สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3
ชุดที่ 2 ชุดที่ 4
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแปลก 1 (2481-2485)
คณะรัฐมนตรีแปลก 2 (2485-2487)
คณะรัฐมนตรีควง 1 (2487-2488)
คณะรัฐมนตรีทวี (2488)
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 1 (2488-2489)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก178
ประธานพระยามานวราชเสวี
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2481
และตั้งแต่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
พระยาศรยุทธเสนี
ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486
รองประธานพระประจนปัจจนึก
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2481
ควง อภัยวงศ์
ตั้งแต่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2487
ฟื้น สุพรรณสาร
ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2487
นายกรัฐมนตรีหลวงพิบูลสงคราม
ตั้งแต่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
ควง อภัยวงศ์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
ทวี บุณยเกตุ
ตั้งแต่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ตั้งแต่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 91 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 87 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 91 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามที่รัฐบาลเสนอ เพื่อให้ลงโทษผู้ก่อให้เกิดการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
โชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[1]
2 ร้อยโทณเณร ตาละลักษณ์ Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 อรุณ ทองปัชโชติ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 นายกวดหุ้มแพร (โต สุจริตกุล) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 บุญช่วย ชูทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ศิริ บำเพ็ญอยู่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 เย็น ศิริมหา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ร้อยเอกขุนวิริยะเหิรหาว (วิริยะ มีชำนาญ) Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 พันตรีหลวงขจรกลางสนาม (ขจร มังกรสุต) Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ร้อยตรีลมัย กฤษณภักดี Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
เอี่ยม ราษฎรนิยม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
2 ฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 แก้ว สิงหะคเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ขุนคุปตพงษ์ประพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 สำอางค์ ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ประเสริฐ วาสิกสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 ชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
เสวตร สุกระสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 ยืนยง (ย้ง) เจียมไชยศรี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สวรรคโลก 1 ไสว อินทรประชา Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ธวัช สุประภาตะนันท์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ปรุง ลักษณะสมพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สิงห์บุรี 1 อำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 สว่าง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
แสวง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 บุญศรี จันทนชาติ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 บุญศรี วิญญรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ภิญโญ อินทวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbounce.png สภาผู้แทนฯ ให้พ้นสมาชิกภาพ
สี่หมื่น วณีสอน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 จำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 พลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โรหิตะพินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
2 สร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ประยูร ขันธรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 พึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 โสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
2 ผล แสนสระดี Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 ทองดี หาญศึกษา Nuvola apps kbouncey.png
นครจัมปาศักดิ์ 1 สอน บุตโรบล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 ขุนอนุสรกรณี (ทะ พรหมประกาย) Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 กำปัน ภูมิพาณิชย์ Nuvola apps kbounce.png ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
พระประสงค์เกษมราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 เอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ทัน พรหมมิทธิกุล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ทองม้วน อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
2 ทองดี ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 จำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 ถวิล อุดร Nuvola apps kbouncey.png
2 เขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลานช้าง 1 สังคม ริมทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 พระยาศรีนครชัย (ประวงษ์ อมาตยกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 หลวงราษฎร์วิรุณหกิจ (ช้อย สุคนธ์) Nuvola apps kbouncey.png
2 พุฒเทศ กาญจนเสริม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ปรึกษ์ แก้วปลั่ง Nuvola apps kbouncey.png
2 พันธุ์ มูลศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ขุนพิพัฒนโภคา Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ร้อยเอกเยี่ยม เอกสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 ร้อยโทขุนสรไกรพิศิษฐ (ประจวบ มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
3 เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
4 ขุนบุรัสการกิติคดี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
บุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 เต๋ พวงนุ่น Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 หลวงศรีสุพรรณดิษฐ์ (เผียน ชุมวรฐายี) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 เชือน สวัสดิปาณี Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
2 เปี่ยม บุณยะโชติ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 อดุลย์ ณ สายบุรี Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 โมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ร้อยตรีถัด รัตนพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 ชิต เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วิไล เบญจลักษณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 บุลจักร (จู๋) ลิ่มศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 เธียร วิปุลากร Nuvola apps kbouncey.png
2 พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 สงวน ณ นคร Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 วุฒิ สุวรรณรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 อมร ผลประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นิ่ม เรืองเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 จันทรเขตร์ ฉัตรภูติ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 เฉลา เตาลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ดาบสงวน พยุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระตะบอง 1 ชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิบูลสงคราม 1 ประยูร อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ระยอง 1 เสกล เจตสมมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 หมัง สายชุ่มอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ทองพูน อังกินันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 ทองดี จันทรกุล Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิบ ศิริไพบูลย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลิต กุลกำม์ธร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชุณห์ ปิณฑานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ดิเรก ชัยนาม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ตั้ว ลพานุกรม 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทวี บุณยเกตุ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทองหล่อ ขำหิรัญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทิพย์ ประสานสุข 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เนตร์ พูนวิวัฒน์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
น้อม เกตุนุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประจวบ บุญนาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ ศุขสมัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
มังกร สามเสน 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ยล สมานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เล้ง ศรีสมวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
วัน รุยาพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
วิลาศ โอสถานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
สงบ จรูญพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) 15x15px[ลิงก์เสีย]

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]