คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Veterinary Medicine KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Medicine,
Khon Kaen University
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง13 พฤษภาคม พ.ศ. 2529[1]
คณบดีรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
วารสารวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิชาการโคนม - โคเนื้อ
สีประจำคณะ     สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vet.kku.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University; FVM-KKU) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ระดับปริญญา แห่งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค ปัจจุบันคณะมีจำนวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประมาณ 550 คน บุคลากร 214 คน(สายผู้สอน 72 คน สายสนับสนุน 142 คน)

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 18

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2523 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จำนวน 40 คน ปัจจุบันมีศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 26 รุ่น ประมาณ 1,600 คน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปคณะจะรับนักศึกษา รุ่นละ 65 คน

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

เดิมเป็นรูปงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ที่ย่อมาจาก Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย์) พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของ นักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ) และปัญญา (ความ ฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับตราประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นรูป เทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิต เหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่

วิทยา คือ ความรู้ดี
จริยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์"
 • สีประจำคณะ

สีฟ้าหม่น (Wedgwood blue)

หน่วยงาน[แก้]

ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 2 ส่วนงานย่อย คือ 1.กองบริหารงานคณะ 2. โรงพยาบาลสัตว์

1.กองบริหารงานคณะ แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ

- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารและธุรการ
- งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
- งานวิจัยและบริการการศึกษา
- งานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
2.โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
- งานบริหารและธุรการ
- งานบริการรักษาสัตว์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 9 กลุ่มวิชา อาจารย์ จำนวน 72 คน[แก้]

 • กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ 6 คน
 • กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา อาจารย์ 13 คน
 • กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อาจารย์ 4 คน
 • กลุ่มวิชาสรีรวิทยา อาจารย์ 5 คน
 • กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข อาจารย์ 8 คน
 • กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ อาจารย์ 10 คน
 • กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ อาจารย์ 7 คน
 • กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง อาจารย์ 8 คน
 • กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ อาจารย์ 11 คน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

ปกติ (โดยระบบ TCAS ประกอบด้วยรอบ 1,portfolio 2.รับตรงภาคอีสาน 3.กสพท. 4.การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง) จำนวน ุ65 คน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อาจขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะและมหาวิทยาลัย)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ)
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (ปกติ/พิเศษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2537
2. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2549
4. รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชูชาติ กมลเลิศ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสัตวแพทยศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]