สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15 (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 347 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน ถือเกณฑ์ราษฏร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 15 8 4 28 36 6 2 99
ชาติไทย 1 24 6 20 - 3 10 64
กิจสังคม 2 6 4 35 1 2 1 51
สหประชาธิปไตย - 12 11 11 2 2 - 38
ประชากรไทย 17 6 - 1 - 1 - 25
ราษฎร - 6 1 8 - 2 3 20
รวมไทย - 2 10 7 - - - 19
กิจประชาคม - 5 1 5 2 - 1 14
ก้าวหน้า - 2 - - 1 4 - 7
ชาติประชาธิปไตย - - - 2 - 1 - 3
มวลชน 1 - - 2 - - - 3
เสรีนิยม - 1 - - - - - 1
ปวงชนชาวไทย - - - 1 - - - 1
แรงงานประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
พลังใหม่ - - - - 1 - - 1
รวม 36 72 37 121 43 21 17 347

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยโทชวลิต เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเดโช สวนานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดา กนกนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเปี่ยม ลิ่มทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมานพ ธนสุกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโทวิจิตร ศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 พลเอกหาญ ลีลานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 พลเรือตรีกุมุท กมลนาวิน พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 นายวัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายมีชัย พันธุวร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายบุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายวานิช พานิชเกรียงไกร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชื่อม เรืองรอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายธเนศ เตลาน พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวสันต์ อินทรสูต พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางวาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นางยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายสมพงษ์ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัส พั้วช่วย พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร สอนน้อย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส พลศิลป พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีณัฐ ศรีเฟื่องฟุ้ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเงิน บุญสุภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอารยะ ชุมดวง พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายตามใจ ขำภโต พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายมงคล จงสุทธนามณี พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระพล มุตตามระ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร ยอดสุวรรณ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายองอาจ เสนาธรรม พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายสุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจำรูญ ไชยลังการณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเจริญ เชาวน์ประยูร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ แพรสกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายส่งสุข ภัคเกษม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย ไพรัชกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายเดช วงศ์เทพ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวพูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางพวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายหลง ศิริพันธ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพล วัชรปรีชา พรรครวมไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายชูวิทย์ จิตรสกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเลิศ สว่างกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายบุญหลง ถาคำฟู พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอำพล ศิริวัฒนกุล พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจริญญา พึ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง ปานลักษณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายอารมณ์ พุ่มพิริยพฤนท์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย มงคลวิรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายแคล้ว นรปติ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง[1]
นายประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายคำมี ผาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสีหนาถ ฤๅชา พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไขแสง สุกใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาน ด่านกุล พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวุฒนันท์ พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ ติยะวานิช พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายการุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คชเสนี พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายทองสุข ปริปุญโญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายวิสันต์ เดชเสน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นางสาวอุ่นเรือน อารีเอื้อ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเวียง วรเชษฐ์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา บุณยเนตร พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายวิชิต แสงทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเริ่มรัญ จิตรภักดี พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสง่า วัชราภรณ์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจำนงค์ โพธิสาโร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายประทีป นามประกาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางอนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายองุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายวิชัย จันทร์เจริญ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสกสรร แสนภูมิ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายบุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายฉัตรชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนทร นิลเกตุ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย เอียสกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคแรงงานประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายทองสวย สหัสทัศน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมภาพ ศรีวรขาน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายไตรภพ เมาะราษี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก หลักคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจำรัส มัฆนาโส พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายรักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ขันอาสา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายผัน บุญชิต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายอิสสระ สมชัย พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรงค์ บุญชิต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต โสภิตชา พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายจัตุรนต์ คชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายปรีชา บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายพร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายเรวุฒิ จินดาพล พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายยงยุทธ นพเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายสุรใจ ศิรินุพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายจิรายุส เนาวเกตุ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพาสกร จรูญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายวโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายไกรสร นันทมานพ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจักรพันธ์ ทัตติยกุล พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทรุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 พันเอกสาคร กิจวิริยะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมศักดิ์ การุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทฉลอม วิสมล พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายคงศักดิ์ กลีบบัว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสมทรง จันทาภากุล พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายเรวัต สิรินุกุล พรรคกิจประชาคม Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว วัชรพุกก์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายอันธีร์ อักษรนันทน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายชุมพล ศิลปอาชา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายใหม่ ศิรินวกุล

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29533

  1. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๒๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ เรื่อง การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรณี นายแคล้ว นรปติ)