คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Engineering, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อวศ. / EN
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2558 (9 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ที่อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สี  สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์http://en.rmu.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Engineering, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรกในปี 2550 จากนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีมติเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558 ให้โอนถ่ายหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกรรมการจัดการ
 3. วิศวกรรมระบบอาคาร
 4. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 1. การจัดการงานวิศวกรรม

และถ่ายโอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
 2. เทคโนโลยีไฟฟ้า
 3. เทคโนโลยีอุตสากรรมการผลิต
 4. เทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล กัญญาคำ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดตั้งคณะวิศวกรรมสาสตร์ก็ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2558

การบริหารงาน[แก้]

โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[1]

 1. สำนักงานคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์
 2. กลุ่มงานอำนวยการ
 3. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 4. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
 5. กลุ่มงานนโยบายและแผน
 6. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
 7. กลุ่มงานบริการการสึกษา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[2]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการจัดการ
 • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 • การจัดการงานช่างและผังเมือง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]