหารและตำรวจ
 • พ.ศ. 2518 ได้ริเริ่มเป็นสถานฝึกงาน ฝึกอบรมและฝึกสอน เน้นด้านวิชาการมากขึ้น แยกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อออกจากแผนกศัลยกรรม
 • พ.ศ. 2519 แยกแผนกจักษุและโสต ศอ นาสิก ระบาดวิทยา สุขศึกษา รักษาพยาบาลในชุมชน สังคมสงเคราะห์ กายภาพบำบัด กายอุปกรณ์ อาชีวบำบัด ต่อเติมห้องผ่าตัดจาก 4 เตียงเป็น 8 เตียง และมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด ใช้กล้องเลเซอร์ในการรักษาดวงตา และสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง
 • พ.ศ. 2524 ปรับระบบการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม คือ อาคารพักแพทย์ อาคารผู้ป่วยหู คอ จมูก และสูติกรรม อาคารน้ำเกลือ อาคารผู้ป่วย 150 เตียง และอาคารพยาธิวิทยา
 • พ.ศ. 2530 สร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม 120 เตียง มีระบบพัฒนาบริการสาธารณสุข ปรับปรุงระบบประปาในโรงพยาบาล ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างตึกโภชนาการใหม่ ปรับระบบการบริการอาหารให้ผู้ป่วย มีการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์เป็นเครื่องแรกในกลุ่มงานรังสีวิทยา ก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ
 • พ.ศ. 2532-2536 สร้างอาคารเพิ่มเติมหลายอาคาร จำนวนเตียงมากขึ้น เช่น อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก อาคารพักผู้ป่วย 150 เตียง โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมอาคาร ของบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เน้นความประทับใจให้กับผู้รับบริการ มีโครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
 • พ.ศ. 2537-2540 มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล จัดระบบเครือข่ายข้อมูล ปรับปรุงระบบโทรศัพท์เป็นระบบอัตโนมัติ สร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน 150 เตียง อาคารรักษาศพ อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและวางรูปแบบพื้นที่ภายในโรงพยาบาล ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มีการพัฒนาด้านวิชาการจัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา มีการจัดทำโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการเช่น โครงการป้องกันอุบัติเหตุ โครงการรณรงค์รับประทานผักปลอดพิษ ฯลฯ ส่วนการพัฒนาคุณภาพก็ได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง มีการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลายกิจกรรมเช่น TQM ESB OD 5ส ตั้งสำนักประกันสุขภาพ มีโครงการพัฒนาโรงพยาบาลมากมายอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนางานในเชิงรุก เน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่บ้าน
 • พ.ศ. 2540 เริ่มพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital accreditation และตั้งสำนักนโยบายและแผน
 • พ.ศ. 2541 มีการเตรียมตัวที่จะเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ มีการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เพื่อเป็น ศูนย์อุบัติเหตุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2543 มีการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกด้าน
 • พ.ศ. 2544 มีการก่อตั้งหน่วยไตเทียมและแพทย์แผนไทย และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • พ.ศ. 2545 เดือนมกราคม ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการ Hospital accreditation
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีการก่อสร้างอาคารสูติกรรม ขยายงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานจิตเวช

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้ขยายหน่วยงานเพื่อรับรองการบริการของผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม เคมีบำบัด

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 1. นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี ปี พ.ศ. 2492-2506
 2. นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ปี พ.ศ. 2506-2517
 3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ปี พ.ศ. 2517-2519
 4. นายแพทย์ประสาน ธรรมธาริน ปี พ.ศ. 2519-2529
 5. นายแพทย์ชาตรี สุเมธวานิชย์ ปี พ.ศ. 2529-2532
 6. นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ปี พ.ศ. 2532-2536
 7. นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์ ปี พ.ศ. 2536-2540
 8. นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์ ปี พ.ศ. 2540-2544
 9. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ปี พ.ศ. 2544-2550
 10. นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ปี พ.ศ. 2550 - 2557
 11. นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ปี พ.ศ. 2557 - 2558
 12. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ห้องตรวจโรค[แก้]

 1. อายุรกรรม
 2. ศัลยกรรม
 3. สูติกรรม
 4. นรีเวชกรรม
 5. กุมารเวชกรรม
 6. โสต ศอ นาสิก
 7. จักษุวิทยา
 8. ศัลยกรรมกระดูก (ออร์โทพีดิกส์)
 9. จิตเวช
 10. รังสีวิทยา
 11. ทันตกรรม
 12. เวชปฏิบัติ
 13. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Website[แก้]

อ้างอิง[แก้]