ข้ามไปเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15
ชุดที่ 14 ชุดที่ 16
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 – 29 เมษายน พ.ศ. 2531
(1 ปี 276 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเปรม 3
ฝ่ายค้านพรรคประชากรไทย
พรรคมวลชน
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก347
ประธานชวน หลีกภัย
รองประธานคนที่ 1ชุมพล ศิลปอาชา
รองประธานคนที่ 2ใหม่ ศิรินวกุล
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์
พรรคครองรัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15 (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 347 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน ถือเกณฑ์ราษฏร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 15 8 4 28 36 6 2 99
ชาติไทย 1 24 6 20 - 3 10 64
กิจสังคม 2 6 4 35 1 2 1 51
สหประชาธิปไตย - 12 11 11 2 2 - 38
ประชากรไทย 17 6 - 1 - 1 - 25
ราษฎร - 6 1 8 - 2 3 20
รวมไทย - 2 10 7 - - - 19
กิจประชาคม - 5 1 5 2 - 1 14
ก้าวหน้า - 2 - - 1 4 - 7
ชาติประชาธิปไตย - - - 2 - 1 - 3
มวลชน 1 - - 2 - - - 3
เสรีนิยม - 1 - - - - - 1
ปวงชนชาวไทย - - - 1 - - - 1
แรงงานประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
พลังใหม่ - - - - 1 - - 1
รวม 36 72 37 121 43 21 17 347

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม
3 ร้อยโทชวลิต เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
เดโช สวนานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก 8 เมษายน 2530
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย เลือกตั้งใหม่ 7 มิถุนายน 2530
4 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคประชาธิปัตย์
มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย
5 พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
ปรีดา กนกนาค พรรคประชาธิปัตย์
เปี่ยม ลิ่มทอง พรรคประชาธิปัตย์
6 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์
มานพ ธนสุกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
7 สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย
พลอากาศโทวิจิตร ศิริกุล พรรคประชากรไทย
พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร พรรคชาติไทย
8 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย
9 พลเอกหาญ ลีลานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
10 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย
ปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย
11 พลเรือตรีกุมุท กมลนาวิน พรรคประชากรไทย
สุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย
อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย
12 วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย
ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคสหประชาธิปไตย
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย
2 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคสหประชาธิปไตย
มีชัย พันธุวร พรรคสหประชาธิปไตย
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรครวมไทย
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคชาติไทย
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคก้าวหน้า
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย
เชื่อม เรืองรอง พรรคราษฎร
นครสวรรค์ 1 ธเนศ เตลาน พรรคกิจประชาคม
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคกิจประชาคม
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคสหประชาธิปไตย
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจประชาคม
วสันต์ อินทรสูต พรรคกิจประชาคม
3 ประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย
วิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย
นนทบุรี 1 ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย
ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย
ประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม
พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร
ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์
โตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์
พิษณุโลก 1 สมพงษ์ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์
สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติไทย
เพชรบูรณ์ 1 วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร
จรัส พั้วช่วย พรรคกิจประชาคม
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคประชาธิปัตย์
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรครวมไทย
วิเชียร สอนน้อย พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย
2 นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย
โอภาส พลศิลป พรรคสหประชาธิปไตย
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย
วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร
2 สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย
ว่าที่ร้อยตรีณัฐ ศรีเฟื่องฟุ้ง พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรสงคราม 1 ไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคชาติไทย
เงิน บุญสุภา พรรคราษฎร
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคก้าวหน้า
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม
อารยะ ชุมดวง พรรคสหประชาธิปไตย
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคสหประชาธิปไตย
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย
ตามใจ ขำภโต พรรคสหประชาธิปไตย

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 มงคล จงสุทธนามณี พรรครวมไทย
วีระพล มุตตามระ พรรครวมไทย
วิจิตร ยอดสุวรรณ พรรคสหประชาธิปไตย
2 ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย
องอาจ เสนาธรรม พรรครวมไทย
3 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรครวมไทย
เชียงใหม่ 1 สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม
จำรูญ ไชยลังการณ์ พรรคประชาธิปัตย์
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคสหประชาธิปไตย
มานะ แพรสกุล พรรคสหประชาธิปไตย
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม
ส่งสุข ภัคเกษม พรรคราษฎร
ชาญชัย ไพรัชกุล พรรคสหประชาธิปไตย
น่าน 1 เดช วงศ์เทพ พรรคสหประชาธิปไตย
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย
พะเยา 1 พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย
เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสหประชาธิปไตย
หลง ศิริพันธ์ พรรครวมไทย
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย เสียชีวิต 11 ธันวาคม 2530
ชูวิทย์ จิตรสกุล เลือกตั้งใหม่ 21 กุมภาพันธ์ 2531
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคสหประชาธิปไตย
ลำปาง 1 บุญหลง ถาคำฟู พรรครวมไทย
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย
อำพล ศิริวัฒนกุล พรรครวมไทย
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคสหประชาธิปไตย
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม
จริญญา พึ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคกิจสังคม
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย
อารมณ์ พุ่มพิริยพฤนท์ พรรคกิจประชาคม
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสหประชาธิปไตย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคประชาธิปัตย์
ขอนแก่น 1 สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจประชาคม
แคล้ว นรปติ พรรคกิจประชาคม พ้นจากตำแหน่ง 20 พฤศจิกายน 2528[1]
ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร เลือกตั้งใหม่ 28 ธันวาคม 2529
สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย
ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม
3 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม
คำมี ผาคำ พรรคประชาธิปัตย์
4 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม
พงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม
ชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย
สีหนาถ ฤๅชา พรรคสหประชาธิปไตย
นครพนม 1 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย
2 ไขแสง สุกใส พรรคประชาธิปัตย์
วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย
บุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร
2 สนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์
สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์
ประสาน ด่านกุล พรรคสหประชาธิปไตย
3 ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ พรรคชาติไทย
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย
เลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย
วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย
มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชาธิปัตย์
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติไทย
บุรีรัมย์ 1 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน
ชัย ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย
พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
2 วุฒนันท์ พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย
ไพโรจน์ ติยะวานิช พรรคสหประชาธิปไตย
3 การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย
สวัสดิ์ คชเสนี พรรคมวลชน
มหาสารคาม 1 อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม
ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม
กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์
2 สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม
มุกดาหาร 1 ทองสุข ปริปุญโญ พรรคประชากรไทย
ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
ยโสธร 1 วิสันต์ เดชเสน พรรคก้าวหน้า ถูกให้ออกจากพรรค 23 มิถุนายน 2530
พรรคชาติไทย เลือกตั้งใหม่ 13 กันยายน 2530
วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคปวงชนชาวไทย
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยเอ็ด 1 อุ่นเรือน อารีเอื้อ พรรคกิจประชาคม
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคสหประชาธิปไตย
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย
2 ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม
เวียง วรเชษฐ์ พรรคกิจประชาคม
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคกิจประชาคม
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคสหประชาธิปไตย
ประชา บุณยเนตร พรรคสหประชาธิปไตย
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์
ศรีสะเกษ 1 วิชิต แสงทอง พรรคประชาธิปัตย์
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรครวมไทย
เริ่มรัญ จิตรภักดี พรรคสหประชาธิปไตย
สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคประชาธิปัตย์
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรครวมไทย
จำนงค์ โพธิสาโร พรรครวมไทย
สกลนคร 1 ประทีป นามประกาย พรรคกิจสังคม
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์
อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
2 วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคกิจสังคม
จิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม
องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
สุรินทร์ 1 วิชัย จันทร์เจริญ พรรคสหประชาธิปไตย
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคกิจสังคม
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคก้าวหน้า ถูกให้ออกจากพรรค 23 มิถุนายน 2530
พรรคราษฎร เลือกตั้งใหม่ 13 กันยายน 2530
บุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรครวมไทย
หนองคาย 1 ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์
ทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย
สุนทร นิลเกตุ พรรครวมไทย
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรครวมไทย
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคแรงงานประชาธิปไตย
ทองสวย สหัสทัศน์ พรรคประชาธิปัตย์
2 สมภาพ ศรีวรขาน พรรคราษฎร
ไตรภพ เมาะราษี พรรคประชาธิปัตย์
ดิเรก หลักคำ พรรคประชาธิปัตย์
3 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม
จำรัส มัฆนาโส พรรคชาติประชาธิปไตย
4 รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรครวมไทย
อุบลราชธานี 1 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม
วิทยา ขันอาสา พรรคประชาธิปัตย์
2 ผัน บุญชิต พรรคราษฎร
อิสสระ สมชัย พรรคราษฎร
ดำรงค์ บุญชิต พรรคราษฎร
3 สนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม
ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม
4 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคกิจสังคม
ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจประชาคม

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 สมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคประชาธิปัตย์
วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจประชาคม
ชุมพร 1 จัตุรนต์ คชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์
บุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
พิบูลย์ พงศ์ธเนศ พรรคประชาธิปัตย์
เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจประชาคม
ปัตตานี 1 ปรีชา บุญมี พรรคประชาธิปัตย์
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
โอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคพลังใหม่
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาธิปัตย์
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหประชาธิปไตย
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคประชาธิปัตย์
สงขลา 1 สุรใจ ศิรินุพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์
2 นฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
สมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคก้าวหน้า
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์
พาสกร จรูญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
สิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชาธิปัตย์
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคก้าวหน้า
จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคประชาธิปัตย์
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
จักรพันธ์ ทัตติยกุล พรรคก้าวหน้า
ชลบุรี 1 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติประชาธิปไตย
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า
พันตำรวจโทรุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ พรรคก้าวหน้า
2 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม
ตราด 1 พันเอกสาคร กิจวิริยะ พรรคประชาธิปัตย์
ปราจีนบุรี 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย
2 บุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาธิปไตย
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคราษฎร
ระยอง 1 สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคสหประชาธิปไตย
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคประชาธิปัตย์
พลโทฉลอม วิสมล พรรคราษฎร

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 คงศักดิ์ กลีบบัว พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย
2 สมทรง จันทาภากุล พรรคราษฎร
เรวัต สิรินุกุล พรรคกิจประชาคม
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
เฉลียว วัชรพุกก์ พรรคราษฎร
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย
เพชรบุรี 1 อันธีร์ อักษรนันทน์ พรรคราษฎร
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย
ทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม
2 ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ใหม่ ศิรินวกุล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]