รายชื่อคณะการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ

รายชื่อคณะการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ[ลิงก์เสีย] มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม[แก้]