คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
StickerLogo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2516
คณบดี รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
สีประจำคณะ ███ แดง
สัญลักษณ์ สิงห์ทอง
เว็บไซต์ www.pol.ru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/PolSci.RU/

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยในระยะแรกได้เปิดสอนเป็นสาขารัฐศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2515

ประวัติ[แก้]

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการในปี พ.ศ. 2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ในปี 2516 ต่อมาได้ย้ายที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้สองชั้น ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2517 และอยู่ในที่ทำการนี้ประมาณ 6 ปี ต่อมาอาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ และได้ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ลักษณะตัวอาคารเป็นรูปตัวยูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องอาจารย์และสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์ศึกษาเอเชีย ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2550-2552 ได้ก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ 12 ชั้น 1 หลัง โดยใช้พื้นที่ของอาคาร NB 3 A,B และ NB 10 เดิม ได้ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และสำนักงาน ในการให้บริการ และการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบรรพต วีระสัย ภายหลังเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็น จิรโชค วีระสย 25 มกราคม พ.ศ. 251814 มิถุนายน พ.ศ. 2520
2. นายสุขุม นวลสกุล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
3. นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2526
4. นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2526 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
5. นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2530
6. นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2530 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
7. นายวิเชษฐ เทพเฉลิม 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
8. นายสนธิ์ บางยี่ขัน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
9. นายเสถียร หอมขจร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2536 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
10. นายนิยม รัฐอมฤต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
11. นายพรชัย เทพปัญญา 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543
17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 16 มกราคม พ.ศ. 2548 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554
5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (รักษาการในตำแหน่ง)
[1]
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รักษาการในตำแหน่ง)
[2]
[3]
28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 27 เมษายน พ.ศ. 2557 (รักษาการในตำแหน่ง)
[4]
1 กันยายน พ.ศ. 2557 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (รักษาการในตำแหน่ง)
[5]
13. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (รักษาการในตำแหน่ง)
[6]
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (รักษาการในตำแหน่ง)
[7]
28 เมษายน พ.ศ. 2557 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการในตำแหน่ง)
[8]
15. รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
[9]

ภาควิชา[แก้]

เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา

1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์

2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม

1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

เปิดสอน 3 แผน แผนการปกครอง (Plan A) แผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B) และแผนการบริหารรัฐกิจ (Plan C)

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม


2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต(บริหารงานยุติธรรม) ร.บ.(บริหารงานยุติธรรม) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) (Criminal Justice Administration)

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษากระบวนการยุติธรรม ระบบศาลไทย พฤติกรรมทางการเมือง เรื่องทางสังคมที่แวดล้อมตัวเรา เช่น ปัญหาสังคม สวัสดิการสังคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

ปลัดอำเภอ ตำรวจ นักการทูต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานในกระทรวงยุติธรรม นักพัฒนาชุมชน นักการเมือง รับราชการให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องอาศัยกฎหมายในเรื่องของปัญหาทางสังคม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ฯลฯ

โครงการการศึกษาต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์[แก้]

 • โครงการรัฐศาสตร์ภาคพิเศษ
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนโยบายสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนท้องถิ่น
 • โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมือง

การเรียนการสอน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโท
ปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ (MPM)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 1. ปวีณา หงสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.pol.ru.ac.th/newletter/prps1-11.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Aadmin&catid=16%3Aadministrator&Itemid=4&lang=th คณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์
 3. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Ahistory&catid=1%3Ahistory&Itemid=3&lang=th ประวัติคณะรัฐศาสตร์
 4. http://www.pol.ru.ac.th/images/stories/Politic/Monthly-releases/actual/prps3-11.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 5. http://www.pol.ru.ac.th/attachments/article/203/prps4-10.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
 6. www.pol.ru.ac.th/newletter/prps2-06.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
 7. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=152%3A-2556-6&catid=35%3Apr-2013&Itemid=13&lang=th วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
 8. http://www.pol.ru.ac.th/images/stories/Politic/Monthly-releases/actual/prps4-06.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
 9. http://www.pol.ru.ac.th/attachments/article/246/prps5-03.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]