คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ไฟล์:RMUTT logo.jpg
สถาปนาพ.ศ. 2518
คณบดีรศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
ที่อยู่
สี  สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์http://www.bus.rmutt.ac.th

ประวัติ[แก้]

 • 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 และประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รุ่นแรก พ.ศ. 2518 โดยเปิดรับนักศึกษา 4 ภาควิชา ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์ การตลาด การบัญชี และ การจัดการ โดยมีคณบดี คนแรกได้แก่ ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช และหัวหน้าภาคแต่ละภาค ดังต่อไปนี้ ภาควิชาธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ อำนวย แสงจันทร์ ภาควิชาการตลาด รองศาสตราจารย์ ประภาศรี อมรสิน ภาควิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณ์ จันทโนทก ภาควิชาและการจัดการ นายพิเศษ วัฒนวิทูกูร
 • 2519 เปิดทำการสอนใน ภาควิชาสารสนเทศขึ้น เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรทางด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางด้านนี้ออกสู่ ตลาดและสังคมหัวหน้าภาควิชาคนแรก ได้แก่ นายพชร ธีราธร
 • 2522 ได้รับงบประมาณให้ทำการสร้างสำนักงานอธิการบดีของวิทยาลัยขึ้นภายในพื้นที่ของวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เป็นอาคาร 8 ชั้น และต่อมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ เป็นครั้งแรก
 • 2527 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันฯ ได้มีนโยบายในการจัดสร้างศูนย์กลางการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เชื่อเรียกว่า ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ศรม. ส่วนคณะบริหารธุรกิจที่อาคาร 8 ชั้น ถนนวิภาวดีรังสิต ภายในวิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนารถยังคงจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 ภาควิชา ได้แก่ ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์ การตลาด การบัญชี การจัดการ และระบบสารสนเทศ (ประมวลผลข้อมูล)
 • 2533 คณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความต้องการของบุคลากรประจำการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาคุณวุฒิและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน จัดให้มีโครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนในเวลา 18.00-20.30 น. เป็นครั้งแรก หรือเรียกว่า “ภาคสมทบ” ใช้เวลาในช่วงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ใน การจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คณะใช้อาคารเรียน ๘ ชั้นของคณะที่ตั้งอยู่ที่ ถ.วิภาวดีรังสิต ในพื้นที่วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถในการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำการได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรประจำการของทั้งภาครัฐและเอกชน
 • 2535 มีการย้ายการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน คณาจารย์ และการบริหารงานของ คณะบริหารธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มายังคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คลองหก เต็มรูปแบบ โดยใช้อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการและยังคงจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ ในเวลา 18.00-20.30 น ณ อาคาร 8 ชั้นในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
 • 2538 คณะบริหารธุรกิจได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตร 4 ปีที่รับนักศึกษาที่สำเร็จการ ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ นักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้ามาเป็นนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบัน ฯ ภาควิชาที่ รับนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปีเพียง 3 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และภาควิชาระบบสารสนเทศ
 • 2539 คณะได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาตรีวิชาเอกการเงิน เพิ่มเติมอีก 1 สาขา
 • 2540 จัดการเรียนการสอนที่ คลองหก เพียงแห่งเดียว และยุติการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนี้แล้วในปีนี้ทางคณะได้มีการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รุ่นแรก รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 เพิ่มจากเดิมได้แก่ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาการจัดการ
 • 2541 คณะเปิดรับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกของทางทบวงมหาวิทยาลัย โดยระบบเอ็นทรานซ์
 • 2542 ดำเนินการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้นอีก 2 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงิน และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์โดยมีหัวหน้าภาควิชาคนแรก ได้แก่ ภาควิชาการเงิน รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ วศินารมณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ จัดให้มีความร่วมมือกับโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ และระบบสารสนเทศ
 • 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก แบ่งเป็น 2 สาขาวิชาคือ ธุรกิจระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นของบัณฑิตศึกษาอาคาร 4 สำเร็จ และย้ายเข้าใช้งานได้
 • 2546 ดำเนินการจัดตั้งภาควิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ แต่เดิมสังกัดอยู่กับภาคการจัดการหัวหน้าภาคคนแรก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร กุณฑลบุตร ดำเนินการจัดตั้งโครงการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (IBBA International Program)ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด ระบบสารสนเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร 4 ปี มีการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยชั้นในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) New Zealand ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีการนำคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าฟังการบรรยายทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแล้วคณาจารย์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย ฯ
 • 2547 มีความร่วมมือกับ Management Center of Innsbruck : University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย มีการจัดทำ Journal Online ขึ้นเป็นครั้งแรก และ กำเนิด RMUTT Global Business Review
 • 2548 ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่มีก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขออนุญาตนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่คณะร่างขึ้นไปใช้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี พิมพ์ช่างทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Edith Cowen เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย โดย มีการลงนามความร่วมมือในด้านต่างๆ (memorandum of understanding) และต่อมามีการนำคณาจารย์เข้าสัมมนา และมีการนำนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาตามหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นโดยเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน และมีการนำชมสถานประกอบการธุรกิจของประเทศออสเตรเลียรวมทั้งกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 7 วัน โดยนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาวิชา โครงการระหว่างประเทศ ต่อมาได้รับอาจารย์จากคณะเข้าศึกษาปริญญาเอก 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาภรณ์ นิลาภรณ์กุล มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย De Montfort สหราชอาณาจักร ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยได้รับอาจารย์จากคณะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในขั้นแรก 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธชัย เลิศวรปรัช และต่อมาเพิ่มอีก 1 คน ได้แก่ อาจารย์ กนกพร ชัยประสิทธิ์
 • 2549 คณะเริ่มดำเนินการขออนุมัติการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ และได้รับอนุมัติงบประมาณ แผ่นดินให้จัดสร้างได้ ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างอาคารของคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จ่ายเงินค่าออกแบบจำนวน 200,000 บาท
 • 2551 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมดนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2518 เริ่มการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เริ่มดำเนินการรับสมัครได้ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ประเสริฐศรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
 • 2552 เดือน มีนาคม มีการรับพระราชทานปริญญา โดยในครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จปริญญาโท เข้ารับปริญญามหาบัณฑิต นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม มีการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 1 นับเป็นการประชุมครั้งแรก ตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะกรรมการคณะชุดแรกได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายปฐม อินทโรดม นายสามารถ ดีพิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ฐาปนีย์ สุทธิสนั่น นางสาว สายจิต วัชรสินธุ รองศาสตราจารย์ สุวิมล แม้นจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพา หิรัญกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา ดำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาศิณี อัศเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ทินประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี พิมพ์ช่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชจรี พิเชฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร กุณฑลบุตร เดือน กันยายน นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นแรกของคณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาระยะสั้นที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รายแรกของคณะบริหารธุรกิจ ชื่อ คุณ ชาลอต โทณวนิก รับพระราชทาน วันที่ 15 ธันวาคม 2552
 • 2553 วารสาร RMUTT Global Business and Economic ถูกบรรจุอยู่ใน TCI (Thai Journal Citation Index)รองศาสตราจารย์ เนตรพัณณา ยาวิราช เป็นบรรณาธิการคนแรก
 • 2554 เริ่มใช้ การประชุม แบบ E-Meeting เต็มรูปแบบ โดยยุติการใช้กระดาษในการประชุม
 • 2557 เริ่มจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ชื่อ RMUTT Global Business and Economics Conference โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นวิทยากร Keynote Speaker บรรยายในหัวข้อ A New Paradigm for Business and Economics Strategy

หน่วยงาน[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต[ลิงก์เสีย]

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

International Bachelor of Business Administration Programs

 • Marketing
 • Business English
 • International Business Administration

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 • การตลาด (Marketing)
 • การจัดการทั่วไป (General Management)
 • การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ (Business Engineer)
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
 • การบัญชี (Accounting)
 • ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
 • การเงิน (Finance)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เก็บถาวร 2013-03-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ