ข้ามไปเนื้อหา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University
ชื่อย่อสพ. / VM
สถาปนา13 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 (38 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
ที่อยู่
วารสารวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
วิชาการโคนม - โคเนื้อ
สี███ สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vet.kku.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ระดับปริญญา แห่งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค ปัจจุบันคณะมีจำนวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประมาณ 542 คน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 487 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 29 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประมาณ 26 คน) บุคลากร 210 คน(สายผู้สอน 70 คน สายสนับสนุน 140 คน)

ประวัติ

[แก้]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2511 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในปี 2523 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี 2526 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จำนวน 40 คน ปัจจุบันมีศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จำนวน 28 รุ่น ประมาณ 1,700 คน (มีศิษย์เก่าระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาแล้วประมาณ 130 คน) และตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปคณะจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นละ 72 คน

สัญลักษณ์

[แก้]
 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

เป็นรูป เทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิต เหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่

วิทยา คือ ความรู้ดี
จริยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์"
 • สีประจำคณะ

  สีฟ้าหม่น (Wedgwood blue)

หน่วยงาน

[แก้]

ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 2 ส่วนงานย่อย คือ 1.กองบริหารงานคณะ 2. โรงพยาบาลสัตว์

1.กองบริหารงานคณะ แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ

- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารและธุรการ
- งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
- งานวิจัยและบริการการศึกษา
2.โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
- งานบริหารและธุรการ
- งานบริการวิชาการ

กลุ่มวิชา

[แก้]
 • กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 • กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 • กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 • กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 • กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
 • กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
 • กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาเอก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

 • สาขวิชาสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ)
 • สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 • สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อาจขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะและมหาวิทยาลัย

คณบดี

[แก้]
ทำเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 2529 - 2537
2. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ 2537 - 2541
3. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ 2541 - 2549
4. รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 2549 - 2557
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 2557 - 2564
6.ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสัตวแพทยศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]