โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
Logo ppk.gif
คารโว วินเย เอตมฺมฺงคลมุตตมํ
(การเคารพในระเบียบวินัย เป็นมงคลอันสูงสุด)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phayaopittayakom School
อักษรย่อ พ.ค. ( P.P.K.)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้ง นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยาในขณะนั้น
รหัส 56012001
จำนวนนักเรียน 3,771 คน
เพลง มาร์ชพะเยาพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาของรัฐประจำจังหวัดพะเยาเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพะเยา พะเยาพิทยาคม" ปักหน้าอกเป็น ช.ร.๓ เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ ๓ ของจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2514 ได้รวมกับโรงเรียนสตรีพะเยา และเปลี่ยนเป็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เมื่อ พ.ศ 2479 นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา ไดัริเริ่มให้มีการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกขึ้นเป็นโรงเรียนแรกในเขตเมืองพะเยา โดยอาศัยร่วมเรียนกับโรงเรียนประชาบาล พะเยาประชานุกูล มีนักเรียนเริ่มเรียนครั้งแรก 30 คน โดยมีนายเชื้อ นนทวาสี เป็นครูประจำชั้นและ รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ 2480 จังหวัดได้ส่งนายสมัคร สิทธิเลิศ มาเป็นครูใหญ่ ประจำปีที่ 2 และในปี 2481 จังหวัดได้ส่งนายมนู ยอดปัญญา มาดำรงตำแหน่งครูประจำปีที่ 3 และ เป็นครูใหญ่ด้วย

ในปี 2482 โรงเรียนได้งบ 5000 บาท จึงสร้างอาคารเรียนแยกจากพะเยาประชานุกูล มาตั้งที่ ณ ป่าไร่สวนของเอกชนประตูชัย และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารหลังเดียวตลอดมา จากนั้นปี 2488 ได้สร้างอาคารหลังที่สองขึ้น ด้วยเงินบริจาคแต่เกิดสงครามก่อนในปี 2484 จึงหยุดแล้วเริ่มสร้างใหม่ในปี 2488 เรื่อยๆจนเสร็จในปี 2494 โรงเรียนได้เงินจากกระทรวงศีกษาธิการ สร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังและกันฝาชั้นล่างอาคารทั้งสองหลัง และได้เปิดสอนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในปี 2495-2497 ได้สร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ำโรงรถ โต๊ะอาหารจำนวน 100 ชุดและที่ขายอาหาร โดยได้เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน

พ.ศ. 2501 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกรองสร้างห้องสมุดหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2502 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร044หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2513-2514 ได้ประกาศรวมกับโรงเรียนสตรีพะเยากับโรงเรียนพะเยาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลังและสร้างโรงอาหารหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานสองหลัง

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเกษตรหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2521 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ)รุ่นที่สอง และได้รับความตามหลักสูตรของ (ค.ม.ส) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521ดังนี้ - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ332 (ตามโครงการ ค.ม.ภ) - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน3หลัง พ.ศ. 2532 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ424หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2539 โรงเรียนกำลังได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หนึ่งหลัง และโรงฝึกพลศึกษาหนึ่งหลัง

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเชื้อ นนทวาสี พ.ศ. 2479-2479 ( 1 ปี )
2 นายสมัคร สิทธิเลิศ พ.ศ. 2479-2481 ( 3 ปี )
3 นายมนู ยอดปัญญา พ.ศ. 2481-2501 ( 20 ปี )
4 นายสวัสดิ์ อดุลยพงษ์ พ.ศ. 2501-2513 ( 12 ปี )
5 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2513-2518 ( 5 ปี )
6 นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2518-2520 ( 2 ปี )
7 นายอรุณ อาษา (ผู้อำนวยการคนแรก) พ.ศ. 2520-2531( 10 ปี ),พ.ศ. 2536-2537( 2 ปี )
8 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2531-2534 ( 4 ปี )
9 นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2534-2536 ( 1 ปี)
10 นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่ พ.ศ. 2537-2543 ( 6 ปี )
11 นาย มานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2543-2544 ( 1 ปี )
12 นายสุรัตน์ เจียตระกูล พ.ศ. 2544-2553 ( 10 ปี )
13 นายศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2554-2557 ( 3 ปี)
14 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

รายชื่ออาคารและสถานที่ในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม[แก้]

อาคาร 1 เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ชั้นแรกเป็นห้องโสตทัศนศึกษา ห้องผู้อำนวยการ ห้องวิชาการ ห้องพักครูแนะแนว ห้องปกครอง ชั้น2 เป็นห้องเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)ใตุ้ถุนอาคารเป็นห้องพัสดุ ห้องกิจกรรมนักเรียน ห้องสภานักเรียน

อาคาร 2 เป็นอาคารไม้สูง3ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488 เสร็จในปี พ.ศ. 2494 ชั้นแรกเป็นธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ ชั้น3 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์

อาคาร 3 เป็นอาคารปูน 3ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ชั้นแรกเป็นห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2ห้อง ห้องพักครูหมวดคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 เป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องพักครูฟิสิกส์ และห้องเรียนสีขียว ชั้น3เป็นห้องพักครูเคมี และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา และห้องสมุดวิทยาศาสตร์

อาคาร 4 เป็นอาคารสูง4ชั้น ชั้นแรก เป็นห้อง Sound lab 2 ห้อง ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น2เป็นห้อง Sear และห้องภาษาฝรั่งเศส ชั้น 3 เป็นห้องภาษาจีน และห้องเรียน ชั้น4เป็นห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียน และห้องพักครูภาษาต่างประเทศ

อาคาร 5 เป็นอาคารสูง4ชั้น(รวมใต้ถุน) ใต้ถุนเป็นลานโล่งและมีห้องพักครูสังคมศึกษา ชั้น 1 เป็นห้องพักครูภาษาไทย ห้องเรียนวิชาภาษาไทย และห้องIT 1 ชั้น2 เป็นห้องสมุดภาษาไทย ห้องเรียนภาษาไทย และห้องIT 2 ชั้น3เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา และห้องปฏิบัติการสังคม

อาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคารสูง3ชั้น ชั้นแรกเป็นโรงอาหาร และห้องโภชนาการ ชั้น2 เป็นห้องพิมพ์ดีด ห้องศิลปะ ห้องพักครูศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ และห้องหมวดคหกรรม

อาคารหอสมุด เป็นอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายในอาคารมีห้องE-Libraly และได้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยเครื่องยืมคืนอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Self check), ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gate) และ เครื่องยืมคืน RFID และลงรหัสข้อมูล สำหรับบรรณารักษ์ ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RFID) แบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นการยกระดับห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของภาคเหนือตอนบนเลยก็กว่าได้

อาคาร 6 อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยจะมีการแล้วเสร็จในปี 2559 ตั้งอยู่ที่โรงรถเดิมประตู 4 ด้านหลังอาคารอเนก ใกล้กับหมู่บ้านพักครู มีลักษณะเป็นรูปตัว L น่าจะใช้ชื่อว่า "อาคาร 80 ปี พะเยาพิทยาคม" เพราะว่าภายในปี 2559 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะมีอายุครบ 80 ปี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อาภา จันทร์เทวี
  2. นายมนตรี ยอดปัญญา ประธานศาลฎีกา
  3. มัลลิกา บุญมีตระกูล อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
  4. เวนไตย ไชยวงศ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
  5. บานนา คำฟู เจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13
  6. เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
  7. ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ)

อ้างอิง[แก้]