คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Veterinary Medicine KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Veterinary Medicine,
Khon Kaen University
ที่อยู่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2529[1]
คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
วารสาร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิชาการโคนม - โคเนื้อ
สีประจำคณะ      สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์ vet.kku.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ระดับปริญญา แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 18

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2523 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จำนวน 40 คน ปัจจุบันมีศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 25 รุ่น ประมาณ 1,600 คน และรับนักศึกษา รุ่นละ 95 คน

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

เดิมเป็นรูปงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ที่ย่อมาจาก Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย์) พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของ นักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ) และปัญญา (ความ ฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับตราประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นรูป เทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิต เหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่

วิทยา คือ ความรู้ดี
จริยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์"
 • สีประจำคณะ

สีฟ้าหม่น (Wedgwood blue)

หน่วยงาน[แก้]

ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานคณบดี 7 ภาควิชา 1 โรงพยาบาลสัตว์ ดังนี้ สำนักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ

- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริการการศึกษา
- งานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 • ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ภาควิชาสรีรวิทยา
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 • ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • ภาควิชาอายุรศาสตร 

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

ปกติ (รับตรงภาคอีสาน,เหนือ,กลาง,ใต้/กสพท./การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง/โครงการเด็กดีมีที่เรียน/ผู้มีความสามารถด้านกีฬา) จำนวน 55 คน
โครงการพิเศษ (บุคคลทั่วไป/บุตรของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร/ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป/บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์) จำนวน 40 คน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับผู้ที่ประสงค์ไม่ศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 4-6

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (ปกติ/พิเศษ)
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ/นานาชาติ)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

 • สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ/นานาชาติ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2537
2. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2549
4. รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชูชาติ กมลเลิศ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสัตวแพทยศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]