คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ตราสัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร มข.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Liberal Arts,
Khon Kaen University Nongkhai Campus
ที่อยู่112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วันก่อตั้ง4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณบดีผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
สีประจำคณะ     สีม่วง [1]
สัญลักษณ์พญานาค
เว็บไซต์www.la.kku.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อังกฤษ: Faculty of Liberal Arts, Khon Kaen University Nongkhai Campus) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เริ่มก่อตั้งตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและระเบียบการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย โดยคณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากสายวิชาต่างๆ และความคิดเห็นจากบุคลากรวิทยาเขตหนองคายในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จนในที่สุดสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะวิชาตามโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย เป็น 4 คณะวิชา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานะเทียบเท่าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

  • สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรครู 4 ปี

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรพล แสนสุข 10 ก.ค. 2555 – 18 ต.ค. 2555 (รักษาการแทนฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 3 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน (รักษาการแทนฯ)

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. https://www.facebook.com/LAStudentUnion2016/posts/2119910604887430