คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออังกฤษFaculty of Liberal Arts
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้งพ.ศ. 2542
คณบดีรศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
สีประจําคณะสีแสด
เว็บไซต์www.la.ubu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University) เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมมีฐานะเป็น "สถาบันภาษาและวัฒนธรรม" มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะ

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ แต่เดิมเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเทียบเท่าคณะ และทำหน้าที่สอนวิชาศึกษาทั่วไปในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย

ป้ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตลอดช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ต่อมาเมื่อมีการขยายขอบเขตภารกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาขาดแคลนรวมทั้งการวิจัย การบริการวิชาการต่อชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจึงได้ปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2540 และสาขาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2541 ตามลำดับ

ดอกไม้และสีประจำคณะ[แก้]

ดอกจาน หรือชื่อสามัญที่รู้จักกันดีคือดอกทองกวาว หรือก๋าว ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Buetea monosperma อยู่ในวงศ์ PAPILIONOIDEAE (Leguminosae) เป็นดอกไม้พื้นเมืองสัญลักษณ์ของภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถชูช่องามสะพรั่งในฤดูแล้ง เปรียบเหมือนคณะศิลปศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่วนสีประจำคณะคือสีแสด อันเป็นสีของดอกจาน

ภาควิชา[แก้]

​คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
 • กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขานิเทศศาสตร์
  • แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  • แขนงวิชาวารสารศาสตร์
  • แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 ในความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์)

 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยี
 • สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาไทย
 • สาขาสังคมศึกษา
 • สาขาดนตรีศึกษา
 • สาขาพลศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

-

อ้างอิง[แก้]