โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
Logo ppk.gif

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาของรัฐประจำจังหวัดพะเยาเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพะเยา พะเยาพิทยาคม" ปักหน้าอกเป็น ช.ร.๓ เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ ๓ ของจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2514 ได้รวมกับโรงเรียนสตรีพะเยา และเปลี่ยนเป็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เมื่อ พ.ศ 2479 นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา ไดัริเริ่มให้มีการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกขึ้นเป็นโรงเรียนแรกในเขตเมืองพะเยา โดยอาศัยร่วมเรียนกับโรงเรียนประชาบาล พะเยาประชานุกูล มีนักเรียนเริ่มเรียนครั้งแรก 30 คน โดยมีนายเชื้อ นนทวาสี เป็นครูประจำชั้นและ รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ 2480 จังหวัดได้ส่งนายสมัคร สิทธิเลิศ มาเป็นครูใหญ่ ประจำปีที่ 2 และในปี 2481 จังหวัดได้ส่งนายมนู ยอดปัญญา มาดำรงตำแหน่งครูประจำปีที่ 3 และ เป็นครูใหญ่ด้วย

ในปี 2482 โรงเรียนได้งบ 5000 บาท จึงสร้างอาคารเรียนแยกจากพะเยาประชานุกูล มาตั้งที่ ณ ป่าไร่สวนของเอกชนประตูชัย และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารหลังเดียวตลอดมา จากนั้นปี 2488 ได้สร้างอาคารหลังที่สองขึ้น ด้วยเงินบริจาคแต่เกิดสงครามก่อนในปี 2484 จึงหยุดแล้วเริ่มสร้างใหม่ในปี 2488 เรื่อยๆจนเสร็จในปี 2494 โรงเรียนได้เงินจากกระทรวงศีกษาธิการ สร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังและกันฝาชั้นล่างอาคารทั้งสองหลัง และได้เปิดสอนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในปี 2495-2497 ได้สร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ำโรงรถ โต๊ะอาหารจำนวน 100 ชุดและที่ขายอาหาร โดยได้เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน

พ.ศ. 2501 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกรองสร้างห้องสมุดหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2502 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร044หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2513-2514 ได้ประกาศรวมกับโรงเรียนสตรีพะเยากับโรงเรียนพะเยาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลังและสร้างโรงอาหารหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานสองหลัง

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเกษตรหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2521 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ)รุ่นที่สอง และได้รับความตามหลักสูตรของ (ค.ม.ส) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521ดังนี้ - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ332 (ตามโครงการ ค.ม.ภ) - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน3หลัง พ.ศ. 2532 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ424หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2539 โรงเรียนกำลังได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หนึ่งหลัง และโรงฝึกพลศึกษาหนึ่งหลัง

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเชื้อ นนทวาสี พ.ศ. 2479-2479 ( 1 ปี )
2 นายสมัคร สิทธิเลิศ พ.ศ. 2479-2481 ( 3 ปี )
3 นายมนู ยอดปัญญา พ.ศ. 2481-2501 ( 20 ปี )
4 นายสวัสดิ์ อดุลยพงษ์ พ.ศ. 2501-2513 ( 12 ปี )
5 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2513-2518 ( 5 ปี )
6 นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2518-2520 ( 2 ปี )
7 นายอรุณ อาษา (ผู้อำนวยการคนแรก) พ.ศ. 2520-2531( 10 ปี ),พ.ศ. 2536-2537( 2 ปี )
8 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2531-2534 ( 4 ปี )
9 นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2534-2536 ( 1 ปี)
10 นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่ พ.ศ. 2537-2543 ( 6 ปี )
11 นาย มานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2543-2544 ( 1 ปี )
12 นายสุรัตน์ เจียตระกูล พ.ศ. 2544-2553 ( 10 ปี )
13 นายศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2554-2557 ( 4 ปี)
14 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ พ.ศ. 2557-2560 ( 4 ปี )
15 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

รายชื่ออาคารและสถานที่ในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม[แก้]

อาคาร 1 เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ชั้นแรกเป็นห้องโสตทัศนศึกษา ห้องผู้อำนวยการ ห้องวิชาการ ห้องพักครูแนะแนว ห้องปกครอง ชั้น2 เป็นห้องเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)ใตุ้ถุนอาคารเป็นห้องพัสดุ ห้องกิจกรรมนักเรียน ห้องสภานักเรียน

อาคาร 2 เป็นอาคารไม้สูง3ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488 เสร็จในปี พ.ศ. 2494 ชั้นแรกเป็นธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ ชั้น3 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์

อาคาร 3 เป็นอาคารปูน 3ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ชั้นแรกเป็นห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2ห้อง ห้องพักครูหมวดคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 เป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องพักครูฟิสิกส์ และห้องเรียนสีขียว ชั้น3เป็นห้องพักครูเคมี และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา และห้องสมุดวิทยาศาสตร์

อาคาร 4 เป็นอาคารสูง4ชั้น ชั้นแรก เป็นห้อง Sound lab 2 ห้อง ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น2เป็นห้อง Sear และห้องภาษาฝรั่งเศส ชั้น 3 เป็นห้องภาษาจีน และห้องเรียน ชั้น4เป็นห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียน และห้องพักครูภาษาต่างประเทศ

อาคาร 5 เป็นอาคารสูง4ชั้น(รวมใต้ถุน) ใต้ถุนเป็นลานโล่งและมีห้องพักครูสังคมศึกษา ชั้น 1 เป็นห้องพักครูภาษาไทย ห้องเรียนวิชาภาษาไทย และห้องIT 1 ชั้น2 เป็นห้องสมุดภาษาไทย ห้องเรียนภาษาไทย และห้องIT 2 ชั้น3เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา และห้องปฏิบัติการสังคม

อาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคารสูง3ชั้น ชั้นแรกเป็นโรงอาหาร และห้องโภชนาการ ชั้น2 เป็นห้องพิมพ์ดีด ห้องศิลปะ ห้องพักครูศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ และห้องหมวดคหกรรม

อาคารหอสมุด เป็นอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายในอาคารมีห้องE-Libraly และได้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยเครื่องยืมคืนอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Self check), ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gate) และ เครื่องยืมคืน RFID และลงรหัสข้อมูล สำหรับบรรณารักษ์ ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RFID) แบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นการยกระดับห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของภาคเหนือตอนบนเลยก็กว่าได้

อาคาร 6

ตั้งอยู่ที่โรงรถเดิมประตู 4 ด้านหลังอาคารอเนก ใกล้กับหมู่บ้านพักครู มีลักษณะเป็นรูปตัว L เป็นอาคารกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อาคาร 7 ตั้งอยู่หน้าอาคาร6และอยู่ข้างศูนย์กีฬา เป็นอาคารรูปตัวLสีฟ้าบานเย็น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อาภา จันทร์เทวี
  2. มนตรี ยอดปัญญา - ประธานศาลฎีกา
  3. มัลลิกา บุญมีตระกูล อดีตผู้ประกาศข่าว - สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
  4. เวนไตย ไชยวงศ์ ผู้ประกาศข่าว - สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
  5. บานนา คำฟู - เจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13
  6. เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ - อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
  7. ถวัลย์ ดัชนี - ศิลปินแห่งชาติ
  8. จินตนัดดา อัตถวิบูลย์ - นางแบบ/นักแสดง
  9. ธนพร ศรีวิราช - นางสาวไทย2559

อ้างอิง[แก้]