สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21
ชุดที่ 20 ชุดที่ 22
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 1
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก500
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานคนที่ 1สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานคนที่ 2บุญชง วีสมหมาย
ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
สุชาติ ตันเจริญ
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2545
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2544
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
พรรคครองพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 60 28 55 35 121 6 14 7 326
ประชาธิปัตย์ 32 9 15 5 5 48 4 12 130
ชาติไทย 6 - 16 - 10 - 7 - 39
มหาชน - - 1 - 1 - - - 2
ความหวังใหม่ 1 - - - - - - - 1
มวลชน 1 - - - - - - - 1
กิจสังคม - - - - 1 - - - 1
รวม 100 37 87 40 138 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (48)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2 ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว. กระทรวงมหาดไทย
3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. กระทรวงการคลัง
4 อุทัย พิมพ์ใจชน
5 อดิศัย โพธารามิก รมว. กระทรวงพาณิชย์
6 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
7 สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
8 พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี
9 ปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี
10 ประชา มาลีนนท์ รมช. กระทรวงคมนาคม
11 สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
12 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
13 สรอรรถ กลิ่นประทุม รมช. กระทรวงมหาดไทย
14 จำลอง ครุฑขุนทด รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
15 จาตุรนต์ ฉายแสง รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
16 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช. กระทรวงกลาโหม
17 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
18 เสนาะ เทียนทอง
19 พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
20 สุธรรม แสงประทุม รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
21 สมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
22 พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม
23 พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
24 บุญชู ตรีทอง
25 ประมวล รุจนเสรี รมช. กระทรวงมหาดไทย
26 ไชยยศ สะสมทรัพย์
27 ประยุทธ มหากิจศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
28 วราเทพ รัตนากร รมช. กระทรวงการคลัง
29 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รมช. กระทรวงแรงงานฯ
30 อดิศร เพียงเกษ
31 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
32 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมช. กระทรวงคมนาคม
33 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
34 ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รมช. กระทรวงการคลัง
35 ระวี หิรัญโชติ
36 ชรินรัตน์ พุทธปวน
37 สุขุม เลาวัณย์ศิริ
38 วิเศษ ใจใหญ่
39 เสริมศักดิ์ การุญ ลาออก 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
40 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ลาออก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
41 พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์
42 พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
43 ชูศักดิ์ แอกทอง ลาออก 1 กันยายน พ.ศ. 2547
44 วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
45 สุทิน คลังแสง
46 สุรชัย เบ้าจรรยา
47 ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
48 วีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49 ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
50 ญาณเดช ทองสิมา
51 วิรัตน์ ตยางคนนท์
52 บุรินทร์ หิรัญบูรณะ
53 ปกิต พัฒนกุล
54 สฤต สันติเมทนีดล
55 สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
56 บุญถึง ผลพานิชย์
57 จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
58 จำรัส เวียงสงค์
59 รุ่งเรือง พิทยศิริ
60 จักรพันธุ์ ยมจินดา
61 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ลาออก 3 เมษายน พ.ศ. 2546
62 สุพจน์ ฤชุพันธุ์
63 พลเอกรัตนะ เฉลิมแสนยากร
64 จตุพร เจริญเชื้อ
65 พินิจ จันทร์สมบูรณ์
66 ยงยุทธ นพเกตุ
67 อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
69 กันตธีร์ ศุภมงคล ข้ามลำดับ 68, ลาออก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
70 นพดล อินนา
71 การุญ จันทรางศุ ลาออก 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
72 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ลาออก 18 กันยายน พ.ศ. 2544
73 วิชิต ปลั่งศรีสกุล
74 พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์
75 สถาพร มณีรัตน์
76 ภาคิน สมมิตร
77 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
78 รักษ์ ด่านกูล
79 อารักษ์ ไชยริปู
80 มงคล สิมะโรจน์
81 สมพงษ์ หิริกุล
83 ชูศักดิ์ ศิรินิล ข้ามลำดับที่ 82
84 พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล
หมายเหตุ
 1. 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับเลื่อนแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 2. ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 50-71 ได้รับเลื่อนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ยกเว้นนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้สมัครลำดับที่ 68 ที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน)
 3. 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้รับเลื่อนแทนนายประยุทธ มหากิจศิริ ซึ่งถูกตัดสินตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี
 4. 24 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับเลื่อนแทนนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544
 5. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์ ได้รับเลื่อนแทนนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 นายสถาพร มณีรัตน์ ได้รับเลื่อนแทนนายกันตธีร์ ศุภมงคล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 7. 3 เมษายน พ.ศ. 2546 นายภาคิน สมมิตร ได้รับเลื่อนแทนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
 8. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับเลื่อนแทนพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายรักษ์ ด่านกูล ได้รับเลื่อนแทนนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอารักษ์ ไชยริปู ได้รับเลื่อนแทนวีระชัย วีระเมธีกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 11. 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 นายมงคล สิมะโรจน์ ได้รับเลื่อนแทนนายเสริมศักดิ์ การุญ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
 12. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายสมพงษ์ หิริกุล ได้รับเลื่อนแทนนายการุญ จันทรางศุ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 13. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ได้รับเลื่อนแทนนายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 14. 1 กันยายน พ.ศ. 2547 พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล ได้รับเลื่อนแทนนายชูศักดิ์ แอกทอง ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547

พรรคประชาธิปัตย์ (31)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 ชวน หลีกภัย
2 บัญญัติ บรรทัดฐาน
3 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5 อาทิตย์ อุไรรัตน์
6 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
7 สุเทพ เทือกสุบรรณ
8 สุทัศน์ เงินหมื่น
9 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10 อนันต์ อนันตกูล
11 เอกกมล คีรีวัฒน์
12 มารุต บุนนาค
13 วิจิตร ศรีสอ้าน
14 มหิดล จันทรางกูร ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
15 พลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์
16 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
17 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
18 กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
19 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20 สุรินทร์ พิศสุวรรณ
21 ไพฑูรย์ แก้วทอง
22 อรรคพล สรสุชาติ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
23 สัมพันธ์ ทองสมัคร
24 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
25 อัญชลี เทพบุตร ลาออก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
26 พรเสก กาญจนจารี ลาออก 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
27 โพธิพงษ์ ล่ำซำ
28 สาวิตต์ โพธิวิหค
29 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
30 พรวุฒิ สารสิน
31 สรรเสริญ สมะลาภา
32 อุทัย สุดสุข แทน อัญชลี[2], ลาออก 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
34 คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช แทน พรเสก[3], ข้ามลำดับ 33
35 ผุสดี ตามไท แทน มหิดล[4]
36 ปรีชา สุวรรณทัต แทน อรรคพล[5]
37 วิชัย ตันศิริ แทน เอนก[6]
39 บุรณัชย์ สมุทรักษ์ แทน อุทัย[7]ข้ามลำดับที่ 38

พรรคความหวังใหม่ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม
2 วันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว. กระทรวงคมนาคม
3 สุขวิช รังสิตพล
4 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
5 ชิงชัย มงคลธรรม
6 นิมิตร นนทพันธาวาทย์
7 พิเชษฐ สถิรชวาล รมช. กระทรวงอุตสาหกรรม
8 สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช
9 สมศักดิ์ วรคามิน
10 ลิขิต ธีรเวคิน
12 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ข้ามลำดับที่ 11
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย แต่ยังคงมีสมาชิกพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงยังคงรักษาพรรคไว้ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ย้ายไปสังกัดพรรคต่างๆ ดังนี้

พรรคชาติพัฒนา (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
2 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
3 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รมช. กระทรวงสาธารณสุข
4 ปวีณา หงสกุล ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
5 พันเอกวินัย สมพงษ์
6 กรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545
7 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ ลาออก 14 มีนาคม พ.ศ. 2546
8 สุภาพ คลี่ขจาย
9 ปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
10 นงค์นาถ เตชะไพบูลย์ ลาออก 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546
11 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
14 ธนกร นันที ข้ามลำดับที่ 12-13
15 มหรรณพ เดชวิทักษ์
16 อัญชลี บุสสุวัณโณ
17 บรรจง พงศ์ศาสตร์
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2547 พรรคชาติพัฒนา ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย

พรรคชาติไทย (6)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
2 พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
3 เดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรีฯ
4 สนธยา คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
5 กอบศักดิ์ ชุติกุล ลาออก 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6 จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
7 ชูวงศ์ ฉายะบุตร
8 ชัย ชิดชอบ
9 สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ดำรงสมาชิกภาพ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
ได้รับใบเหลือง
ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้[8][9][10]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 ศิริ หวังบุญเกิด พรรคไทยรักไทย
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย
4 กรรณิกา ธรรมเกษร พรรคไทยรักไทย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่ 3 มีนาคม 2545[11]
5 ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์
7 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
8 สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย
10 อิสรา สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
11 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย
13 ศุภมาศ อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล พรรคไทยรักไทย
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคไทยรักไทย
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย
17 วชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย
20 พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
21 ธวัชชัย สัจจกุล พรรคไทยรักไทย
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย
28 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
31 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย
32 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย
37 แสวง ฤกษ์จรัญ พรรคไทยรักไทย

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย
2 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย
เลือกตั้งใหม่
เลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคไทยรักไทย
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย
3 พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคไทยรักไทย ลาออก
ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ เลือกตั้งใหม่
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติไทย
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 สมควร โอบอ้อม พรรคชาติไทย
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทย
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย
2 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคชาติพัฒนา เลือกตั้งใหม่ / เสียชีวิต
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทยรักไทย
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
2 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์
เลือกตั้งใหม่
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย
พิษณุโลก 1 พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา พรรคประชาธิปัตย์
2 พิษณุ พลไวย์ พรรคไทยรักไทย
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย
4 สุชน ชามพูนท พรรคไทยรักไทย
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์
6 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย เสียชีวิต
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย. 44[12]
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย
จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย
6 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย
3 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย
เลือกตั้งใหม่
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย
สมุทรปราการ 1 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย
3 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย
6 เรวดี รัศมิทัต พรรคมหาชน
เลือกตั้งใหม่
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
2 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคไทยรักไทย
2 ยงยศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย
3 สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
2 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
5 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
6 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย
ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย
2 สฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคไทยรักไทย
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
6 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย
2 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย
9 ยงยุทธ สุวภาพ พรรคประชาธิปัตย์
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย
3 เกรียงไกร ไชยมงคล พรรคไทยรักไทย
แพร่ 1 ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย
2 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย
2 จินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย
3 ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สุขุมพงศ์ โง่นคำ พรรคไทยรักไทย
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติไทย
เลือกตั้งใหม่
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
5 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย
3 ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคชาติพัฒนา เลือกตั้งใหม่
พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
11 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
5 ชัยยุทธ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย
7 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล พรรคมหาชน เลือกตั้งใหม่
3 มงคล บุพศิริ พรรคความหวังใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ประวิช รัตนเพียร พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ประทีป กรีฑาเวช พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
5 พิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง พรรคไทยรักไทย
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
7 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย
9 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
10 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย
13 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย
14 สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
15 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
16 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
17 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย
เลือกตั้งใหม่
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคชาติไทย
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคชาติไทย
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคชาติไทย
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
9 ขจรธน จุดโต พรรคเสรีธรรม
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย
2 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคไทยรักไทย
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปัตย์
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
2 ลาวัลย์ ตันติกุลพงศ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยเอ็ด 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
2 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
บุญเติม จันทะวัฒน์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคถิ่นไทย
3 ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์
เลือกตั้งใหม่
4 เอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
5 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย
6 นิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
7 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
8 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย
9 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเสรีธรรม
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
4 สุวิชญ์ โยทองยศ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่ / เสียชีวิต
ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย นับคะแนนใหม่
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคไทยรักไทย
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย
5 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคไทยรักไทย
อมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
6 พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย
7 มาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย
9 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคชาติไทย
เลือกตั้งใหม่
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 นริศร ทองธิราช พรรคชาติไทย
4 สาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย
7 เกษม อุประ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย
2 ธีรโชต กองทอง พรรคชาติไทย
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย
4 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ประภาส วีระเสถียร พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
นัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา พรรคชาติไทย เลือกตั้งใหม่
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย
7 สมศักดิ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
8 เสกสรร แสนภูมิ พรรคไทยรักไทย
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย
5 ธรรมนูญ เจริญดี พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย
2 ไชยา พรหมา พรรคเสรีธรรม
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย
5 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
เลือกตั้งใหม่
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
5 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคไทยรักไทย
6 สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย
8 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย เลือกตั้งใหม่
เลือกตั้งใหม่
วิทยา บันทุปา พรรคมหาชน เลือกตั้งใหม่
กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
11 ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคไทยรักไทย
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 ไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปัตย์

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์
2 สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์
6 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
8 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์
2 สุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ พรรคความหวังใหม่ ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
อรรถพล มามะ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่
3 นัจมุดดีน อูมา พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์
3 สมมารถ เจ๊ะนา พรรคประชาธิปัตย์
4 มุข สุไลมาน พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
2 จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์
2 ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์
3 ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก
วิรัตน์ กัลยาศิริ เลือกตั้งใหม่
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
5 นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์
8 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์
2 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์
2 ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย
2 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย
3 สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย
4 สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคชาติไทย
6 ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย
ตราด 1 บุญส่ง ไข่เกษ พรรคประชาธิปัตย์
2 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคไทยรักไทย
2 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์
2 สิน กุมภะ พรรคไทยรักไทย
3 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติไทย
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย
3 วิทยา เทียนทอง พรรคไทยรักไทย

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย
3 เรวัต สิรินุกุล พรรคประชาธิปัตย์
เลือกตั้งใหม่
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคประชาธิปัตย์
เลือกตั้งใหม่
5 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์
เลือกตั้งใหม่
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544[13] / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ตาก 1 ธนญ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์
3 ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูลธรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
2 ธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์
ราชบุรี 1 กอบกุล นพอมรบดี พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 วิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย
3 ประไพพรรณ เส็งประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
4 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย

คณะกรรมาธิการ[แก้]

ฉายารัฐสภา[แก้]

ตำแหน่ง พ.ศ.2544[14] พ.ศ.2545 พ.ศ.2547[15]
ดาวเด่น ศิริโชค โสภา ตรีพล เจาะจิตต์
ดาวดับ เฉลิม อยู่บำรุง ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาอาชีพเสริม สภาทักษิโณ สภา ฮั้ว-ฮุบ
ฉายาวุฒิสภา สภาจับฉ่าย สภาเป็ด - สามก๊ก สภาโจ๊ก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดับเบิ้ลสแตนดาร์ด นินจารับจ๊อบ
ประธานวุฒิสภา จอมพลหลงสภา ม้าเหล็กตกราง
ผู้นำฝ่ายค้าน มีดโกนวัยทอง แผ่นเสียงตกร่อง
เหตุการณ์แห่งปี การท้าชกข้ามสภาระหว่าง สว. และ สส. เหตุการณ์ชิงไหวชิงพริบในการเสนอ
ร่างกฎหมายปฏิรูประบบราชการ
คู่กัดแห่งปี ชวน หลีกภัย
และ
ทักษิณ ชินวัตร
สุวโรช พะลัง
และ
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
วาทะแห่งปี "จำนวนไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึก"
(อุทัย พิมพ์ใจชน)
"ระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่"
(ทักษิณ ชินวัตร)
"โจรกระจอก"
(ทักษิณ ชินวัตร)
คนดีศรีสภา มนตรี สินทวิชัย จอน อึ๊งภากรณ์

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เก็บถาวร 2022-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. "ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-25. สืบค้นเมื่อ 2021-04-25.
 3. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 4. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 5. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 6. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 7. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 8. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (1)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-02-14.
 9. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (2)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-02-14.
 10. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (3)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-02-14.
 11. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2012-03-07.
 12. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายจุติ ไกรฤกษ์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-03-14.
 13. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-10. สืบค้นเมื่อ 2012-03-07.
 14. "ชื่อ ฉายา และสมญานามทางการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2545 บันทึกใน OneDrive". onedrive.live.com. {{cite web}}: line feed character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 50 (help)
 15. "บันทึก ณ วันที่สภา ฯ ครบเทอม". mgronline.com. 2005-01-04.