คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546
คณบดี ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
วารสาร The Journal
สีประจำคณะ      สีขาวนวล
เว็บไซต์ la.mahidol.ac.th
    

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำเนิดมาจากการพัฒนาการทางการศึกษา อาจารย์ในภาควิชาภาษาต่างประเทศ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชนบท (ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องการที่จะเปิดสาขาทางศิลปศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้น

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำเนิดมาจากการพัฒนาการทางการศึกษา อาจารย์ในภาควิชาภาษาต่างประเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชนบท (ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มี โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับสมัครนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรทั้งสองในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติให้บัณฑิตรุ่นแรกของคณะศิลปศาสตร์สำเร็จการศึกษา คือ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานที่ทำการอยู่ที่ อาคารสิริวิทยา ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบทันสมัย 2 อาคารที่มีทางเชื่อมต่อกัน โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555[1] [2] โดยจะใช้ชื่อว่า อาคารปฏิบัติการเรียนรวมการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารสิริวิทยา” ซึ่งหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งรวมความรู้อันประเสริฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[3]

ในปี พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้ง Language Learning Center (LLC) ที่เป็น ศูนย์การเรียนรู้ภาษาที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง

นอกจากการเรียนการสอนภายในคณะแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมีงานวิจัย เอกสารวิชาการ โครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งแสดงศักยภาพความเป็นเลิศในทางมนุษยศาสตร์ อาทิ โครงการเล่าขานตำนานศาลายา โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย โครงการศิลปศาสตร์อาสา โครงการมหิตลาภาษาศิลป์ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น) แก่บุคคลภายนอก โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ฯลฯ [4]


ดอกไม้ประจำคณะ[แก้]

ดอกโมก มาจากคำว่า “โมกฺษ” คือความหลุดพ้น (freedom, liberty) หมายถึง การใช้ความรู้ศิลปศาสตร์เพื่อความเป็นอิสระจากอวิชชา

สีประจำคณะ[แก้]

สีขาวนวล (Ivory) หมายถึงความสว่างและความอบอุ่น เปรียบได้กับ “ความรู้” (แสงสว่างทางปัญญา) ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น


ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ / รักษาการคณบดี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี / รักษาการคณบดี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน คณบดี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ / รักษาการคณบดี พ.ศ. 2554
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา / รักษาการคณบดี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/รักษาการคณบดี พ.ศ. 2555
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [5]
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [6]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)


การเข้าศึกษาต่อ[แก้]

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

ในโครงการ "เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 9" นั้น มีการแสดงละครเวทีเรื่อง "คู่กรรม 'พากษ์' ใหม่" กำกับการแสดงโดย อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี ซึ่งดัดแปลงบทจาก วรรณกรรมเรื่องคู่กรรม ของ ทมยันตี และบทละครคือผู้อภิวัฒน์ ๒๔๗๕ ของ คำรณ คุณะดิลก โดยละครเรื่องนี้ได้เสนอมุมมองของ 'วนัส' ซึ่งเป็นคนรักของอังศุมาลิน ได้ไปเข้าร่วมกับเสรีไทยเพื่อต่อต้านการรุกรามของชาวญี่ปุ่น (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2)

อาคารสิริวิทยา[แก้]

อาคารสิริวิทยา สร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ หรือ Liberal Arts Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่อยู่ในการดูแลของคณะศิลปศาสตร์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสิริวิทยาแบ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น 1 อาคาร และอาคารสูง 3 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 16,342 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่งห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง และห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่งห้องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้อาคารปฏิบัติการเรียนรวมการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารสิริวิทยา” ซึ่งหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งรวมความรู้อันประเสริฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557[7]

บริการ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการเกี่ยวกับภาษาหลายรูปแบบ ทั้งด้านวิชาการและสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าใช้บริการได้

 • ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์

ตั้งอยู่ที่อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 • ร้านศิลปาธิป

ร้านค้าสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ให้บริการอบรมภาษาต่างๆ เช่น TOEIC IELTS ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 • ศูนย์การแปลและการล่าม

ศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ

 • ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาที่เปิดให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง

 • ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

องค์กรที่มุ่งศึกษา ค้นคว้า ผลิต และเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านไทยศึกษา ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ


บุคลากรที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล : รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2547 - 2548)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ : อธิการบดี/รักษาการคณบดี (พ.ศ. 2548-2550)

อ้างอิง[แก้]

 1. พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์)
 2. ขอบเขตงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 4. ประวัติคณะศิลปศาสตร์
 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555 ,คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 54/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 ,คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 46/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559. อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]