สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 91 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 87 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 91 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามที่รัฐบาลเสนอ เพื่อให้ลงโทษผู้ก่อให้เกิดการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายโชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[1]
2 ร้อยโทณเณร ตาละลักษณ์ Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายอรุณ ทองปัชโชติ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 นายกวดหุ้มแพร (โต สุจริตกุล) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายบุญช่วย ชูทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายศิริ บำเพ็ญอยู่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายเย็น ศิริมหา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ร้อยเอกขุนวิริยะเหิรหาว (วิริยะ มีชำนาญ) Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 พันตรีหลวงขจรกลางสนาม (ขจร มังกรสุต) Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 นายทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ร้อยตรีลมัย กฤษณภักดี Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเอี่ยม ราษฎรนิยม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายแก้ว สิงหะคเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ขุนคุปตพงษ์ประพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายสำอางค์ ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายประเสริฐ วาสิกสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 นายชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเสวตร สุกระสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 นายยืนยง (ย้ง) เจียมไชยศรี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สวรรคโลก 1 นายไสว อินทรประชา Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายธวัช สุประภาตะนันท์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายปรุง ลักษณะสมพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สิงห์บุรี 1 นายอำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายสว่าง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายแสวง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 นายบุญศรี จันทนชาติ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายบุญศรี วิญญรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายภิญโญ อินทะวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbounce.png สภาผู้แทนฯ ให้พ้นสมาชิกภาพ
นายสี่หมื่น วณีสอน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายสุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายจำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 พลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โรหิตะพินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายประยูร ขันธรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายพึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 นายโสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายผล แสนสระดี Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายทองดี หาญศึกษา Nuvola apps kbouncey.png
นครจัมปาศักดิ์ 1 นายสอน บุตโรบล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 ขุนอนุสรกรณี (ทะ พรหมประกาย) Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายกำปัน ภูมิพาณิชย์ Nuvola apps kbounce.png ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
พระประสงค์เกษมราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายทัน พรหมมิทธิกุล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทองม้วน อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองดี ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายถวิล อุดร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลานช้าง 1 นายสังคม ริมทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 พระยาศรีนครชัย (ประวงษ์ อมาตยกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 หลวงราษฎร์วิรุณหกิจ (ช้อย สุคนธ์) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพุฒเทศ กาญจนเสริม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพันธุ์ มูลศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ขุนพิพัฒนโภคา Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ร้อยเอกเยี่ยม เอกสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 ร้อยโทขุนสรไกรพิศิษฐ (ประจวบ มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
4 ขุนบุรัสการกิติคดี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายบุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายเต๋ พวงนุ่น Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 หลวงศรีสุพรรณดิษฐ์ (เผียน ชุมวรฐายี) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายเชือน สวัสดิปาณี Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเปี่ยม บุณยะโชติ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายอดุลย์ ณ สายบุรี Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายโมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ร้อยตรีถัด รัตนพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 นายชิด เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวิไล เบญจลักษณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายบุลจักร (จู๋) ลิ่มศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายเธียร วิปุลากร Nuvola apps kbouncey.png
2 พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายสงวน ณ นคร Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายวุฒิ สุวรรณรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายอมร ผลประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายนิ่ม เรืองเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายจันทรเขตร์ ฉัตรภูติ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายเฉลา เตาลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายดาบสงวน พยุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระตะบอง 1 นายชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิบูลสงคราม 1 นายประยูร อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ระยอง 1 นายเสกล เจตสมมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายพิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายหมัง สายชุ่มอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายทองพูน อังกินันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายทองดี จันทรกุล Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[2] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) Nuvola apps kbouncey.png
จิบ ศิริไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลิต กุลกำม์ธร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) Nuvola apps kbouncey.png
ชุณห์ ปิณฑานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
ตั้ว ลพานุกรม Nuvola apps kbouncey.png
ทวี บุณยเกตุ Nuvola apps kbouncey.png
ทองหล่อ ขำหิรัญ Nuvola apps kbouncey.png
ทิพย์ ประสานสุข Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) Nuvola apps kbouncey.png
เนตร์ พูนวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
มังกร สามเสน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
ยล สมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) Nuvola apps kbouncey.png
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) Nuvola apps kbouncey.png
เล้ง ศรีสมวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
วัน รุยาพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) Nuvola apps kbouncey.png
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ โอสถานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดน บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) Nuvola apps kbouncey.png
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) Nuvola apps kbouncey.png
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) Nuvola apps kbouncey.png
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]