คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Dentistry KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Dentistry,
Khon Kaen University
อักษรย่อทพ. / DENT
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 (42 ปี)[1]
คณบดีรศ.ทพญ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์
วารสารวารสารทันตกัลปพฤกษ์
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีประจําคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์https://dentist.kku.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Dentistry, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2523 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 30 คน โดยรับนักศึกษาจากส่วนกลาง และนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นมาได้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันรับนักศึกษา จำนวนปีละ 80 คน[2]

ในเบื้องต้น ได้ใช้อาคารเรียนของคณะแพทยศาสตร์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบัน) และคณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 จึงได้ย้ายสำนักงานคณบดี และสถานที่เรียนมาอยู่ที่อาคารเรียนรวม สี่คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอาคารคลินิกทันตกรรม 1 (พ.ศ. 2525) ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานคลินิกของ วิชาทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว และอาคารคลินิกทันตกรรม 2 (พ.ศ. 2529) เป็นคลินิกของทันตกรรมสำหรับเด็ก เวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา ตลอดจนห้องปฏิบัติการของภาควิชาทันตกรรม

ต่อมา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ คณบดีในสมัยนั้น เล็งเห็นว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังขาดห้องบรรยาย และสำนักงานของตัวเอง จึงได้ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่ ทางด้านทิศเหนือของอาคารเดิม โดยอาคารดังกล่าว ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามว่า "มหิตลานุสรณ์" โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม และใช้ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อาคารดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอาคารว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ

 • สีประจำคณะ

     สีม่วง

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[3]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ป.ชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • วิชาเอกทันตสาธารณสุข
  • วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
  • วิชาเอกปริทันตวิทยา
  • วิชาเอกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
หลักสูตรระยะสั้น/ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ อิศระ ยุกตะนันทน์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมนึก พูนทรัพย์ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2533
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นิธิภาวี ศรีสุข พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2544
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. นิวัตร จันทร์เทวี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อินทรพล หอวิจิตร พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558
8. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบ้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะทันตแพทยศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 159 - 168
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะทันตแพทยศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 75 - 78
 • รายชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]