ข้ามไปเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9
ชุดที่ 8 ชุดที่ 10
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีถนอม 1
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก283
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
รองประธานคนที่ 2ประสิทธิ์ จุลละเกศ
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
พรรคครองพรรคชาติสังคม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี (ตามกฎหมายกำหนด)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มขึ้นเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ที่ต้องออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2501 เนื่องจากมีผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน 5 จังหวัด[1] จึงให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม เป็นแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 186 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 97 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 23 7 6 4 63
ชาติสังคม - - 16 3 27 7 2 2 57
ประชาธิปัตย์ 17 6 4 10 4 8 1 2 52
เศรษฐกร - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย - - - - 5 - - - 5
ชาตินิยม - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - - - 1 - - - 1
อิสระ - - - - 1 - - - 1
รวม 18 6 35 21 67 22 9 8 186

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[2]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
หลวงอังคณานุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยโทถวิล ระวังภัย พรรคประชาธิปัตย์
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย พรรคประชาธิปัตย์
หลวงศรีสาลีพิช พรรคประชาธิปัตย์
พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ไม่สังกัดพรรค

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ชัยนาท ประยูร ปานะดิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค
นครนายก ดุสิต บุญธรรม พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นครปฐม สว่าง แก้ววิจิตร พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ล้วน เวกชาลิกานน ไม่สังกัดพรรค
นครสวรรค์ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ไม่สังกัดพรรค
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์
สวัสดิ์ คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค
อวยชัย ธนศรี ไม่สังกัดพรรค
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปทุมธานี นนท์ วรรักษา พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พระนครศรีอยุธยา นิคม สุขพัฒน์ธี พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมศักดิ์ ชมจันทร์ ไม่สังกัดพรรค
ประเสริฐ บุญสม ไม่สังกัดพรรค
พิจิตร จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ ไม่สังกัดพรรค
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ไม่สังกัดพรรค
อุทัย แสงศิริ ไม่สังกัดพรรค
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
มนัส พรหมบุญ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมุทรปราการ สุทิน กลับเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรสงคราม ดำริ สโมสร พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมุทรสาคร เฉลิม ศรีสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค
สระบุรี พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข ไม่สังกัดพรรค
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง ไม่สังกัดพรรค
สุข แสนโกศิก พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
อ่างทอง วิรัตน์ ศุขะพันธ์ ไม่สังกัดพรรค
อุทัยธานี ศิลป์ พิลึกฤๅเดช พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย ส่งศักดิ์ สายปัญญา พรรคประชาธิปัตย์
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
ประพันธ์ อัมพุช พรรคประชาธิปัตย์
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค
เชียงใหม่ เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค
สุกิจ นิมมานเหมินท์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต ไม่สังกัดพรรค
แพร่ ไชย วงศ์สว่าง พรรคประชาธิปัตย์
ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน บุญศรี ปรีคำ ไม่สังกัดพรรค
บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์
อุตรดิตถ์ สมพงษ์ หาญประเสริฐ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ส่ง ศัลยพงศ์ ไม่สังกัดพรรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง ไม่สังกัดพรรค
สุปัน พูลพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค
ชาญ ศิริกุล ไม่สังกัดพรรค
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคเสรีประชาธิปไตย
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วิเชียร สาคะริชานนท์ ไม่สังกัดพรรค
พัฒน์ นิวาศานนท์ ไม่สังกัดพรรค
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
บุนนาค อนันตชัย พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุข รอบรู้ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นครราชสีมา อารีย์ ตันติเวชกุล พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เลื่อน พงษ์โสภณ ไม่สังกัดพรรค
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พลตรีเนตร เขมะโยธิน พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
จรัล กมลเพ็ชร ไม่สังกัดพรรค
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ไม่สังกัดพรรค
บุรีรัมย์ แถม วงศ์อำมาตย์ ไม่สังกัดพรรค
สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย
มหาสารคาม เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค
เกตุ วงศ์กาไสย พรรคอิสระ
ร้อยเอ็ด บรรเจิด สายเชื้อ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ฉันท์ จันทชุม ไม่สังกัดพรรค
จรินทร์ สุวรรณธาดา ไม่สังกัดพรรค
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์
เลย เอิ้ออารี อุดมสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค
ศรีสะเกษ สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค
พรชัย แสงชัชจ์ พรรคเศรษฐกร
บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร
สกลนคร ทองปาน วงศ์สง่า พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ร้อยตรีประทีป ศิริขันธ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ครอง จันดาวงศ์ พรรคเศรษฐกร
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เปลื้อง วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค
สุธี ภูวพันธ์ ไม่สังกัดพรรค
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ ไม่สังกัดพรรค
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย
ศรี สงคราม พรรคประชาธิปัตย์
วรพจน์ วงศ์สง่า พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
อุบลราชธานี ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์
ทิม ภูริพัฒน์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วีระ รมยะรูป พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
อรอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ผัน บุญชิต พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เลียง ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค
นาถ เงินทาบ ไม่สังกัดพรรค

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ฟื้น สุคนธกนิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์
น้อม อุปรมัย พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปรีดา ด่านตระกูล พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นราธิวาส โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เอิบ อิสสระ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปัตตานี อามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค
เจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค
พังงา สาคร กลิ่นผกา ไม่สังกัดพรรค
พัทลุง ขาว อินทร์ด้วง พรรคประชาธิปัตย์
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ไม่สังกัดพรรค
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ระนอง สุนีรัตน์ เตลาน ไม่สังกัดพรรค
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ ไม่สังกัดพรรค
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุราษฎร์ธานี ลออง แสงเดช พรรคประชาธิปัตย์
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ ไม่สังกัดพรรค
ฉะเชิงเทรา พิชัย ศิริวรรณ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค
ชลบุรี ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์
พลตรีศิริ สิริโยธิน ไม่สังกัดพรรค
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร ไม่สังกัดพรรค
พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) ไม่สังกัดพรรค
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ ต้าน ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค
เพชรบุรี ผาด อังกินันทน์ พรรคชาติสังคม ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ ไม่สังกัดพรรค
ร้อยเอกประลอง บูชา พรรคประชาธิปัตย์
ปฐม โพธิ์แก้ว ไม่สังกัดพรรค

ประเภทที่ 2[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

การเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2501[แก้]

ผลการเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2501[3]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
หลวงนรอัฎบัญชา พรรคประชาธิปัตย์
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
เกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์
กมล จันทรสร พรรคประชาธิปัตย์
หลวงประกอบนิติสาร พรรคประชาธิปัตย์

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พรรคประชาธิปัตย์
ประสิทธิ์ แย้มเพียร พรรคประชาธิปัตย์
ชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์

กาฬสินธุ์[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ เหรียญ สืบพันธุ์ พรรคชาติสังคม
ถาวร คะโยธา ไม่สังกัดพรรค
มานิต ไสยวิจิตร พรรคชาติสังคม

ร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ร้อยเอ็ด เทพเจริญ พูลลาภ พรรคชาติสังคม
ชอ สายเชื้อ พรรคชาติสังคม
มานิต มาศเกษม ไม่สังกัดพรรค
เพชร จันทราช พรรคชาติสังคม

อุบลราชธานี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
อุบลราชธานี อรพินท์ ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค
ยงยุทธ พึ่งภพ ไม่สังกัดพรรค
ดิเรก มณีรัตน์ พรรคชาติสังคม
กลิ่น ปลั่งนิล พรรคประชาธิปัตย์
ฟอง การินทร์ พรรคชาติสังคม
ขุนวรวาทพิสุทธิ์ พรรคชาติสังคม
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร พรรคชาติสังคม

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส หลวงศรีสาลีพิช

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก[4] 170
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย 45
บัตรเสีย 16
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 160
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร 42
บัตรเสีย 19
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ 148
เทียม ไชยนันทน์ 44
บัตรเสีย 27

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]