สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขต ครั้งแรกทั้งหมด 96 คน และ ครั้งที่สอง 82 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน และ ครั้งที่สอง ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 178 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
พระนคร 1 นายโชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
พระยาศรีวิสารวาจา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 นายรังสฤษดิ์ เชาวนศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกอภัย สงเคราะห์ราษฏร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาท สุขุม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
6 นายดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
นายอรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
ธนบุรี 1 นายสอ เศรษฐบุตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

นายเลื่อน ศราภัยวณิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายวิรัช พึ่งสุนทร Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ รัตนเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายพร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 นายประยูร ปานะดิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครปฐม 1 นายสานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครสวรรค์ 1 นายเกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมธานี 1 นายสุจิตร หิรัญพฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายวิโรจน์ กมลพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายเยื้อน พานิชวิทย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดี พนมยงค์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พิจิตร 1 นายเพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายจิตร สุวรรณโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิษณุโลก 1 พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) Nuvola apps kbouncey.png
นายดุม อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เพชรบูรณ์ 1 นายเชื้อ สนั่นเมือง Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 นายกฤตย์ สงวนวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย มาประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
สมุทรสงคราม 1 นายกฤษณ์ บัวสรวง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
ขุนสรกิจวิจารณ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สิงห์บุรี 1 ขุนขจิตสารกรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 ขุนระดับคดี Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรัตถรักษา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี 1 หลวงชายภูเบศร์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกมล ชลศึกษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายสนิท บริสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อ่างทอง 1 นายวิรัตต์ ศุขะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายชึ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุทัยธานี 1 นายพร มากวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายประยูร วิมุกตาคม Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริ เพ็ชรรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายบรรจบ บรรณสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายบุญยฝาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เชียงใหม่ 1 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุบิน อุปโยคิน Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/เสียชีวิต
นายทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายอินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสรชัย จันทรปัญญา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายสุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

น่าน 1 นายสมบูรณ์ บัณฑิต Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายมานพ ประทุมอิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แพร่ 1 นายทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน 1 นายเอื้อม ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 นายอินทูร วรกุล Nuvola apps kbouncey.png
นายประเวศ บริราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน 1 นายบุญมี ตุงคนาตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสม ชุตินันท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุตรดิตถ์ 1 นายสุ่ม ตันติผลาผล Nuvola apps kbouncey.png
นายพึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 นายกระจ่าง ตุลารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว) Nuvola apps kbouncey.png
นายทอง พงศ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายวิเศษ พงศ์วิศิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 นายพันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปั่น แก้วมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายเกษม ศักดิ์เจริญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครราชสีมา 1 นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายมนตรี วีระแพทย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายทองคำ คลังอาวุธ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทกนก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
บุรีรัมย์ 1 นายพูน มณีวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นายนคร ทินสิริกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
มหาสารคาม 1 หลวงอังคณานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายจำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายกว้าง ทองทวี

(หลวงอังคณานุรักษ์)

Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายนาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายบุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสิงห์โต พลวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 นายเอ็ด บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด 1 นายสิงห์ ประกาสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉันท์ จันทชุ่ม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายวิเชียร บำรุงพานิช Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล ประสาน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายจำรัส ทับแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายทองหนัก สุวรรณสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ 1 นายบูรณะ จัมปาพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง ธรรมสาลี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายผล ศิลารัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ ศรีอุทุมพร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สกลนคร 1 นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ บุญญารมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายทองปาน วงศ์สง่า Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุรินทร์ 1 นายขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสิงห์ทอง กองทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสุบรรณ สืบสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
หนองคาย 1 นายกุล ธรรมวงศา Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายอ้วน นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายสวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาชน

นายน้อม วนรมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายสุวิชช์ จิตตะยะโสธร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนาตร มนตเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 นายบุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นายสุดใจ ศุภสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายปริญญา จูฑามาตย์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 นายประมวล กุลมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายเลียบ นิลระตะ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว สุทธิพิทักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายคล่อง ไตรสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนประสงค์สุขการี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 นายพินทุ พฤกษศรี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นราธิวาส 1 นายวงศ์ ไชยสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ปัตตานี 1 นายเจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พังงา 1 นายจำรูญ อันติมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายสมบุญ ศิริธร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจตรีคลาด ขุทรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ภูเก็ต 1 นายชิด เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 นายยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายนิสสัย โรจนะหัสดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายเจียร ศิริรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายคล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายเซ็งจือ ลือประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สตูล 1 นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายอรัญ รายนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายกิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายอุดม วัฒยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชลบุรี 1 นายธรรมนูญ เทียนเงิน Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตราด 1 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายดุสิต บุญธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายทองเปลว ชลภูมิ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 นายจันทร โกมุทพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พระตะบอง 1 นายสวาสดิ์ อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
2 พระพิเศษพาณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิบูลสงคราม 1 นายญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายจำลอง ธนโสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นายทอง สุดออมสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตาก 1 นายเทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

นายเยื่อ พลจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ราชบุรี 1 นายเทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png
นายใย อุลิศ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) นายเกษม บุญศรี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) นายพึ่ง ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายเดือน บุนนาค (ลาออก พ.ศ. 2489) นายมงคล รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2489) พันเอกพระยาสุรพันธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิง[แก้]