คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kku icon.png
ชื่ออังกฤษNong Khai Business School,
Khon Kaen University
ที่อยู่112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วันก่อตั้ง4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณบดีผศ. ดร. กริช แรงสูงเนิน
สีประจำคณะ     สีฟ้ามรกต
เว็บไซต์nbs.kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Nong Khai Business School, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาเขต ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ จงหวัดหนองคายภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดยมีการแบ่งหน่วยการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จำนวน 18 คน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน
 • พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ทำการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเพิ่มเติมในปีต่อมา
 • พ.ศ. 2547 มหาวทิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการเป็นรูปแบบสายวิชา โดยได้ทำการรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มสายวิชา และได้ทำการจัดตั้งเป็นสายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการและได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศอีกหนึ่งหลักสูตร
 • พ.ศ. 2550 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจดัการได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
 • พ.ศ. 2553 สายลิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตรคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมในรูปแบบสายวิชาเป็นการบริหารจัดการแบบคณะวิชา และได้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 • ปัจจุบันในปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตรและมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บัญชีบัณฑิต
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

สัญลักษณ์[แก้]

Kku icon.png

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม


คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน พ.ศ. 2556-2560
2 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]