คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
New bu logo.jpg
ชื่ออังกฤษ School of Information Technology and Innovation
Bangkok University
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2530
คณบดี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
สีประจำคณะ สีน้ำตาลเข้ม
สัญลักษณ์ วงแหวน
เว็บไซต์ http://science.bu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ[แก้]

ประวัติและจุดมุ่งหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อปีการศึกษา 2530 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และความถนัดในสาขาวิชาชีพที่เรียนเป็นอย่างดี หลักสูตรเน้นสอนนักศึกษาให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบ สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาได้ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่รู้จริง และรู้รอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีลักษณะยืดหยุ่น (Flexible) และมีพลวัต (Dynamic) สามารถปรับเนื้อหาวิชาให้ทันกับยุคสมัยเป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • เพชร แสดงถึง คุณค่า ความแข็งแกร่ง
  • ประกายแสง แสดงถึง ความรุ่งเรือง เจิดจรัส และความมีชื่อเสียง
  • วงแหวน แสดงถึง การเคลื่อนไหวและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  • สีน้ำตาล แสดงถึง สีของโลก ซึ่งโลกเป็นรากฐานของทุกสิ่ง

เมื่อนำสัญลักษณ์ทั้งสี่มารวมกัน หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกและสังคม

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีภาควิชาในสังกัดทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะเปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์)

วท.บ. (สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์)

สาขาการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

วท.บ. (การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

ศูนย์บริการต่างๆ[แก้]

  • สหกิจศึกษา http://science.bu.ac.th/CoEd
  • ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท http://innotech.bu.ac.th/

เริ่มเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549