คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะนั้น)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548)

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

 1. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
 2. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 4. นายเดช บุญ-หลง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 5. นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 6. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 7. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 10. นายกระแส ชนะวงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 11. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 12. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 13. นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 14. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 15. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 16. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 17. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 18. นายนที ขลิบทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 20. นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. นายพงศกร เลาหะวิเชียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 22. นายอดิศัย โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 23. นายสุวรรณ วลัยเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 24. ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 25. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 26. นายสมบัติ อุทัยสาง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 27. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 28. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 29. นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 30. นายเกษม วัฒนชัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 31. นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 32. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 33. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 34. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 35. นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 36. นายสุธรรม แสงประทุม เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2544 นายเกษม วัฒนชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2544 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง
  2. นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2544 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2544 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
  3. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 4 มีนาคม 2545 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายนที ขลิบทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นายพงศกร เลาหวิเชียร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • วันที่ 5 มีนาคม 2545 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  3. นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  4. นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  5. นายกร ทัพพะรังสี เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  6. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  7. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  8. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  9. นายนิกร จำนง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  10. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  2. นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  3. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  4. นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานของรัฐบาล[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

สาธารณสุข[แก้]

การเกษตร[แก้]

การจัดงานและการท่องเที่ยว[แก้]

อื่นๆ[แก้]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

รัฐบาลซึ่งมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดิน ถึงวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เริ่มต้นจากวันที่ 6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548 และสิ้นสุดลงในวันที่ 6 มกราคม 2548 ซึ่งทำให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงด้วย (ครบ 4 ปี) และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง (แต่ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 จะเข้ารับหน้าที่)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]