คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตราคณะครุศาสตร์.JPG
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
(ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
อาคาร 11 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (82 ปี)
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
สี      สีชมพู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์สวนสุนันทา "กลิ่นแก้วจุลจอม"
เว็บไซต์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University) ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2480 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 1 ปี แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์ , งานไม้ , งานพิมพ์ , งานไฟฟ้า , งานเสื้อผ้า
 • พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัด โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) การงานสันทัดเท่านั้น
 • พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) การงานสันทัด และเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) 2 ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเริ่มคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ
 • พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีนี้เองเริ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจากไม่มีหอนอนเพียงพอ
 • พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี
 • พ.ศ. 2511 เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพแตกต่างกัน และในปีต่อมาได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น)
 • พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
 • พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการศึกษา
 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา
 • พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ 2 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม 3 สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) ได้ถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้
 • พ.ศ. 2540 ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ
 • พ.ศ. 2544 รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 • พ.ศ. 2546 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547
 • พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2547 เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษาจำนวน 43 คน ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี รุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • พ.ศ. 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) [1]
 • พ.ศ. 2559 งดรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี)
 • พ.ศ. 2560 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
 • พ.ศ. 2562 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และเปลี่ยนชื่อสาขาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ เป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

มาร์ชครุศาสตร์สวนสุนันทา "กลิ่นแก้วจุลจอม"[แก้]

อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์
 • ประพันธ์คำร้องโดย นายธงชัย เดือนแจ้ง
แก้วจุลจอมหอมฟุ้งปรุงจิต

ธ เนรมิตกลิ่นแก้วการศึกษา

หอมสุคนธ์ล้นสวนสุนันทา

คือคุณค่าครุศาสตร์ปราชญ์แผ่นดิน

สถานผลิตบัณฑิตครูเคียงคู่ชาติ

องอาจปราดเปรื่องเป็นทรัพย์สิน

พร้อมมรรยาทชาววังยังอาจิณ

กำจายกลิ่นครุศาสตร์ดาษดา

ทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคม

ปรัชญานิยมล้ำลึกศึกษา

ใฝ่เรียนรู้ปฏิบัติตามปรัชญา

รับใช้ประชาเป็นเรือจ้างสร้างชาติไทย

ครุยขาวแถบชมพูชูเชิด

เปี่ยมประเสริฐงามงดสดใส

ครุศาสตร์สร้างชื่อเสียงเกรียงไกร

รักษาไว้ชีพพร้อมยอมพลี

ครุศาสตร์สวนสุนันทาสรรค์สง่า

สร้างคุณค่าเทิดรักศักดิ์ศรี

ส่งกลิ่มหอมล้อมทั่วทั้งธานี

หอมทวีกลกลิ่นแก้วจุลจอม

ปรัชญา[แก้]

 • ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์[แก้]

 • แม่แบบสถาบันผลิตครู

พันธกิจ[แก้]

 • ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรม[แก้]

 • เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน

ภารกิจหลัก[แก้]

 • 1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
 • 2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
 • 4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

อัตลักษณ์[แก้]

 • เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์[แก้]

 • สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก[แก้]

 • ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ชาติ[แก้]

 • 1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม
 • 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
 • 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย

เป้าหมายการพัฒนา[แก้]

 • 1. ด้านการพัฒนาองค์กร
  • จัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน
  • สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2. ด้านการวิจัย
  • สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัยทั้งจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ
  • สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล
  • เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล จากการทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน
 • 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  • เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู
  • จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
  • เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based learning
  • พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยในชั้นเรียน
  • เสริมสร้างระบบคุณธรรมและค่านิยมโดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ์
 • 4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์
  • เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้วยการดำเนินงานแบบ Team-based approach
  • ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการทำผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ ตลอดจนการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้คณาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ (best practice)
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • 5. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
  • ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับการพัฒนางานวิจัย
  • สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการทำงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการร่วมกัน
  • สนันสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาในประชาคมอาเซียน
 • 6. ด้านการบริการวิชาการ
  • จัดให้มีการจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้เข้าคณะ
  • เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การสอน
  • เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตตำราทางวิชาการและการบริการวิชาการ
 • 7. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมืออาชีพ ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านิยมของสวนสุนันทา
  • สนันสนุนให้มีการใช้ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา
  • เน้นการจัดทำข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบค้นของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บุคลากร[แก้]

คณะผู้บริหาร[แก้]

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
5. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
6. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ปลอบ เทพรักษ์ พ.ศ. 2519 - 2523
2. อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 - 2527
3. อาจารย์ ดร.อารี โสตถิพันธ์ พ.ศ. 2527 - 2531
4. อาจารย์ประดับ นิลพังงา พ.ศ. 2531 - 2532
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ เอกอุ่น พ.ศ. 2532 - 2535
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2535 - 2538
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา บุรีภักดี พ.ศ. 2538 - 2541
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา พ.ศ. 2541 - 2545
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์ พ.ศ. 2545 - 2548
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เจียมไชยกิจ พ.ศ. 2548 - 2552
11. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี พ.ศ. 2552 - 2556
12. อาจารย์ ดร.อารยา ลี พ.ศ. 2556 - 2560
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนาม รุ่น สาขาวิชา วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาติ หิรัญภูมิ 51 คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2554
2. นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ 52 ภาษาไทย พ.ศ. 2554 - 2555
3. นางสาวเดือน แก้วพวง 53 ภาษาไทย พ.ศ. 2555 - 2556
4. นายณัฐนันทน์ หาญสัมฤทธิศักดิ์ 54 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2557
5. นายทัศน์พล สุดโต 55 สังคมศึกษา พ.ศ. 2557 - 2558
6. นายการัณยภาส สัมดี 56 ภาษาไทย พ.ศ. 2558 - 2559
7. นายภริศกร คืนคง 57 สังคมศึกษา พ.ศ. 2559 - 2560
8. นายนทณัฐ เจริญพูล 58 ภาษาไทย พ.ศ. 2560 - 2561
9. นายชิณวัตร พละชัย 59 การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 - 2562

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]