รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ตั้งแต่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2518
เว็บไซต์parliament.go.th
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดว่าด้วย
การเมืองการปกครองไทย
Emblem of Thailand.svg
Flag of Thailand.svg สถานีย่อยประเทศไทย

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน โดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ซึ่งประธานรัฐสภาต้องดำเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ ทั้งนี้การประชุมต้องเป็นการประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการในการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 106 บัญญัติว่า "ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มี จำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรือ (4) ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง"

ปัจจุบันมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

รายนามผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
พรรคการเมือง
1 M.R.Seni pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 22 มีนาคม พ.ศ. 2518[1] 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)
พรรคประชาธิปัตย์
2
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[2] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)
พรรคชาติไทย
3
(1)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 [3] 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)
พรรคความหวังใหม่
2
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [4] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
พรรคชาติไทย
4 บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg นายบรรหาร ศิลปอาชา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[5] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)
5
(1-2)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 [6] 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)
พรรคประชาธิปัตย์
21 ธันวาคม พ.ศ. 2539[7] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
3
(2-4)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[8] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
พรรคความหวังใหม่
2 กันยายน พ.ศ. 2541[9] 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[10] 30 เมษายน พ.ศ. 2543
(ยุบสภา)
5
(3)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2544[11] 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
พรรคประชาธิปัตย์
6 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[12] 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลาออก)
7
(1-3)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 23 เมษายน พ.ศ. 2548[13] 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ยุบสภา)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[14] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
16 กันยายน พ.ศ. 2554 [15] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ยุบสภา)
8 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562[16] ปัจจุบัน พรรคเพื่อไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 2. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 3. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 4. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 8. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 10. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 11. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 12. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรญัติ บรรทัดฐาน), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 13. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 14. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 15. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 16. "ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 208 ง): 1. 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]