คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University, Official Sublogo (TH).svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้งพ.ศ. 2481 - โรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน
พ.ศ. 2497 - คณะวิศวกรรมชลประทาน ในเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2509 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีรศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
วารสารวิศวกรรมสาร มก.
(Kasetsart Engineering Journal)
สีประจำคณะ     สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์www.eng.ku.ac.th
เฟซบุ๊กคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือกำเนิดมาจาก โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน และมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการและได้มีการพัฒนาการต่าง ๆ เรื่อยมา ดังนี้[1]

 • พ.ศ. 2481 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (2 ปี) เพื่อผลิตช่างชลประทานให้เป็นกำลังสำคัญของกรมชลประทาน สำหรับการสำรวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
 • พ.ศ. 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการชลประทาน” สมทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2497 จัดตั้ง “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ในเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2498 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน สามเสน ไปที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2509 คณะวิศวกรรมชลประทานได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์" สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509
 • พ.ศ. 2513 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • พ.ศ. 2535 รับวิทยาลัยการชลประทานเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน จนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2486
2. นายเฉลียว ทองอุทัย พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2493
3. ขุนยันตรวิทย์ชลาทร พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2494
4. หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร กมลาสน์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2496
5. หม่อมหลวงถาวร สนิทวงศ์ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2503
6. นายสันทิศ วีรเธียร พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2517
7. นายจิตต์ พิชญ์กุล พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525 (ครั้งที่ 1)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 2)
11. รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545
12. อาจารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

QS ranking by subject & ARWU Rankings by Subject[แก้]

ARWU Global Ranking of Academic Subjects
กลุ่ม Engineering
สาขา Chemical Engineering
ปี 2019[2] 2018[3]
อันดับ 301-400 301-400
QS World University Rankings by Subject
กลุ่ม Engineering & Technology
สาขา Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
ปี 2020[4] 2019[5]
อันดับ 451-500 451-500
สาขา Engineering Chemical
ปี 2020[6] 2019
อันดับ 351-400 -

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา ARWU Global Ranking of Academic Subjects [7]พบว่าในกลุ่ม Engineering สาขา Chemical Engineering ซึ่งเป็นสาขาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ได้แก่ ปี 2018 อันดับที่ 301-400 และปี 2019 อันดับที่ 301-400

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS World University Rankings by Subject ในปี 2019[8] พบว่าในกลุ่ม Engineering & Technology สาขา Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ซึ่งเป็นสาขาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 451-500

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS World University Rankings by Subject ในปี 2020[9] พบว่าในกลุ่ม Engineering & Technology สาขา Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 451-500 และในสาขา Engineering Chemical ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 351-400

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ทำการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยแยกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งในการประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) และระดับ 4 (ดี) จำนวน 2 หน่วยงาน ใน 2 สาขา[10] คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อมาในการประเมินครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 (ดี) จำนวน 1 หน่วยงาน[11] คือ สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ผลงาน/รางวัล[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าแชมป์โลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานทั้งภายในประเทศและระดับโลกโดยคณาจารย์และนิสิตที่ไปแข่งขันมา โดยผลงานเด่นๆระดับโลก ได้แก่

 • ชนะเลิศ รายการ World Imagine Cup 2 สมัย (ปี 2007, 2010)
 • ชนะเลิศ รายการ World Robocup ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล 4 สมัย (ปี 2009, 2010, 2011, 2012)
 • กวาดรางวัลในรายการ World Cup of Computer Implemented Inventions
 • ชนะเลิศ รายการ Microsoft Office Specialist Olympic 2008

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.,
 2. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Chemical Engineering เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 3. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Chemical Engineering เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 4. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 5. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2019 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 6. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering Chemical เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 7. ARWU Global Ranking of Academic Subject เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 8. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2019 เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 9. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 10. สกว. การประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 11. สกว. การประเมินครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 เรียกดูวันที่ 2020-02-03

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]