คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อวกจ. / FMS
สถาปนา14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (38 ปี)
คณบดีผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม
ที่อยู่
คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สี  สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์http://www.rmufms.com/

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Management Science, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยการยกฐานะจา่กภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ เดิมชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม การเคลื่อนไหวทางความคิดที่จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เริ่มในปลายปี พ.ศ. 2527 ทั้งนี้ หลังจากที่วิทยาลัยครูได้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 มาระยะหนึ่ง (ประมาณ 9 ปี) พบว่าการผลิตครูได้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสังคม วิทยาลัยครูในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จึงได้หาหนทางขยายฐานทาง วิชาการ (Divrersify) เพิ่มบทบาทของตนเองขึ้นเพราะมีอาคารสถานที่และบุคลากรเพียงพอที่จะพัฒนาได้ ผู้บริหารกรiมการฝึกหัดครูยุคนั้น เช่น ท่านอธิบดีพะนอม แก้วกำเนิด รองอธิบดี ดร.วิจิตร จันทรากุล จึงได้ระดมสมอง บุคลากรของวิทยาลัยครู มาช่วยกันหาทางขยายฐานทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้นและผลสุดท้ายได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 เดิมเปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 แทน

ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2528 จึงมีบุคลากรย้ายจากคณะอื่นๆ มาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในภาคเรียนที่ 1/2528 คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เริ่มดำเนินการตามคำสั่งวิทยาลัยครูมหาสารคาม ที่ 382/2528 เปิดสอนวิชาต่างๆ ตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ภาระหน้าที่ของคณะวิชานี้คือ สอนวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการ[1]

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด ทำให้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 จึงได้มีการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และดำเนินงานตามพระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[2] และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏจึงเกิดเป็น “สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ส่งผลให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม แปรสภาพเป็น “คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการด้านการจัดการ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547[3] ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” และคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ก็ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน[4]

โครงสร้างการบริหาร[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้[5]

 • สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[6]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารการเงิน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ผศ.สุวกิจ ศรีปัดถา (รักษาการหัวหน้าคณะวิชา) 2528 - 2528
2 อ.สาทร อมรพันธ์ 2528 - 2532
3 ผศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา 2532 - 2536
4 อ.สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล 2536 - 2539
5 อ.ภัทรวิทย์ อุตรินทร์ 2539 - 2542
6 อ.สุรพล เสาร่ม 2542 - 2546
7 ผศ.ดร.พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ 2546 - 2548
8 ผศ.ดร.พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ 2548-2552
9 อ.วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล 2552 - 2560
10 ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. "กำเนิดคณะวิชาวิทยาการจัดการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 2. พระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 4. "ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 5. "โครงสร้างการบริหารงาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 6. "หลักสูตรการศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]