คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
StickerLogo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2516
คณบดี รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
สีประจำคณะ ███ แดง
สัญลักษณ์ สิงห์ทอง
เว็บไซต์ www.pol.ru.ac.th
    

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยในระยะแรกได้เปิดสอนเป็นสาขารัฐศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2515

ประวัติ[แก้]

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการในปี พ.ศ. 2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ในปี 2516 ต่อมาได้ย้ายที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้สองชั้น ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2517 และอยู่ในที่ทำการนี้ประมาณ 6 ปี ต่อมาอาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ และได้ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ลักษณะตัวอาคารเป็นรูปตัวยูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องอาจารย์และสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์ศึกษาเอเชีย ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2550-2552 ได้ก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ 12 ชั้น 1 หลัง โดยใช้พื้นที่ของอาคาร NB 3 A,B และ NB 10 เดิม ได้ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และสำนักงาน ในการให้บริการ และการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์

อาคารรัฐศาสตร์ 1 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5,951.70 ตารางเมตร POB1 FL1 = 1,190.34 ตรม. POB1 FL2 = 1,190.34 ตรม. POB1 FL3 = 1,190.34 ตรม. POB1 FL4 = 1,190.34 ตรม. POB1 FL5 = 1,190.34 ตรม.

อาคารรัฐศาสตร์ 2 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,661.68 ตารางเมตร POB2 FL1 = 2,048.62 ตรม. POB2 FL7 = 780.41 ตรม. POB2 FL2 = 2,755.59 ตรม. POB2 FL8 = 780.41 ตรม. POB2 FL3 = 2,076.56 ตรม. POB2 FL9 = 780.41 ตรม. POB2 FL4 = 2,073.43 ตรม. POB2 FL10 = 780.41 ตรม. POB2 FL5 = 1,348.15 ตรม. POB2 FL11 = 780.41 ตรม. POB2 FL6 = 699.98 ตรม. POB2 FL12 = 757.30 ตรม.

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบรรพต วีระสัย ภายหลังเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็น จิรโชค วีระสย 25 มกราคม พ.ศ. 251814 มิถุนายน พ.ศ. 2520
2. นายสุขุม นวลสกุล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
3. นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2526
4. นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2526 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
5. นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2530
6. นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2530 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
7. นายวิเชษฐ เทพเฉลิม 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
8. นายสนธิ์ บางยี่ขัน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
9. นายเสถียร หอมขจร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2536 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
10. นายนิยม รัฐอมฤต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
11. นายพรชัย เทพปัญญา 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543
17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 16 มกราคม พ.ศ. 2548 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554
5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (รักษาการในตำแหน่ง)
[1]
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รักษาการในตำแหน่ง)
[2]
[3]
28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 27 เมษายน พ.ศ. 2557 (รักษาการในตำแหน่ง)
[4]
1 กันยายน พ.ศ. 2557 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (รักษาการในตำแหน่ง)
[5]
13. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (รักษาการในตำแหน่ง)
[6]
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (รักษาการในตำแหน่ง)
[7]
28 เมษายน พ.ศ. 2557 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการในตำแหน่ง)
[8]
15. รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
[9]

จำนวนอาจารย์และพนักงานอาจารย์[แก้]

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มีดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 60 คน
บุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 62 คน
ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้, (พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการเอกสารทั่วไป, พนักงานสถานที่, ผู้ช่วยช่างทั่วไป) จำนวน 18 คน
รวม 140 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายปีมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ, ลูกจ้างศูนย์ฯ และลูกจ้างโครงการพิเศษ จำนวน 42 คน
รวมทั้งสิ้น 182 คน

คณะรัฐศาสตร์[แก้]

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
 • ร.บ.
Bachelor of Political Science

B.Pol.Sc.

ภาควิชา[แก้]

 1. 1. แผนที่ 1 (plan A) กลุ่มวิชาการปกครอง
 2. 2. แผนที่ 2 (plan B) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. 3. แผนที่ 3 (plan C) กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ

แผนดำเนินการสอน[แก้]

 1. 1. แผนที่ 1 (plan A) กลุ่มวิชาการปกครอง
 2. 2. แผนที่ 2 (plan B) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. 3. แผนที่ 3 (plan C) กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ

โครงการการศึกษาต่างๆของคณะรัฐศาสตร์[แก้]

 • โครงการรัฐศาสตร์ภาคพิเศษ
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนโยบายสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนท้องถิ่น
 • โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมือง

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สัญลักษณ์ คือ สิงห์ทอง
 • สีประจำคณะ คือ สีแดง
 • ต้นไม้ประจำคณะ คือ ต้นสุพรรณณิการ์
 • คำขวัญ คือ "รัฐศาสตร์ สามัคคี เราพี่น้องกัน"

หน่วยงานวิจัยทางคณะรัฐศาสตร์[แก้]

รายชื่อบุคคลสำคัญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[แก้]

 1. ปวีณา หงสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ปริญญา นาคฉัตรีย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, อดีตกรรมการ กกต., ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 3. อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 4. มงคล สุระสัจจะ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 5. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 6. สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 7. สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 8. วิศว ศะศิสมิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 9. นฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 10. จิรายุทธ วัจนะรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 11. วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 12. คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 13. พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. วันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 15. ประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 16. จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 17. กำธร ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 18. พรศักดิ์ เจียรณัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 19. วันชาติ วงษ์ชัยชนะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 20. สุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 21. จักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 22. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 23. สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 24. วีระวัฒน์ ชื่นวาริน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 25. ฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 26. นพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 27. วิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 28. อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 29. สุวรรณ กล่าวสุนทร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 30. บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 31. สมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
 32. พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 33. ธนน เวชกรกานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 34. สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 35. ศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 36. บรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 37. พรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 38. กาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 39. อดิศร พิทยายน อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 40. ฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 41. ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 42. พยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 43. จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 44. ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 45. สุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 46. วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 47. วัชระ ทิพย์พิลา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 48. กาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 49. เฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 50. ชวลิต เมฆจำเริญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 51. สุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 52. ยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 53. คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 54. ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น
 55. กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การเรียนการสอน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ).


ปริญญาโท
ปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ (MPM)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.pol.ru.ac.th/newletter/prps1-11.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Aadmin&catid=16%3Aadministrator&Itemid=4&lang=th คณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์
 3. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Ahistory&catid=1%3Ahistory&Itemid=3&lang=th ประวัติคณะรัฐศาสตร์
 4. http://www.pol.ru.ac.th/images/stories/Politic/Monthly-releases/actual/prps3-11.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 5. http://www.pol.ru.ac.th/attachments/article/203/prps4-10.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
 6. www.pol.ru.ac.th/newletter/prps2-06.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
 7. http://www.pol.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=152%3A-2556-6&catid=35%3Apr-2013&Itemid=13&lang=th วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
 8. http://www.pol.ru.ac.th/images/stories/Politic/Monthly-releases/actual/prps4-06.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
 9. http://www.pol.ru.ac.th/attachments/article/246/prps5-03.pdf วารสารประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]