รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
Chonlanan Srikaew 14 October 2022.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชลน่าน ศรีแก้ว

ตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสส.ในสภามากที่สุดซึ่งไม่มีสมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธาน หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2518
เงินตอบแทน42,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 73,240 บาท [1])
เว็บไซต์parliament.go.th

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน โดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ซึ่งประธานรัฐสภาต้องดำเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ ทั้งนี้การประชุมต้องเป็นการประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการในการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 106 บัญญัติว่า "ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มี จำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรือ (4) ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง"

ปัจจุบัน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
พรรคการเมือง
1 Seni Pramoj in 1945.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 22 มีนาคม พ.ศ. 2518[2] 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)
ประชาธิปัตย์
2
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[3] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)
ชาติไทย
3
(1)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 [4] 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)
ความหวังใหม่
2
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [5] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ชาติไทย
4
Banharn Silpa-archa (cropped).jpg บรรหาร ศิลปอาชา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[6] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)
5
(1-2)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 [7] 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)
ประชาธิปัตย์
21 ธันวาคม พ.ศ. 2539[8] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
3
(2-4)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[9] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ความหวังใหม่
2 กันยายน พ.ศ. 2541[10] 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[11] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
(ยุบสภา)
5
(3)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2544[12] 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ประชาธิปัตย์
6 Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg บัญญัติ บรรทัดฐาน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[13] 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(ครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร)
7
(1-3)
Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 23 เมษายน พ.ศ. 2548[14] 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ยุบสภา)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[15] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
16 กันยายน พ.ศ. 2554 [16] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ยุบสภา)
8 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562[17] 26 กันยายน พ.ศ. 2563
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
เพื่อไทย
6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 [18] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
9 ชลน่าน ศรีแก้ว 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564[19]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/Decree%20emoluments_2555.pdf พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 2. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 3. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 4. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 8. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 10. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 11. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 12. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 13. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บัญญัติ บรรทัดฐาน), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 14. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 15. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 16. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 17. "ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สมพงษ์ อมรวิวัฒน์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 208 ง): 1. 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 18. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 288 ง): 1. 9 ธันวาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 19. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว), ราชกิจจานุเบกษา, 29 ธันวาคม 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]