คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Engineering,
Ramkhamhaeng University
สถาปนา[พ.ศ. 2540]
คณบดีผศ.ดร.กรกช ทวีสิน
ที่อยู่
สี  สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์http://www.eng.ru.ac.th/index.php

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีฐานะเป็นส่วนงานภายในภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ทำการจัดการเรียนการสอนในระบบปิด แบบจำกัดจำนวนนักศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • 1. ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์
 • 2. ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
 • 3. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
 • 4. ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน 3 หลักสูตร

1.หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 5 สาขา

 • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Bechelor of Engineering (Civil Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  • อักษรย่ออังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering)
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Bechelor of Engineering (Industrial Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  • อักษรย่ออังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering)
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Bechelor of Engineering (Environmental and safety Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
  • อักษรย่ออังกฤษ : B.Eng. (Environmental and safety Engineering)
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Bechelor of Engineering (Computer Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • อักษรย่ออังกฤษ : B.Eng. (Computer Engineering)
 • สาขาวิศวกรรมพลังงาน
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Bechelor of Engineering (Energy Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
  • อักษรย่ออังกฤษ : B.Eng. (Energy Engineering)

2.หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 3 สาขา

 • สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Master of Engineering (Program in Engineering Law and Inspection)
  • อักษรย่อ : วศ.ม. (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)
  • อักษรย่ออังกฤษ : M.Eng. (Program in Engineering Law and Inspection)
 • สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Master of Engineering (Engineering Management and Technology)
  • อักษรย่อ : วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
  • อักษรย่ออังกฤษ : M.Eng. (Engineering Management and Technology)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Master of Engineering (Safety, Occupation Health and Environmental Engineering)
  • อักษรย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
  • อักษรย่ออังกฤษ : M.Eng. (Safety, Occupation Health and Environmental Engineering)

3.หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 สาขา

 • สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  • ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Program in Engineering Law and Inspection)
  • อักษรย่อ : ปร.ด (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)
  • อักษรย่ออังกฤษ : Ph.D. (Program in Engineering Law and Inspection)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อปริญญาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Safety, Occupation Health and Environmental Engineering)
  • อักษรย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
  • อักษรย่ออังกฤษ : Ph.D. (Safety, Occupation Health and Environmental Engineering)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]