คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Faculty of Education,
Suansunandha Rajabhat University
ที่ตั้ง
อาคาร 11 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูล
คำขวัญปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
(ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
สี  สีชมพู
เพลงมาร์ชครุศาสตร์สวนสุนันทา "กลิ่นแก้วจุลจอม"
เว็บไซต์เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University) ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2480 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 1 ปี แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์, งานไม้, งานพิมพ์, งานไฟฟ้า, งานเสื้อผ้า
 • พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัด โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) การงานสันทัดเท่านั้น
 • พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) การงานสันทัด และเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) 2 ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเริ่มคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ
 • พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีนี้เองเริ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจากไม่มีหอนอนเพียงพอ
 • พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี
 • พ.ศ. 2511 เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพแตกต่างกัน และในปีต่อมาได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น)
 • พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
 • พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการศึกษา
 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา
 • พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ 2 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม 3 สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) ได้ถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้
 • พ.ศ. 2540 ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ
 • พ.ศ. 2544 รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 • พ.ศ. 2546 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547
 • พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2547 เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษาจำนวน 43 คน ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี รุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • พ.ศ. 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) [1]
 • พ.ศ. 2559 งดรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี)
 • พ.ศ. 2560 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
 • พ.ศ. 2562 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และเปลี่ยนชื่อสาขาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ เป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

มาร์ชครุศาสตร์สวนสุนันทา "กลิ่นแก้วจุลจอม"[แก้]

 • ประพันธ์คำร้องโดย นายธงชัย เดือนแจ้ง
แก้วจุลจอมหอมฟุ้งปรุงจิต

ธ เนรมิตกลิ่นแก้วการศึกษา

หอมสุคนธ์ล้นสวนสุนันทา

คือคุณค่าครุศาสตร์ปราชญ์แผ่นดิน

สถานผลิตบัณฑิตครูเคียงคู่ชาติ

องอาจปราดเปรื่องเป็นทรัพย์สิน

พร้อมมรรยาทชาววังยังอาจิณ

กำจายกลิ่นครุศาสตร์ดาษดา

ทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคม

ปรัชญานิยมล้ำลึกศึกษา

ใฝ่เรียนรู้ปฏิบัติตามปรัชญา

รับใช้ประชาเป็นเรือจ้างสร้างชาติไทย

ครุยขาวแถบชมพูชูเชิด

เปี่ยมประเสริฐงามงดสดใส

ครุศาสตร์สร้างชื่อเสียงเกรียงไกร

รักษาไว้ชีพพร้อมยอมพลี

ครุศาสตร์สวนสุนันสรรค์สง่า

สร้างคุณค่าเทิดรักศักดิ์ศรี

ส่งกลิ่นหอมล้อมทั่วทั้งธานี

หอมทวีกลกลิ่นแก้วจุลจอม

ภารกิจหลัก[แก้]

 • 1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
 • 2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
 • 4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บุคลากร[แก้]

คณะผู้บริหาร[แก้]

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
6. อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ปลอบ เทพรักษ์ พ.ศ. 2519 - 2523
2. อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 - 2527
3. อาจารย์ ดร.อารี โสตถิพันธุ์ พ.ศ. 2527 - 2531
4. อาจารย์ประดับ นิลพังงา พ.ศ. 2531 - 2532
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ เอกอุ่น พ.ศ. 2532 - 2535
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2535 - 2538
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา บุรีภักดี พ.ศ. 2538 - 2541
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา พ.ศ. 2541 - 2545
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์ พ.ศ. 2545 - 2548
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เจียมไชยศรี พ.ศ. 2548 - 2552
11. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี พ.ศ. 2552 - 2556
12. อาจารย์ ดร.อารยา ลี พ.ศ. 2556 - 2560
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ พ.ศ. 2560 - 2563
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม รุ่น สาขาวิชา วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาติ หิรัญภูมิ 51 คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2554
2. นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ 52 ภาษาไทย พ.ศ. 2554 - 2555
3. นางสาวเดือน แก้วพวง 53 ภาษาไทย พ.ศ. 2555 - 2556
4. นายณัฐนันทน์ หาญสัมฤทธิศักดิ์ 54 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2557
5. นายทัศน์พล สุดโต 55 สังคมศึกษา พ.ศ. 2557 - 2558
6. นายการัณยภาส สัมดี 56 ภาษาไทย พ.ศ. 2558 - 2559
7. นายภริศกร คืนคง 57 สังคมศึกษา พ.ศ. 2559 - 2560
8. นายนทณัฐ เจริญพูล 58 ภาษาไทย พ.ศ. 2560 - 2561
9. นายชิณวัตร พละชัย 59 การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 - 2562
10. นายศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี 60 ภาษาไทย พ.ศ. 2562 - 2563
11. นายปัณณวิชญ์ ดวงโสภา 61 ภาษาไทย พ.ศ. 2563 - 2564

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]