คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100px
ชื่ออังกฤษFaculty of Political Science and Public Administration, Rajabhat Maha Sarakham University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง1กรกฎาคม พ.ศ. 2557
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
สีประจำคณะ     สีแดงชาติ
สัญลักษณ์ตราสิงห์สารคาม
เว็บไซต์pspa.rmu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์มีสัญลักษณ์ประจำคณะคือ "สิงห์สารคาม"

ประวัติ[แก้]

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองรับผิดชอบในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ ส่วนภาควิชาสังคมวิทยารับผิดชอบสาขาวิชารัฐศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองจึงเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) และภาควิชาสังคมวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ต่อมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) เป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2543 หลังจากการการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต[1]

เนื่องจากหลักสูตรสาขาทั้ง 3 สาขาเป็นหลักสูตรวิชาชีพและกึ่งวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งรองรับความเติบโตของหน่วยงาน จึงมีการรวมหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตรเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงาน เรียกว่า วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อ "วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง" เป็น "คณะนิติศาสตร์" ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ออกจากคณะนิติศาสตร์ แล้วจัดตั้งเป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์[แก้]

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรคือ ตราสิงหราช หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เดิมสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใน พ.ศ. 2538 ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แยกเป็นภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์[2] ใน พ.ศ. 2552 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันยกฐานะเป็นวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration )
 2. ระดับปริญญาโท : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration )
 3. ระดับปริญญาโท : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 5. ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สาขาวิชารัฐศาสตร์[แก้]

หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนวิชารัฐศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ 1 ใน 3 หลักสูตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) และยังเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ 1 ใน 3 หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนอยู่ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎอีกด้วย (สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม))[3]

ประวัติ[แก้]

หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้แยกออกมาสังกัดวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ในปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์[4] และแยกออกมาสังกัดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2557

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์เริ่มจากการมีสาขาวิชาเดียว คือ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาพัฒนาชุมชน ต่อมาใน พ.ศ. 2550 จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ใน 2 สาขาวิชา คือ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน และแขนงวิชาการเมืองการปกครอง

ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตรสาขาวิชา 6 แขนงสาขาวิชา ดังนี้

1. ปริญญาตรี :หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science)

 *แขนงสาขาการปกครองและการพัฒนา (Government and Deverrlopment; GD) (ปรับปรุงจากสาขาการพัฒนาชุมชนเดิม)
 *แขนงสาขาการเมืองการปกครอง (Politics and Government; GO)
 *แขนงสาขาการบริหารและกฎหมาย (Governance and Laws; GL)

2. ปริญญาโท : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political Science)

3. ปริญญาเอก : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Master of Political Science)

สาขาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา(หลักสูตร WIL)[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา

สโมสรนักศึกษา[แก้]

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรียกว่า ผู้นำนักศึกษา มีหน้าที่ค่อยช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับนักศึกษาของคณะ โดยมีนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษา ดังนี้

สต๊าฟ[แก้]

คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ปกครอง สันทนาการ และพยาบาล

 • ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลด้านระเบียนวินัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ฝ่ายสันทนาการ มีหน้าที่ สอนร้องเพลงต่างของคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเสียงหัวเราะ โดยวิธีการ พาเล่นเกมส์ต่างๆ ให้นักศึกษาได้คลายเครียดในระหว่างทำกิตกรรมต่างๆ
 • ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ ดูแลในด้านการเจ็บไข้ได้ป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ของนักศึกษาปีที่ 1 ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการสโมสร[แก้]

คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย

 • นายกสโมส 1 คน
 • รองนายก 4 คน
 • เหรัญญิก 1 คน
 • เลขานุการ 1 คน

และที่เหลือ เป็น กรรมการ เท่ากันทั้งหมด โดยแต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปโดยมี นายกสโมสร เป็นผู้นำในการทำกิจกกรรมต่างๆ

ทำเนียบนายกสโมสร[แก้]

ปีที่ ปีการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่ง สาขาวิชา
7 2563 นางสาวยุวดี ศิริบุตรวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์(รหัส61)
6 2562 นายกฤษฏา วงเส รัฐประศาสนศาสตร์(รหัส60)
5 2561 นายธนพงษ์ จุติรักษ์

(ดำรงตำแหน่งแทน)

รัฐประศาสนศาสตร์(รหัส59)
นายชนายุทธ พรหมพิลา

(ถูกปลด)

รัฐศาสตร์(รหัส59)
4 2560 นายเอกราช โพธิ์แลกุ รัฐศาสตร์(รหัส58)
3 2559 นางสาวกนกวรรณ หนองเสนา รัฐประศาสนศาสตร์(รหัส57)
2 2558 นางสาวเครือมาศ ถาวิชัย รัฐศาสตร์(รหัส56)
1 2557 นายนครินทร์ เนื่องโพธิ์

(รักษาการ)

รัฐศาสตร์(รหัส55)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]