สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6 (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง[1]

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[2] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
กำปั่น กัมปนาทแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี หลวงกรโกสียกาจ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก กฤช ปุณณกันต์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันตำรวจโท เกษียร ศรุตานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท กฤช สีวะรา Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี หม่อมหลวงขาบ กุญชร Nuvola apps kbouncey.png
เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี หลวงจุลยุทธยรรยง Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี เจียม ญาโณทัย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี เจริญ สุวรรณวิสูตร Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี หลวงเจริญจรัมพร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก จำเป็น จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก จิตติ นาวีเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก จำลอง ยงยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท จิตร สุนทานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
จิตติเสน ปัญจะ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปัณฑโร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิม เชี่ยวสกุล Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจตรี หลวงโชติชนาภิบาล Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ชลอ จารุกลัส Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกก ชื้น สนแจ้ง Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอก ชลอ สินธุเสนี Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอก ชู จันทรุเบกษา Nuvola apps kbouncey.png
พันโท ชาติชาย ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท ชาญ บุญญสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท เชิดชัย ทองสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
ชวน จนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
พลโท เดช เดชประดิยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ตรี บุษยกนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ไตรเดช ปั้นตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี ถนอม กิตติขจร Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอก ทัศน์ กรานเลิศ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอก เทพ เกษมุติ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันตำรวโท ทม จิตรวิมล Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
ทิพย์ ประสานสุข Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโท นักรบ บิณษรี Nuvola apps kbouncey.png
พระนิติธารณ์พิเศษ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
พันโท บุญชัย บำรุงพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาบริรักษ์เวชชการ Nuvola apps kbouncey.png
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม Nuvola apps kbouncey.png
พลโท พระประจนปัจจนึก Nuvola apps kbouncey.png
พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี ปรุง รังสิยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี ประยูร ภมรมนตรี Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโท หลวงปรุงปรีชากาศ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ประภาส จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ประยูร สุคนธทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
เปลี่ยน นิ่มเนื้อ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท ประดุจ อินธาระ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท ประยูร หนุนภักดี Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประชาสัยสรเดช Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ผิน ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก เผชิญ นิมิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันตำรวจโท ผาด ตุงคะสมิต Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจโท พระชนะคดี Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจตรี หลวงพิชิตธุระการ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก เพียร สฤษฎ์ยุทธศิลป์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันตำรวจเอกพิชัย กุลวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท พงษ์ ปุณณกันต์ Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี เฟือง เฟื่องวุฒิราญ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ Nuvola apps kbouncey.png
มังกร พรหมโยธี Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอก หลวงมงคลยุทธนาวี Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอก มนัส เหมืองทองจีน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงยุทธศาสตร์โกศล Nuvola apps kbouncey.png
พลโท เรือง เรืองวีรยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
พระราชธรรมนิเทศ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก เล็ก สงวนชาติสรไกร Nuvola apps kbouncey.png
นายพันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจโท หลวงวิทิตกลชัย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก วิชัย พงษ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิจารณ์คาวี Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ขุนศิลป์ศรชัย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก ศิริ สิริโยธิน Nuvola apps kbouncey.png
พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท สุทธิ์ สุทธิสารรณการ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี สถิตย์ สถิตย์ยุทธการ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี ไสว ไสวแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี สุนทร สุนทรนาวิน Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี เสนาะ รักธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอก สนอง ธนศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี หม่อมราชวงศ์สุเกษม เกษมสันต์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพลตำรวจตรี หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก สุรใจ พูนทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก สาย เชนยวนิช Nuvola apps kbouncey.png
พันตรี สเหวก นิรันดร Nuvola apps kbouncey.png
พระสุขุมวินิจฉัย Nuvola apps kbouncey.png
เสริม วินิจฉัยกุล Nuvola apps kbouncey.png
พระยาสาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ Nuvola apps kbouncey.png
พันโท อุดม สุขมาก Nuvola apps kbouncey.png
พันโท อร่าม เมนะคงคา Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศคณะบริหารประเทศชั่วคราว (ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑)
  2. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒