ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
Governor Narongsak announcing reaching boys in Tham Luang cave.jpg
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง
เกิดพ.ศ. 2508
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
มีชื่อเสียงจากผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คู่สมรสจินจณา โอสถธนากร[2]
บุตรพรธีรา โอสถธนากร สุธารีย์ โอสถธนากร
บิดามารดาประสาน โอสถธนากร[3]
นวลจันทร์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง[4]ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด [5] ประธานคณะกรรมการ​ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ​ เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพะเยา[6] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุนในโครงการของรัฐ[1] เขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร

การศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปริญญาตรี

 1. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๒๘)
 2. นิติศาสตร์บัณฑิต (๒๕๓๖) และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (๒๕๓๕) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๕)
 4. รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๖)

ปริญญาโท

Master of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University (๒๕๓๑)

การฝึกอบรม

 1. นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ กรมที่ดิน (๒๕๓๑)
 2. นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗๒ สำนักงาน ก.พ. (๒๕๕๔)
 3. นักบริหารระดับสูงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๕๖)
 4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๕๕๙)
 5. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประวัติการทำงาน[แก้]

 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
 2. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๖-๒๕๕๙)
 3. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน
 4. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน
 5. เลขานุการกรม กรมที่ดิน
 6. กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย
 7. กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน ในที่ดินของรัฐ
 8. อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
 9. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
 10. ผู้แทนกรมที่ดิน ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) จ านวน ๔ คณะ ดังนี้ -คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ -๒- ประวัติการทำงาน (ต่อ) -คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) -คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) -คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) กรุงเทพมหานคร
 11. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. (๒๕๕๒-๒๕๕๖)
 12. ประธาน ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) (๒๕๕๒-๒๕๕๖)
 13. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ ๒๔ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๒๕๕๔-๒๕๕๗)
 14. กรรมการ ในคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
 15. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (๒๕๕๘)
 16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชน ลงทุนในโครงการของรัฐ (๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

ยศกองอาสารักษาดินแดน[แก้]

 • ว่าที่นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 [7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ไม่ธรรมดา ประวัติ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ แม่ทัพใหญ่ภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง, เว็บไซด์:https://campus.campus-star.com/ .วันที่ 29 มิ.ย. 2561
 2. ถ้ำหลวง: โคนัน, เชอร์ล็อก โฮมส์ คือ เล่มโปรดของ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์, เว็บไซด์:https://www.bbc.com/ .วันที่ 10 กรกฎาคม 2018
 3. พ่อ ‘ผู้ว่าฯเชียงราย’ ฮีโร่ช่วย 13 หมูป่าเผย ‘เลี้ยงลูกแบบทหาร’ จนได้ดี, เว็บไซด์: https://www.matichon.co.th .วันที่ 3 ก.ค. 2561
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563
 6. เช็ดโต๊ะรอ ผู้ว่าฯ คนเก่ง ‘ณรงค์ศักดิ์’ รับตำแหน่งที่พะเยา, เว็บไซด์:https://www.thairath.co.th/ .วันที่ 12 ก.ค. 2561
 7. หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 19 มีนาคม พ.ศ. 2561