ข้ามไปเนื้อหา

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Confucius Institute at Khon Kaen University, จีน: 孔敬大学孔子学院) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยซีหนาน และสำนักงานคณะกรรมการภาษาจีนสากล หรือฮั่นปั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมสถาบันขงจื๊อครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันขงจื๊อ 1 ใน 20 แห่งที่ได้รับรางวัล สถาบันขงจื๊อแห่งปี 2550 จากสถาบันขงจื๊อ 210 ทั่วโลก

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ที่มีการบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได้ และไม่หวังผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน การทัศนศึกษา การจัดประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน หรือ HSK

การบริหาร[แก้]

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื๊อฯ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยซีหนาน ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนาน เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนานเป็นประธานและรองประธาน คณบดี และ/หรือ ผู้อำนวยการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยซีหนานแห่งละ 3 คน รวม 6 คน เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรม[แก้]

 • จัดหลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนเฉพาะด้าน เช่น สำหรับครู สำหรับนักธุรกิจ สำหรับมัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • เปิดหลักสูตรระดับปริญญาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยซีหนาน
 • จัดนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน
 • จัดการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีนด้วย HSK Test และการสอบอื่นๆ เพื่อรับรองความสามารถทางภาษาจีน ตามมาตรฐานของจีน
 • สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประเทศและภาษาจีน
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานสำหรับนักศึกษา (internship) และการศึกษาดูงานในประเทศจีน
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมและผลิตสื่อและตำรา ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • ให้คำปรึกษานักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน
 • จัดสัมมนาและประชุมวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน

ผลงาน[แก้]

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการจีน และออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็น หลักสูตรฝึกอบรมภาษา อาทิ ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว และภาษาจีนเชิงธุรกิจ เป็นต้น และหลักสูตรฝึกอบรมทางวัฒนธรรม เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ศิลปะการเขียนพู่กันจีน และศิลปะการรำมวยจีน เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน

สำหรับการสรรสร้างกิจกรรมต่าง ๆ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหาอาจารย์และอาสาสมัครชาวจีนสำหรับสถานศึกษา การจัดการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ การจัดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ในวันและเทศกาลสำคัญๆ อาทิ วันตรุษจีน วันชาติจีน และวันไหว้พระจันทร์ เป็นต้น ทั้งยังให้ความสำคัญในการเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น การออกซุ้มนิทรรศการ การแข่งขันชิงทุนการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ฉงชิ่ง ภาคฤดูร้อน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ตลอดทั้งปี

สถานที่ตั้ง[แก้]

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ อาคาร สถาบันขงจื๊อ (บริเวณด้านหลังวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 0-4320-4142 ที่อยู่อีเมล confucius@kku.ac.th

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]