สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4
ชุดที่ 3 ชุดที่ 5
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ6 มกราคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีควง 2 (2489)
คณะรัฐมนตรีปรีดี 1 (2489)
คณะรัฐมนตรีปรีดี 2 (2489)
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 1 (2489-2490)
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 2 (2490)
สภาผู้แทนราษฎร
Thailand House of Representatives composition 1946.svg
สมาชิก274
ประธานพระยามานวราชเสวี
ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ. 2489
เกษม บุญศรี
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
พึ่ง ศรีจันทร์
ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
รองประธานเดือน บุนนาค
ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2489
มงคล รัตนวิจิตร
ตั้งแต่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2489
พระยาสุรพันธเสนี
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2489
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489
ปรีดี พนมยงค์
ตั้งแต่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตั้งแต่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขต ครั้งแรกทั้งหมด 96 คน และ ครั้งที่สอง 82 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน และ ครั้งที่สอง ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 178 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
พระนคร 1 โชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
พระยาศรีวิสารวาจา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 รังสฤษดิ์ เชาวนศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกอภัย สงเคราะห์ราษฏร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสาท สุขุม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
6 ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
อรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
ธนบุรี 1 สอ เศรษฐบุตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เลื่อน ศราภัยวณิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิรัช พึ่งสุนทร Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ รัตนเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ประยูร ปานะดิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครปฐม 1 สานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครสวรรค์ 1 เกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นนทบุรี 1 ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม[1] Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุจิตร หิรัญพฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 วิโรจน์ กมลพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เยื้อน พานิชวิทย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดี พนมยงค์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
จิตร สุวรรณโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิษณุโลก 1 พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) Nuvola apps kbouncey.png
ดุม อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เพชรบูรณ์ 1 เชื้อ สนั่นเมือง Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 กฤตย์ สงวนวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย มาประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
สมุทรสงคราม 1 กฤษณ์ บัวสรวง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
ขุนสรกิจวิจารณ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สิงห์บุรี 1 ขุนขจิตสารกรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี 1 หลวงชายภูเบศร์ Nuvola apps kbouncey.png
กมล ชลศึกษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สนิท บริสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อ่างทอง 1 วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชึ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุทัยธานี 1 พร มากวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ เพ็ชรรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บรรจบ บรรณสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
บุญยฝาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เชียงใหม่ 1 ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สุมินทร์ อุปโยคิน Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/เสียชีวิต
ทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 อินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ศรชัย จันทรปัญญา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

น่าน 1 สมบูรณ์ บัณฑิต Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
มานพ ประทุมอิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิภาต บุญศรี วังซ้าย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน 1 เอื้อม ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 อินทูร วรกุล Nuvola apps kbouncey.png
ประเวศ บริราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สม ชุตินันท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุตรดิตถ์ 1 สุ่ม ตันติผลาผล Nuvola apps kbouncey.png
พึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 กระจ่าง ตุลารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว) Nuvola apps kbouncey.png
ทอง พงศ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเศษ พงศ์วิศิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ปั่น แก้วมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เกษม ศักดิ์เจริญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 มนตรี วีระแพทย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองคำ คลังอาวุธ Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทกนก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
บุรีรัมย์ 1 พูน มณีวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นคร ทินสิริกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
มหาสารคาม 1 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
จำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 กว้าง ทองทวี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์โต พลวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 เอ็ด บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด 1 สิงห์ ประกาสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุ่ม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเชียร บำรุงพานิช Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล ประสาน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 จำรัส ทับแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ทองหนัก สุวรรณสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ 1 บูรณะ จัมปาพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง ธรรมสาลี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ผล ศิลารัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ ศรีอุทุมพร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ บุญญารมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ทองปาน วงศ์สง่า Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุรินทร์ 1 ขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์ทอง กองทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุบรรณ สืบสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
หนองคาย 1 กุล ธรรมวงศา Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาชน

น้อม วนรมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
นาตร มนตเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 บุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุดใจ ศุภสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 เลียบ นิลระตะ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
ไสว สุทธิพิทักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล่อง ไตรสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนประสงค์สุขการี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พินทุ พฤกษศรี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นราธิวาส 1 วงศ์ ไชยสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ปัตตานี 1 เจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พังงา 1 จำรูญ อันติมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สมบุญ ศิริธร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจตรีคลาด ขุทรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ภูเก็ต 1 ชิต เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นิสสัย โรจนะหัสดิน Nuvola apps kbouncey.png
เจียร ศิริรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
เซ็งจือ ลือประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สตูล 1 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
จันทบุรี 1 อรัญ รายนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 กิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
อุดม วัฒยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชลบุรี 1 ธรรมนูญ เทียนเงิน Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตราด 1 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ดุสิต บุญธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ทองเปลว ชลภูมิ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 จันทร โกมุทพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พระตะบอง 1 สวาสดิ์ อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
2 พระพิเศษพาณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิบูลสงคราม 1 ญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 จำลอง ธนโสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ทอง สุดออมสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เยื่อ พลจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ราชบุรี 1 เทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png
ใย อุลิศ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิบ ศิริไพบูลย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลิต กุลกำม์ธร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชุณห์ ปิณฑานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ดิเรก ชัยนาม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ตั้ว ลพานุกรม 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทวี บุณยเกตุ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทองหล่อ ขำหิรัญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทิพย์ ประสานสุข 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เนตร์ พูนวิวัฒน์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
น้อม เกตุนุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประจวบ บุญนาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ ศุขสมัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
มังกร สามเสน 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ยล สมานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เล้ง ศรีสมวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
วัน รุยาพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
วิลาศ โอสถานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
สงบ จรูญพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) 15x15px[ลิงก์เสีย]

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) เกษม บุญศรี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) พึ่ง ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เดือน บุนนาค (ลาออก พ.ศ. 2489) มงคล รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2489) พันเอกพระยาสุรพันธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, "นักการเมืองถิ่นจังหวัดนนทบุรี", สถาบันพระปกเกล้า, ชุดสำรวจเพื่อนประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น, ธันวาคม 2553, เข้าถึงได้เมื่อ 4 ตุลาคม 2563[1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]