ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Information Technology,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อIT / MFU.
คติพจน์"สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นสำนักวิชาที่ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้และมีคุณธรรม เป็นแหล่งผลิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับสากล"
สถาปนา25 กันยายน พ.ศ. 2541
(25 ปี 299 วัน)
คณบดีผศ.ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
ที่อยู่
เพลงเทคโนโลยีสารสนเทศแม่ฟ้าหลวง
สี  สีน้ำเงิน
เว็บไซต์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ< มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Information Technology, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ

[แก้]

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในสองสำนักวิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยได้เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรแรก ในปีการศึกษา 2542 และมีบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 ต่อมาสำนักวิชาได้เปิด หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นลำดับ

ปัจจุบัน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร มีบัณฑิตออกสู่สังคมแล้วหลายรุ่น อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดดับนานาชาติต ลอดจนได้ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตลอดมา [1]

หลักสูตร

[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทำเนียบคณบดี

[แก้]

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช  วงศ์หล้า พ.ศ. 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  เอี่ยมศรีทอง พ.ศ. 2543 -
รองศาสตราจารย์ เพชรหงส์  โชติกอาภา รักษาการแทน พ.ศ. 2544-2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์ พ.ศ. 2546-2553 รักษาการแทน พ.ศ. 2554, 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล  เต็มดี รักษาการแทน พ.ศ. 2553-2554
รองศาสตราจารย์ กัลณกา  สาธิตธาดา รักษาการแทน พ.ศ. 2555
ดร.สุรพงษ์  อุตมา รักษาการแทน พ.ศ. 2555-2557
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ รักษาการแทน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง รักษาการแทน 1 ตุลาคม 2559 - 2561

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. https://itschool.mfu.ac.th/it-about/it-history.html

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]