คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University
ชื่อย่อกษ. / AG
สถาปนา24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
(พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)
ที่อยู่
วารสารวารสารแก่นเกษตร
สี███ สีเขียว
มาสคอต
ควายและคันไถ
เว็บไซต์ag.kku.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Agriculture, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือว่าเป็นคณะแรกตั้งของการสถาปนามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์แห่งแรกในภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการเร่งด่วนในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ พ.ศ. 2505[2]

คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งการเรียนการสอนในสองปีแรกนั้น ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์[3]

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 3 อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดของคณะฯ ก็ได้ย้ายมาศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน โดยใช้สถานที่ของตึกคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์เป็นทั้งห้องเรียนและห้องทำงานอาจารย์ ต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้างตึกคณะฯ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดย Sir Stephen Wire เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย[4]

ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ควาย และคันไถ หมายถึง การทำนาในสมัยก่อน ต้องใช้ควายและคันไถเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว เป็นรากฐานของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย

 • สีประจำคณะ

  สีเขียว

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาพืชไร่

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาการประมง

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล 1 ธันวาคม 2510 - พ.ศ. 2529
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันทร์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก โตภาคงาม พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551

8. รองศาสตราจารย์ อนันต์ พลธานี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พ.ศ. 2555 - 2562
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ได้เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยึดตามวันที่ดังกล่าว ดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 33
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 64
 5. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 61 - 76
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 32 - 35

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]