รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติมที่: รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย)

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์[แก้]

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดังนี้

กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์[แก้]

กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]