คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Political Science TU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Political Science,
Thammasat University
ที่อยู่ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
วันก่อตั้ง14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (72 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
วารสารรัฐศาสตร์สาร
รัฐศาสตร์นิเทศ
สีประจําคณะ     สีดำ
สัญลักษณ์สิงห์แดง
เว็บไซต์www.polsci.tu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Political Science, Thammasat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ จัดเป็น 1 ใน 4 คณะวิชาก่อตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นคณะวิชาลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมศาสตร์และการเมืองไทยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง การทูต หรือนักวิชาการ คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในระบบรับตรงโดยปี 2561 เป็นคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบที่ 4 ของระบบ TCAS

ประวัติ[แก้]

การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2475 เน้นการมุ่งฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบราชการเป็นหลัก อีกทั้งยังมีขอบเขตเนื้อหาที่จำกัด ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร์ค่อนข้างขัดแย้งต่อระบอบการปกครองในช่วงนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 และเหตุการณ์สืบเนื่องอันส่งผลให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477 นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมของการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย กล่าวคือ สมัยแรกเริ่มนั้น ในระดับชั้นปริญญาตรี การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรวิชา "ธรรมศาสตร์บัณฑิต" (ธ.บ.) ส่วนระดับชั้นปริญญาโทได้แยกหลักสูตรออกเป็น 3 สาขาอย่างชัดเจน ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ (ส่วนด้านการบัญชีนั้น ต่อมาได้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาโท) ในขณะที่ระดับชั้นปริญญาเอกได้แยกเป็น 4 สาขา คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการทูต

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491 - 2492 เนื่องจากเกิดความผันผวนทางการเมืองอย่างรุนแรงจากการรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รวมทั้งการที่สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจที่หวาดระแวงซึ่งกันและกันจนเกิดภาวะ "สงครามเย็น" ขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้ระบบราชการของไทยในยุคนั้นเติบโตอย่างมาก ที่สำคัญที่สุด คือ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยกลุ่มหนึ่ง มีความเห็นว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตนั้นไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับหน้าที่การงานของกระทรวงต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่อยู่ในรูปแบบ "ตลาดวิชา" ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกต่างกันมาก อีกทั้งนักศึกษาจำนวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะออกไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง แทนที่จะมุ่งรับราชการเพียงอย่างเดียว และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ไม่ได้มีการฝึกฝนอบรมอย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภท เช่น ทนายความ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองสมัยนั้น เช่น ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม ศาตราจารย์ เดือน บุนนาค โดยมี พลเอก มังกร พรหมโยธี เป็นนายกกรรมการ ศาตราจารย์ วิจิตร ลุติตานนท์ เป็นเลขาธิการ เป็นต้น ได้ลงมติตรา "ข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ และ กำหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ. 2492" ขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492

ในสมัยแรกเริ่มของการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น คณบดีคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม และคณะกรรมการร่างหลักสูตรท่านอื่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ เสริม วินิจฉัยกุล ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ดร.ยวด เลิศฤทธิ์ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (The London School of Economics and Political Science: LSE) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นต้น รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฟลูไบร์ท (Fulbright) ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้นด้วย หลังจากนั้นการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ได้แก่

ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการเปิดแผนกประจำ ซึ่งนักศึกษาจะอยู่กินและนอนที่มหาวิทยาลัยขึ้น โดยนักศึกษาจะได้รับการศึกษาด้านวิชาการและได้รับการอบรมด้านระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยตรงจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา จึงได้มีการเปิดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาโท โดยทำการเรียนการสอนทั้งแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ซึ่งต่อมาแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และได้โอนย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509)

พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร์ ได้มีมติให้จัดตั้งแผนกวิชาการทูตในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาแล้วระยะหนึ่ง และต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2510 ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาบริหารรัฐกิจ และแผนกวิชารัฐศาสตร์ศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ซึ่งทำให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 4 สาขาวิชา คือ การปกครอง บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หรือแผนกการทูตเดิม) และปรัชญาการเมือง (หรือแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาเดิม) ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมเหลือ 3 สาขาวิชา คือ การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ การระหว่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา หลังจากยุคสงครามเย็นสิ้นสุดและเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญาโท ได้แก่

1. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้ย้ายมาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีแนวคิดและเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และเปิดการเรียนการสอนในปีครั้งแรก พ.ศ. 2545 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหาร (MPE) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในด้านการเมืองการปกครองมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ "สิงห์แดง"

 • คำขวัญ

สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง

 • คำกลอน

สิงห์แดงตัวน้อยๆ เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่จักคำรามก้องนครา ให้รู้ว่าตัวของข้าฯ คือ "สิงห์แดง"

 • ต้นไม้ประจำคณะ

ต้นไม้ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ต้นจำปี

 • สีประจำคณะ

     สีดำ

หน่วยงาน[แก้]

 • ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ
 • ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
 • โครงการ ASEAN Watch
 • โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • ศูนย์ศึกษานโยบายต่างประเทศ
 • โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

การเมืองการปกครอง

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครอง
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

การระหว่างประเทศ

 • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

บริหารรัฐกิจ

 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

การเมืองและ
การระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (BIR)
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR)

คณบดี[แก้]

ลำดับ
(วาระ)
ภาพ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ดิเรก ชัยนาม.jpg ศ.ดิเรก ชัยนาม 19 มิถุนายน พ.ศ. 2492 19 ธันวาคม พ.ศ. 2495 อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 Malai Huwanan.jpg ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2495 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตเสรีไทย
อดีตประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3 ไฟล์:TaweeR.jpg ศ.ทวี แรงขำ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2499 4 เมษายน พ.ศ. 2512 อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 PakornU.jpg ศ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ 5 เมษายน พ.ศ. 2512 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อดีตคณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 กมล เภาพิจิตร.jpg ศ.กมล เภาพิจิตร 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 7 มกราคม พ.ศ. 2518 อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
6 อ.อนันต์ เกตุวงศ์ 8 มกราคม พ.ศ. 2518 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 อดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ
7 ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 5 มกราคม พ.ศ. 2521 อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตเลขาธิการพฤฒสภา
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
8 ผศ.นรนิติ เศรษฐบุตร 4 เมษายน พ.ศ. 2521 30 มิถุนายน พ.ศ. 2522 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กรรมการกฤษฎีกา
อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 ผศ.ดร.อรุณ รักธรรม 21 กันยายน พ.ศ. 2522 30 ตุลาคม พ.ศ. 2523
10 Political Science TU Thai Emblem.png อ.ชัช กิจกรรม 6 มีนาคม พ.ศ. 2524 5 มีนาคม พ.ศ. 2526
11 Likit Te.jpg รศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตราชบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
12 Political Science TU Thai Emblem.png ผศ.ดร.ระดม วงษ์น้อม 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 31 สิงหาคม พ.ศ. 2530
13 รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร 1 กันยายน พ.ศ. 2530 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533
14 รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น 4 ตุลาคม พ.ศ. 2533 31 ตุลาคม พ.ศ. 2536 อดีตกรรมการการเลือกตั้ง
15 Seksan Prasertkul 20091019.jpg อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ผู้นำนักศึกษา 14 ตุลา
นักเขียนรางวัลศรีบูรพา
16
(1)
รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม 17 มกราคม พ.ศ. 2539 4 มีนาคม พ.ศ. 2542
17 รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 14 มีนาคม พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
(16)
(2)
รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
18
(1-2)
รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 30 มกราคม พ.ศ. 2553
19 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20
(1-2)
Political Science TU Thai Emblem.png รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 31 มกราคม พ.ศ. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1 เมษายน พ.ศ. 2561
2 เมษายน พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
21 Political Science TU Thai Emblem.png ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน
      รักษาการในตำแหน่งคณบดี

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีเป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ดูเพิ่ม รายชื่อบุคคลเด่นในประชาคมธรรมศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]