ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
Governor Narongsak announcing reaching boys in Tham Luang cave.jpg
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง
เกิดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
สัญชาติไทย
จบจาก
อาชีพข้าราชการ
มีชื่อเสียงจากผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คู่สมรสจินจณา โอสถธนากร[2]
บุตรพรธีรา โอสถธนากร และสุธารีย์ โอสถธนากร
บิดามารดาประสาน โอสถธนากร[3]
นวลจันทร์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นข้าราชการชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา[4] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุนในโครงการของรัฐ[1] เขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปริญญาตรี

๑. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๒๘)

๒. นิติศาสตร์บัณฑิต (๒๕๓๖) และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (๒๕๓๕) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๕)

๔. รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๖)

ปริญญาโท

Master of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University (๒๕๓๑)

การฝึกอบรม

๑.นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ กรมที่ดิน (๒๕๓๑)

๒.นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗๒ ส านักงาน ก.พ. (๒๕๕๔)

๓.นักบริหารระดับสูงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๕๖)

๔.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๕๕๙)

๕.หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประวัติการทำงาน

๑.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)

๒.ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๖-๒๕๕๙)

๓.ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน

๔.ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน

๕.เลขานุการกรม กรมที่ดิน

๖.กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย

๗.กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน ในที่ดินของรัฐ

๘.อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

๙.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

๑๐.ผู้แทนกรมที่ดิน ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) จ านวน ๔ คณะ ดังนี้ -คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ -๒- ประวัติการทำงาน (ต่อ) -คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) -คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) -คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) กรุงเทพมหานคร

๑๑.อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. (๒๕๕๒-๒๕๕๖)

๑๒.ประธาน ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) (๒๕๕๒-๒๕๕๖)

๑๓.อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ ๒๔ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๒๕๕๔-๒๕๕๗)

๑๔.กรรมการ ในคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๑๕.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (๒๕๕๘)

๑๖.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชน ลงทุนในโครงการของรัฐ (๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

  • ว่าที่นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]