ข้ามไปเนื้อหา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
สถาปนา10 มกราคม พ.ศ. 2544
คณบดีอาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม
ที่อยู่
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนชะอำ–ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
สี██ สีงาช้าง[1]
เว็บไซต์www.asat.su.ac.th

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยเดิม (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม) ผู้บริหารในขณะนั้นนำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ จึงพิจารณาหาพื้นที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จนในที่สุดเหลือเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัดราชบุรี และมีแนวทางจัดตั้งคณะวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง "คณะอุตสาหกรรมเกษตร" ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดราชบุรีและของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบความต้องการของท้องถิ่น แต่ผลความต้องการของบุคลากรในพื้นที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาเดิมที่ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติไว้ โครงการดังกล่าวจึงชะลอไป จนในที่สุดปี 2542 ศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการย้ายวิทยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไร่ใหม่พัฒนา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีแผนในการจัดตั้ง "คณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร" ขึ้นเป็นคณะแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพื้นที่โดยรอบมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. สุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรตามที่คณะกรรมการเสนอ ต่อมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน) ได้ทักท้วงว่าชื่อ "อุตสาหกรรมการเกษตร" ของโครงการฯ จะซ้ำซ้อนกับการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น "โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร" และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

ต่อมาเมื่ออาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (อาจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานกับ กรมธนารักษ์ เพื่อขอพื้นที่ 200 ไร่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 200 ไร่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเล็งเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจัดทำเป็นฟาร์มฝึกงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในฝึกทดลองการเลี้ยงสัตว์และการทำแปลงเกษตรของนักศึกษา การทำงานวิจัย และเป็นแหล่งจัดสัมมนาให้บริการทางวิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชน ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างฟาร์มปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

 1. สำนักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน
  1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานกิจกรรมพิเศษ
 2. ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การบริการจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยมีกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะวิชาต่างๆ ในวิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินการของแต่ละคณะวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานคณบดี
 • ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ ดร. สุภสร ชโยวรรณ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร 11 มกราคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546[2]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[3]
รักษาราชการแทนคณบดี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546[4]
รักษาราชการแทนคณบดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[5]
3
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551[6]
4
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555[7]
5
อาจารย์ ดร. ภวพล คงชุม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[8]
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563[9]
6
อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. คำสั่ง มศก.ที่ 92/2544 ลงวันที่ 29 มกราคม 2544
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 363/2546 ลงวันที่ 2 เมษายน 2546
 4. คำสั่ง มศก. ที่ 927/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 1225/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 1613/2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 1730/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 1627/2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 1619/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]