ข้ามไปเนื้อหา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Business School
สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
ชื่อย่อCMUBS
คติพจน์คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ
สถาปนาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (60 ปี)
คณะบริหารธุรกิจ
• 19 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (31 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
ที่อยู่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
วารสารวารสาร AccBa
สี███ เทาอมฟ้า
เว็บไซต์https://www.cmubs.cmu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Chiang Mai University Business School หรือ CMUBS) เป็นคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยเปิดทำการเรียนการสอนด้านการบัญชี และการบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่[1]

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจเริ่มต้นมาจากภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 เป็น 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด และสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ[2]

 • ปี 2547 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 • ปี 2551 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
 • ปี 2553 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานคณะ โดยประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลัง และพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553)
 • ปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็น “ภาควิชาเงิน” และภาควิชาการจัดการ เป็น “ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562) และสำนักงานคณะ มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งงาน เดิมมี 5 งาน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น (ฉนับที่ 2) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562)

อัตลักษณ์[แก้]

 • สีประจำคณะ

███ เทาอมฟ้า

 • สัญลักษณ์

เรือสำเภาฟ้า สัญลักษณ์แห่งการค้าขายและพาณิชยกรรม

 • ชื่อคณะ

ชื่อของคณะฯ คือ Faculty of Business Administration นั้น มักจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมายถึง Business School ที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งคำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Chulalongkorn Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Chulalongkorn University หรือ Thammasat Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Thammasat University ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า คณะการบัญชีและการจัดการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเลือกใช้ชื่อ Chiang Mai University Business School พร้อมกับอักษรย่อว่า CMUBS ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในเอกสารคู่มือ รวมถึงในนามบัตรของอาจารย์และ บุคลากรของคณะฯ ด้วย

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[3] ประกอบด้วย

 • สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาการบัญชี
 • ภาควิชาการตลาด
 • ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 • ภาควิชาการเงิน
 • ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)[4]

 • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด[5]
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ[6]

หลักสูตรบัญชี (บช.ม.)[7]

 • สาขาวิชาการบัญชี M.Acc

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร Ex-MBA[8]
 • สาขาวิชาการตลาด MBA in Marketing[9]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการเงิน MS Finance[10]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Ph.D.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ[11]

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก ในด้านความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นคณะบริหารธุรกิจ 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB และเป็นหนึ่งในร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB ในหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ[12] เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, มหาวิทยาลัยเยล, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, มหาวิทยาลัยซีราคิวส์, อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน เป็นต้น[13]

อันดับโลก[แก้]

การจัดอันดับของ QS world university ranking by subject

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2021 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 401 - 450 ของโลก[14]

- สาขา Business & Management Studies

การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2022 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 501 - 600 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[15]

- สาขา Business and Economics

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-12-13.
 2. "ประวัติ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-12-13.
 3. หน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 4. "หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-12-13.
 5. "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-13. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 6. "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 7. "โครงการปริญญาโท สาขาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 8. "ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of business Administration M.B.A | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 9. "หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 10. "Master of Science in Finance Program – Chiang Mai Universityโครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 11. "หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-13. สืบค้นเมื่อ 2021-05-05.
 12. "คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".[ลิงก์เสีย]
 13. "Global Educational Member Listing | AACSB". www.aacsb.edu.
 14. "QS World University Rankings by Subject 2021: Business & Management Studies". Top Universities (ภาษาอังกฤษ).
 15. "World University Rankings 2022 by subject: business and economics". Times Higher Education (THE) (ภาษาอังกฤษ). 2021-09-28.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]