คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PSPA RMU.png
ตราสิงห์สารคาม
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ชื่ออังกฤษFaculty of Political Science and Public Administration, Rajabhat Maha Sarakham University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง1กรกฎาคม พ.ศ. 2557
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
สีประจําคณะ     สีแดงชาติ
สัญลักษณ์ตราสิงห์สารคาม
เว็บไซต์pspa.rmu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Political Science and Public Administration) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์

ประวัติ[แก้]

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองรับผิดชอบในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ ส่วนภาควิชาสังคมวิทยารับผิดชอบสาขาวิชารัฐศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองจึงเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) และภาควิชาสังคมวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ต่อมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) เป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2543 หลังจากการการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต[1]

เนื่องจากหลักสูตรสาขาทั้ง 3 สาขาเป็นหลักสูตรวิชาชีพและกึ่งวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งรองรับความเติบโตของหน่วยงาน จึงมีการรวมหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตรเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงาน เรียกว่า วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง (College of Law and Governance - COLAG) มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อ "วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง" เป็น "คณะนิติศาสตร์" ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ออกจากคณะนิติศาสตร์ แล้วจัดตั้งเป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

สัญลักษณ์คณะ[แก้]

 • สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ "สิงห์สารคาม" โดย "สิงห์" หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ "สารคาม" หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • สีประจำคณะ

     สีแดงชาติ หมายถึง สีแห่งเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาบัณฑิต
ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (หลักสูตร WIL)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ดำรงตำแหน่ง
ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
อาจารย์สาขา
หมายเหตุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 2558 รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ยุภาศ 2558- 2561 รัฐประศาสนศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 2561 – ปัจจุบัน รัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมและองค์กรนักศึกษา[แก้]

องค์กรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีองค์กรนักศึกษา ดังนี้

1. สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. ชุมนุมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2016-11-01.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]