สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 11 กันยายน พ.ศ. 2481) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 182 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 78 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 78 คน และมีการแต่งตั้งเพิ่ม 13 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก รัฐบาลพ่ายแพ้การลงมติในสภาฯ กรณี ส.ส. เสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการะประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันชิน) Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจเอกเสวียน โอสถานุเคราะห์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอรุณ ทองปัชโชติ Nuvola apps kbounce.png ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายฮั้ว ตามไท Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสมาน สุชาติกุล Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ร้อยตำรวจเอกฟุ้ง ระงับภัย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายดาบทิว มะโนทัย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายประเสริฐ ธารีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเยื้อน พาณิชวิทย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายเพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร์ (เจริญ สัตจอง) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายแฟ้ม วรพิทยุต Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 ขุนชำนิอนุสาส์น Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png
สวรรคโลก 1 นายทิม อติเปรมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายดิษฐ์ คัมภีรยศ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายอำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายสว่าง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายบุญศรี จันทนชาติ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายประยูร วิมุกตาคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายจำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายแถม คมสัน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายบุญมี ตุงคนาตร Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายพึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 นายโสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายผล แสนสระดี Nuvola apps kbouncey.png
ขุขันธ์ 1 นายเทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพุฒเทศ กาญจนเสริม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสอน พงศ์สุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายพันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีปุ่น สิทธิเวทย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายทัน พรหมมิทธิกุล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ขุนจรรยาวิเศษ (บุณยนิตย์ บุญเที่ยง) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองดี ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายถวิล อุดร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายเฉลิม ศรีประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบรรณ์ สวันตรัจฉ์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายอ้วน นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายทองใบ สุคนธกนิษฐ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 พันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์ นาควัจนะ) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายเชือน สวัสดิปาณี Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนบุรณวาท (พร้อย ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายอดุลย์ ณ สายบุรี Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายโมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี๋ ตันทวณิช) Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายแวและ เบญอาบัชร์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายเอื้อน ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกล่อม สระโพธิกุล Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายเจือ ศรียาภัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สตูล 1 นายสงวน ณ นคร Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายวุฒิ สุวรรณรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายวงศ์ เว้นชั่ว Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายนิ่ม เรืองเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายเสงี่ยม เจริญฮวด Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายเฉลา เตาลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายดาบสงวน พยุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายเสกล เจตสมมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายพิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายหมัง สายชุ่มอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายทองสืบ ศุภมาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ร้อยเอกหลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายกิมเส็ง (โกศล) สินธุเสก Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[1] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) Nuvola apps kbouncey.png
จิบ ศิริไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลิต กุลกำม์ธร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) Nuvola apps kbouncey.png
ชุณห์ ปิณฑานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
ตั้ว ลพานุกรม Nuvola apps kbouncey.png
ทวี บุณยเกตุ Nuvola apps kbouncey.png
ทองหล่อ ขำหิรัญ Nuvola apps kbouncey.png
ทิพย์ ประสานสุข Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) Nuvola apps kbouncey.png
เนตร์ พูนวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
มังกร สามเสน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
ยล สมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) Nuvola apps kbouncey.png
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) Nuvola apps kbouncey.png
เล้ง ศรีสมวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
วัน รุยาพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) Nuvola apps kbouncey.png
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ โอสถานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดน บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) Nuvola apps kbouncey.png
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) Nuvola apps kbouncey.png
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) Nuvola apps kbouncey.png
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
อุดม สนิทวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พันเอกพระประจนปัจจนึก (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2481)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]