คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts,
University of Phayao
University of Phayao Logo.svg
ชื่อย่อBCA
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (12 ปี)
คณบดีผศ. ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ที่อยู่
วารสาร-
สี███ สีน้ำเงิน (Sky Blue)
เว็บไซต์http://www.bca.up.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Business and Communication Arts, University of Phayao) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รวมถึงด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็น 2 สาขาวิชาในสังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 ให้แยกออกมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547[1]

ต่อมา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา[3]

​ สาขาวิชา​[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 8 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชา​การจัดการธุรกิจ
 2. ​สาขาวิชา​การบัญชี
 3. ​สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
 4. สาขาวิชา​การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 5. สาขาวิชา​เศรษฐศาสตร์
 6. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 7. สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
 8. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
 • สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปริญญาตรีคู่ขนาน
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558 [4]
14 มกราคม พ.ศ. 2558 - 16 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน) [5]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง 16 เมษายน พ.ศ. 2558 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน) [6][7]
14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[8]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน)[9]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[10][11]
4
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน)[12]
5
รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชุศานติ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน)[13]
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[14]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565[15]
23 เมษายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[16]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก หน้า 4 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 61 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 เป็น คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 145/2558 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 398/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1790/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ , วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 11. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2264/2559 เรื่อง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก พ้นจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2265/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2265/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1397/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]