สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22
ชุดที่ 21 ชุดที่ 23
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(1 ปี 18 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 2 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก500
ประธานโภคิน พลกุล
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ
รองประธานคนที่ 2ลลิตา ฤกษ์สำราญ
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคครองพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมีพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งสูงสุด คือ พรรคไทยรักไทย จำนวน 377 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 67 32 73 40 126 1 24 12 375
ประชาธิปัตย์ 26 4 4 - 2 52 1 7 96
ชาติไทย 7 1 11 - 6 1 - - 26
มหาชน - - 1 - 2 - - - 3
รวม 100 37 89 40 136 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (67)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2548
2 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
3 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.ยุติธรรม
4 จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
5 วันมูหะมัดนอร์ มะทา
6 พินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี
7 สรอรรถ กลิ่นประทุม รมว.แรงงาน
8 พงศ์เทพ เทพกาญจนา
9 โภคิน พลกุล
10 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.คมนาคม 2 สิงหาคม 2548
11 วัฒนา เมืองสุข รมว.อุตสาหกรรม
12 สนธยา คุณปลื้ม
13 สุขวิช รังสิตพล
14 นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
15 ภิญโญ นิโรจน์
16 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
17 สุชน ชามพูนท
18 เสนาะ เทียนทอง
19 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
20 สุธรรม แสงประทุม
21 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
22 บุญชู ตรีทอง
23 จำลอง ครุฑขุนทด
24 ชูชีพ หาญสวัสดิ์
25 อิทธิ ศิริลัทธยากร
26 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
27 ธนกร นันที
28 สันติ พร้อมพัฒน์
29 วีระ มุสิกพงศ์
30 พลตรีศรชัย มนตริวัต
31 วารุจ ศิริวัฒน์
32 ประเวช รัตนเพียร
33 นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ
34 พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
35 พิษณุ พลไวย์
36 พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
37 ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์
38 ระวี หิรัญโชติ
39 ลิขิต ธีรเวคิน
40 นาวาโทเดชา สุขารมณ์
41 วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
42 พันเอกวินัย สมพงษ์
43 สิทธิชัย โควสุรัตน์
44 สุขุมพงศ์ โง่นคำ
45 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
46 ทวี สุระบาล
47 ประทีป กรีฑาเวช
48 ประไพพรรณ เส็งประเสริฐ
49 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง
50 สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
51 จำนงค์ โพธิสาโร
52 จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
53 อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
54 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
55 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
56 สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
57 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
58 สุนัย จุลพงศธร
59 ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
60 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
61 สุภาพ คลี่ขจาย
62 เอกพร รักความสุข
63 อดุลย์ นิลเปรม
64 ปองพล อดิเรกสาร
65 ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
66 กล่ำคาน ปาทาน
67 ประมวล รุจนเสรี
68 สุทิน คลังแสง
69 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
70 วิชิต ปลั่งศรีสกุล
71 วิรัตน์ ตยางคนนท์
72 สฤต สันติเมทนีดล
73 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
74 สิน กุมภะ
75 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
76 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์

พรรคประชาธิปัตย์ (26)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 บัญญัติ บรรทัดฐาน
2 ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20
3 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 ไพฑูรย์ แก้วทอง
5 โพธิพงษ์ ล่ำซำ
6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
9 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
10 สุทัศน์ เงินหมื่น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
11 สุเทพ เทือกสุบรรณ
12 มารุต บุนนาค
13 สาวิตต์ โพธิวิหค
14 นิพนธ์ บุญญามณี
15 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
16 เกียรติ สิทธีอมร
17 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
18 นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ
19 สัมพันธ์ ทองสมัคร
20 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
21 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
22 ผศ.พีรยศ ราฮิมมูลา
23 เจริญ คันธวงศ์
24 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
25 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
26 นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์

พรรคชาติไทย (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 วินัย วิริยกิจจา
2 นิกร จำนง
3 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
4 ประภัตร โพธสุธน
5 จองชัย เที่ยงธรรม
6 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลาออก
7 ธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ
8 เกษม สรศักดิ์เกษม

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ดำรงสมาชิกภาพ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
ได้รับใบเหลือง
ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย
4 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร พรรคไทยรักไทย
5 นายแพทย์ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย
6 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์
7 กรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์
8 พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคไทยรักไทย
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย
10 ณหทัย ทิวไผ่งาม พรรคไทยรักไทย
11 ยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคไทยรักไทย
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย
13 ศุภมาส อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย
14 จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ พรรคชาติไทย
15 ปวีณา หงสกุล พรรคไทยรักไทย
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย
17 ประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย
20 พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย
21 เอกพจน์ วงศ์อารยะ พรรคไทยรักไทย
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย
28 ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
31 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย
32 มานะ คงวุฒิปัญญา พรรคไทยรักไทย
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย
37 แสวง ฤกษ์จรัล พรรคไทยรักไทย

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคไทยรักไทย
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย
2 ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคไทยรักไทย
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย
2 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย
3 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคไทยรักไทย
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
นครสวรรค์ 1 สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคไทยรักไทย
3 วีระกร คำประกอบ พรรคไทยรักไทย
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคไทยรักไทย
นนทบุรี 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย
2 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย
6 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคไทยรักไทย
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทย
3 วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคไทยรักไทย
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย
5 ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
2 สุณีย์ เหลืองวิจิตร พรรคไทยรักไทย
3 นาวิน บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคมหาชน เลือกตั้งใหม่ 30 ต.ค. 2548
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย
พิษณุโลก 1 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์
2 มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคไทยรักไทย
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคไทยรักไทย
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์
6 หัสนัยน์ สอนสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย
6 เอี่ยม ทองใจสด พรรคไทยรักไทย
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย
3 สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคไทยรักไทย
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย
สมุทรปราการ 1 สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคไทยรักไทย
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย
3 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย
6 เรวดี รัศมิทัศ พรรคไทยรักไทย
7 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรสาคร 1 อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย
2 ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ พรรคไทยรักไทย
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย
สระบุรี 1 ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย
2 พศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย
3 ฉัตรชัย ศิลาพร พรรคไทยรักไทย
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย
สิงห์บุรี 1 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย
เลือกตั้งใหม่ 30 ต.ค. 2548
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
5 ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย
6 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย
อ่างทอง 1 เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย พรรคไทยรักไทย
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย เลือกตั้งใหม่ 30 ต.ค. 2548
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย
2 สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย
3 สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคไทยรักไทย
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย
6 ละออง ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย
2 พายัพ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย
9 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคไทยรักไทย
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคไทยรักไทย
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย
3 ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคไทยรักไทย
แพร่ 1 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย
2 อนุวัธ วงศ์วรรณ พรรคไทยรักไทย
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคไทยรักไทย
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย
2 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย
3 สถาพร มณีรัตน์ พรรคไทยรักไทย
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย
2 อรดี สุทธศรี พรรคไทยรักไทย
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย
5 ภัทรา วรามิตร พรรคไทยรักไทย
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคไทยรักไทย
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย
11 เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคไทยรักไทย
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคไทยรักไทย
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย
5 ศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย
7 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยรักไทย
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคไทยรักไทย
3 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคไทยรักไทย
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคไทยรักไทย
2 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย
3 ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคไทยรักไทย
4 อุทัย มิ่งขวัญ พรรคไทยรักไทย
5 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคมหาชน
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย
7 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคไทยรักไทย
8 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคไทยรักไทย
9 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย
10 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย
11 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย
12 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย
13 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย
14 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย
15 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย
16 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคไทยรักไทย
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคไทยรักไทย
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคไทยรักไทย
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย
9 ขจรธน จุดโต พรรคไทยรักไทย
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย
2 สุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย
3 สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคไทยรักไทย
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
2 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคชาติไทย
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคไทยรักไทย
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคไทยรักไทย
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคไทยรักไทย
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย
5 นิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
7 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย
8 มังกร ยนต์ตระกูล พรรคชาติไทย
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคไทยรักไทย
4 จันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ พรรคไทยรักไทย
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย
5 อมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคชาติไทย
7 มาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย
9 ปวีณ แซ่จึง พรรคไทยรักไทย
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย
3 เฉลิมชาติ การุญ พรรคไทยรักไทย
4 สาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย
7 เกษม อุประ พรรคไทยรักไทย
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย
2 เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคไทยรักไทย
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย
4 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย
7 มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย
8 สุริยะ ร่วมพัฒนา พรรคชาติไทย
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย
5 สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย
2 ไชยา พรหมา พรรคไทยรักไทย
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย เสียชีวิต
ธิรดา สนิทวงศ์ชัย เลือกตั้งใหม่ 24 ก.ค. 2548
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย
5 รสพิมล จิรเมธากร พรรคไทยรักไทย
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
เลือกตั้งใหม่ 20 ก.พ. 2548
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย
6 อุดร ทองประเสริฐ พรรคไทยรักไทย
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย
8 อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย
11 ตุ่น จินตะเวช พรรคมหาชน
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย
2 ชัยศรี กีฬา พรรคไทยรักไทย

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์
2 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์
3 ธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์
6 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
8 อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทย
4 อดุลย์ สาฮีบาตู พรรคประชาธิปัตย์
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์
2 อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์
3 ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์
4 ซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
2 กฤษ ศรีฟ้า พรรคไทยรักไทย
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์
2 อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์
3 ณรงค์ ดูดิง พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์
3 วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
5 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์
8 นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 นายแพทย์อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์
2 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์
ฮอชาลี ม่าเหร็ม เลือกตั้งใหม่ 30 ต.ค. 2548
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์
2 ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พรรคไทยรักไทย
2 พลตำรวจตรีพยุง ตรงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย
ฉะเชิงเทรา 1 ฐิติมา ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
2 สมชัย อัศวชัยโสภณ พรรคไทยรักไทย
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคไทยรักไทย
2 อัมรินทร์ ตั้งประกอบ พรรคไทยรักไทย
3 วิทยา คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย
4 สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคไทยรักไทย
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย
6 ชาญยุทธ เฮงตระกูล พรรคไทยรักไทย
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์
ปราจีนบุรี 1 กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม พรรคไทยรักไทย
2 คงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย
3 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย
ระยอง 1 ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคไทยรักไทย
2 ร้อยตรีกฤษฎา การุญ พรรคไทยรักไทย
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคไทยรักไทย
4 ปราโมทย์ วีระพันธ์ พรรคไทยรักไทย
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย
3 สรวงศ์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคไทยรักไทย
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย
3 ปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
เรวัต สิรินุกุล พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งใหม่ 20 ก.พ. 2548
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคไทยรักไทย
5 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคไทยรักไทย
ตาก 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคไทยรักไทย
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
2 ธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์
ราชบุรี 1 กอบกุล นพอมรบดี พรรคไทยรักไทย
2 วิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคไทยรักไทย
4 วัฒนา มังคลรังษี พรรคไทยรักไทย
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร โภคิน พลกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สุชาติ ตันเจริญ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ลลิตา ฤกษ์สำราญ
ผู้นำฝ่ายค้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ[แก้]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 101 คน
  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุภาพสตรี จำนวน 53 คน
  • สมาชิกที่มีอายุมากที่สุด คือ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 81 ปี
  • สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุด คือ เสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย อายุ 27 ปี

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากมีพระบรมราชโองการให้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร แลกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และตลอดระยะเวลา 7 เดือน จึงไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ก็เกิดการรัฐประหาร นำโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ค.ป.ค.) เพื่อยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรักษาการนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจึงถูกเลื่อนออกไปจากวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ไปจนกระทั่งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรัฐบาลชั่วคราว บริหารราชการแผ่นดินไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

ฉายารัฐสภา[แก้]

ตำแหน่ง พ.ศ.2548[2]
ดาวเด่น ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
ดาวดับ ประชา ประสพดี
วิชิต ปลั่งศรีสกุล
สิทธิชัย กิตติธเนศวร
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร ปลอกคอพันธุ์ชิน
ฉายาวุฒิสภา สภาทาส
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นิติกู
ประธานวุฒิสภา สุ(ด) ทน
ผู้นำฝ่ายค้าน ขุนศึกไร้ดาบ
เหตุการณ์แห่งปี ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
คู่กัดแห่งปี ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
และ
พรรคไทยรักไทย
วาทะแห่งปี "มันเอาอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไปล็อกเอาไว้เหมือนทาส"
(เสนาะ เทียนทอง)
คนดีศรีสภา สมคิด ศรีสังคม

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  2. "ตั้งฉายาสภาส.ส.-ส.ว."ปลอกคอพันธุ์ชิน-สภาทาส"". mgronline.com. 2005-12-30.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]