สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 91 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 91 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามที่รัฐบาลเสนอ เพื่อให้ลงโทษผู้ก่อให้เกิดการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 ขุนสมาหารหิตคดี (โป๊ โปรคุปต์) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายโชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ร้อยโทณเณร ตาละลักษณ์ Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายอรุณ ทองปัชโชติ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 นายกวดหุ้มแพร (โต สุจริตกุล) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายบุญช่วย ชูทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายศิริ บำเพ็ญอยู่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายเย็น ศิริมหา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ร้อยเอกขุนวิริยะเหิรหาว (วิริยะ มีชำนาญ) Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 พันตรีหลวงขจรกลางสนาม (ขจร มังกรสุต) Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 นายทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ร้อยตรีลมัย กฤษณภักดี Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเอี่ยม ราษฎรนิยม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายแก้ว สิงหะคเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ขุนคุปตพงษ์ประพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายสำอางค์ ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายประเสริฐ วาสิกสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 นายชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายเสวตร สุกระสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 นายยืนยง (ย้ง) เจียมไชยศรี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สวรรคโลก 1 นายไสว อินทรประชา Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายธวัช สุประภาตะนันท์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายปรุง ลักษณะสมพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สิงห์บุรี 1 นายอำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายสว่าง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายแสวง สนิทพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 นายบุญศรี จันทนชาติ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายบุญศรี วิญญรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายภิญโญ อินทะวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbounce.png สภาผู้แทนฯ ให้พ้นสมาชิกภาพ
นายสี่หมื่น วณิสอน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายสุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายจำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 พลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โรหิตะพินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายประยูร ขันธรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายพึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 นายโสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายผล แสนสระดี Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายทองดี หาญศึกษา Nuvola apps kbouncey.png
นครจัมปาศักดิ์ 1 นายสอน บุตโรบล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 ขุนอนุสรกรณี (ทะ พรหมประกาย) Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายกำปัน ภูมิพาณิชย์ Nuvola apps kbounce.png ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
พระประสงค์เกษมราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายทัน พรหมมิทธิกุล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทองม้วน อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองดี ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายถวิล อุดร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลานช้าง 1 นายสังคม ริมทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 พระยาศรีนครชัย (ประวงษ์ อมาตยกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 หลวงราษฎร์วิรุณหกิจ (ช้อย สุคนธ์) Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพุฒเทศ กาญจนเสริม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพันธุ์ มูลศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ขุนพิพัฒนโภคา Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ร้อยเอกเยี่ยม เอกสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 ร้อยโทขุนสรไกรพิศิษฐ (ประจวบ มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
4 ขุนบุรัสการกิติคดี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายบุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายเต๋ พวงนุ่น Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 หลวงศรีสุพรรณดิษฐ์ (เผียน ชุมวรฐายี) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายเชือน สวัสดิปาณี Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเปี่ยม บุณยะโชติ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายอดุลย์ ณ สายบุรี Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายโมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ร้อยตรีถัด รัตนพันธ์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 นายชิด เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวิไล เบญจลักษณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายบุลจักร (จู๋) ลิ่มศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายเธียร วิปุลากร Nuvola apps kbouncey.png
2 พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายสงวน ณ นคร Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายวุฒิ สุวรรณรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายอมร ผลประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายนิ่ม เรืองเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายจันทรเขตร์ ฉัตรภูติ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายเฉลา เตาลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายดาบสงวน พยุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระตะบอง 1 นายชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิบูลสงคราม 1 นายประยูร อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ระยอง 1 นายเสกล เจตสมมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายพิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายหมัง สายชุ่มอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายทองพูน อังกินันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายทองดี จันทรกุล Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2485 และ กลับเข้ารับตำแหน่ง พ.ศ. 2487) พลเรือตรีพระยาสรยุทธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2487)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พลตรีพระประจนปัจจนึก (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2487) พันตรีควง อภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2487) นายฟื้น สุพรรณสาร ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิง[แก้]