สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2
ชุดที่ 1 ชุดที่ 3
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศสยาม
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 11 กันยายน พ.ศ. 2481
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 5
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก182
ประธานพระยามานวราชเสวี
รองประธานคนที่ 1พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ
รองประธานคนที่ 2พระประจนปัจจนึก
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 11 กันยายน พ.ศ. 2481) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 182 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 78 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 100,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 78 คน และมีการแต่งตั้งเพิ่ม 13 คน

ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้งซึ่งเป็นชุดที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจากสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก รัฐบาลพ่ายแพ้การลงมติในสภาฯ กรณี ส.ส. เสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการะประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันชิน) Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจเอกเสวียน โอสถานุเคราะห์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อรุณ ทองปัชโชติ Nuvola apps kbounce.png ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 ทองอยู่ พุฒพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ฮั้ว ตามไท Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สมาน สุชาติกุล Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 อรุณ แสงสว่างวัฒนะ Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ร้อยตำรวจเอกฟุ้ง ระงับภัย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ดาบทิว มะโนทัย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 ประเสริฐ ธารีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เยื้อน พาณิชวิทย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร์ (เจริญ สัตจอง) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 แฟ้ม วรพิทยุต Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 ขุนชำนิอนุสาส์น Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png
สวรรคโลก 1 ทิม อติเปรมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ดิษฐ์ คัมภีรยศ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 อำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 สว่าง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 บุญศรี จันทนชาติ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว) Nuvola apps kbouncey.png
2 อินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 จำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 แถม คมสัน Nuvola apps kbouncey.png
2 สร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 พึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 โสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
2 ผล แสนสระดี Nuvola apps kbouncey.png
ขุขันธ์ 1 เทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
2 พุฒเทศ กาญจนเสริม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สอน พงศ์สุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีปุ่น สิทธิเวทย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 เอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ทัน พรหมมิทธิกุล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ขุนจรรยาวิเศษ (บุณยนิตย์ บุญเที่ยง) Nuvola apps kbouncey.png
2 ทองดี ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 จำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 ถวิล อุดร Nuvola apps kbouncey.png
2 เขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 เฉลิม ศรีประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ปรึกษ์ แก้วปลั่ง Nuvola apps kbouncey.png
2 บรรณ์ สวันตรัจฉ์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ทองใบ สุคนธกนิษฐ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 พันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์ นาควัจนะ) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 เชือน สวัสดิปาณี Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนบุรณวาท (พร้อย ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 อดุลย์ ณ สายบุรี Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 โมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี๋ ตันทวณิช) Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 แวและ เบญอาบัชร์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 เอื้อน ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png
2 กล่อม สระโพธิกุล Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เจือ ศรียาภัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สตูล 1 สงวน ณ นคร Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 วุฒิ สุวรรณรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วงศ์ เว้นชั่ว Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นิ่ม เรืองเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 เสงี่ยม เจริญฮวด Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 เฉลา เตาลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ดาบสงวน พยุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 เสกล เจตสมมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 หมัง สายชุ่มอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ทองสืบ ศุภมาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ร้อยเอกหลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 กิมเส็ง (โกศล) สินธุเสก Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[1] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิบ ศิริไพบูลย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลิต กุลกำม์ธร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชุณห์ ปิณฑานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ดิเรก ชัยนาม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ตั้ว ลพานุกรม 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทวี บุณยเกตุ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทองหล่อ ขำหิรัญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทิพย์ ประสานสุข 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เนตร์ พูนวิวัฒน์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
น้อม เกตุนุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประจวบ บุญนาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ ศุขสมัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
มังกร สามเสน 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ยล สมานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เล้ง ศรีสมวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
วัน รุยาพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
วิลาศ โอสถานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
สงบ จรูญพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
อุดม สนิทวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) 15x15px[ลิงก์เสีย]

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พันเอกพระประจนปัจจนึก (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2481)

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เล่ม 50 หน้า 816 วันที่ 9 ธันวาคม 2476

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]