สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15
ชุดที่ 14 ชุดที่ 16
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 – 29 เมษายน พ.ศ. 2531
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเปรม 3
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก347
ประธานชวน หลีกภัย
รองประธานคนที่ 1ชุมพล ศิลปอาชา
รองประธานคนที่ 2ใหม่ ศิรินวกุล
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์
พรรคครองรัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15 (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 347 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน ถือเกณฑ์ราษฏร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 15 8 4 28 36 6 2 99
ชาติไทย 1 24 6 20 - 3 10 64
กิจสังคม 2 6 4 35 1 2 1 51
สหประชาธิปไตย - 12 11 11 2 2 - 38
ประชากรไทย 17 6 - 1 - 1 - 25
ราษฎร - 6 1 8 - 2 3 20
รวมไทย - 2 10 7 - - - 19
กิจประชาคม - 5 1 5 2 - 1 14
ก้าวหน้า - 2 - - 1 4 - 7
ชาติประชาธิปไตย - - - 2 - 1 - 3
มวลชน 1 - - 2 - - - 3
เสรีนิยม - 1 - - - - - 1
ปวงชนชาวไทย - - - 1 - - - 1
แรงงานประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
พลังใหม่ - - - - 1 - - 1
รวม 36 72 37 121 43 21 17 347

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยโทชวลิต เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เดโช สวนานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา กนกนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เปี่ยม ลิ่มทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มานพ ธนสุกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโทวิจิตร ศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 พลเอกหาญ ลีลานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 พลเรือตรีกุมุท กมลนาวิน พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มีชัย พันธุวร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชื่อม เรืองรอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ธเนศ เตลาน พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
วสันต์ อินทรสูต พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 สมพงษ์ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
จรัส พั้วช่วย พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร สอนน้อย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
โอภาส พลศิลป พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีณัฐ ศรีเฟื่องฟุ้ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เงิน บุญสุภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อารยะ ชุมดวง พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ตามใจ ขำภโต พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 มงคล จงสุทธนามณี พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
วีระพล มุตตามระ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร ยอดสุวรรณ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
องอาจ เสนาธรรม พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จำรูญ ไชยลังการณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มานะ แพรสกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ส่งสุข ภัคเกษม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย ไพรัชกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 เดช วงศ์เทพ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
หลง ศิริพันธ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ชูวิทย์ จิตรสกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 บุญหลง ถาคำฟู พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำพล ศิริวัฒนกุล พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จริญญา พึ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อารมณ์ พุ่มพิริยพฤนท์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
แคล้ว นรปติ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง[1]
ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
คำมี ผาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สีหนาถ ฤๅชา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไขแสง สุกใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 สนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสาน ด่านกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วุฒนันท์ พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ ติยะวานิช พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คชเสนี พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 ทองสุข ปริปุญโญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 วิสันต์ เดชเสน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อุ่นเรือน อารีเอื้อ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เวียง วรเชษฐ์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา บุณยเนตร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 วิชิต แสงทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
เริ่มรัญ จิตรภักดี พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
จำนงค์ โพธิสาโร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 ประทีป นามประกาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 วิชัย จันทร์เจริญ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร นิลเกตุ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคแรงงานประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ทองสวย สหัสทัศน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมภาพ ศรีวรขาน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ไตรภพ เมาะราษี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก หลักคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จำรัส มัฆนาโส พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
4 รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ขันอาสา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ผัน บุญชิต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
อิสสระ สมชัย พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ดำรงค์ บุญชิต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
3 สนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 สมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 จัตุรนต์ คชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิบูลย์ พงศ์ธเนศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 ปรีชา บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 สุรใจ ศิรินุพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พาสกร จรูญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จักรพันธ์ ทัตติยกุล พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทรุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 พันเอกสาคร กิจวิริยะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทฉลอม วิสมล พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 คงศักดิ์ กลีบบัว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมทรง จันทาภากุล พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
เรวัต สิรินุกุล พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว วัชรพุกก์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อันธีร์ อักษรนันทน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ใหม่ ศิรินวกุล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]