สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 (26 มกราคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 269 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารราชการแผ่นดิน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 23 15 5 5 17 2 5 72
ธรรมสังคม - 8 4 20 5 3 5 45
ชาติไทย 2 9 1 11 3 1 1 28
เกษตรสังคม - 9 3 4 1 1 1 19
กิจสังคม 1 3 5 5 2 2 - 18
สังคมชาตินิยม - 5 2 6 1 2 - 16
พลังใหม่ - 3 2 7 - - - 12
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - 1 9 2 - - 12
แนวร่วมสังคมนิยม - - - 10 - - - 10
สันติชน - 2 3 - - 3 - 8
ประชาธรรม - - - 6 - - - 6
ไท - 1 1 1 - 1 - 4
ฟื้นฟูชาติไทย - 1 - 2 - - - 3
สยามใหม่ - - 1 2 - - - 3
ประชาธิปไตย - 1 - - 1 - - 2
พลังประชาชน - 1 - 1 - - - 2
แผ่นดินไทย - - - 2 - - - 2
อธิปัตย์ - - - 1 1 - - 2
พัฒนาจังหวัด - 1 - - - - - 1
เสรีชน - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
เศรษฐกร - - - 1 - - - 1
เกษตรกร - - - - - - 1 1
รวม 26 59 30 93 33 15 13 269

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพฯ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายยวด เลิศฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นางพรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเปลื้อง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤติไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธาดา สงวนพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสุดจิตต์ จำปีทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมชาติ ยามะรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมีชัย พันธุวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายทินกร ปรีชาพันธุ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมหวัง ศรีชัย พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล พวงสำลี พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายประสงค์ วงศ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายแสวง ศรีมาเสริม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายจรูญ กุวานนท์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ บูรณวนิช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอุทัย ชุณหะจันทน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ บุญสม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นาวาอากาศโทสุรปานี ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายเทียนชัย อุทัยวงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายนิยม วรปัญญา พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ สายพิมพ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมชัย ทองตันไตรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายสุนทร ยิ่งนคร พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายสุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายสละ หนูเงิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายสวัสดิ์ ขวัญเมือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายพจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัช สุรินทร์คำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตวีระ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัช วัฒนไกร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพีร์ บุนนาค พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายบุญส่ง ภู่พานิช พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอรุณ เอี่ยมเอก พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายศิริ ทุ่งทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพายัพ กาญจนารัณย์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสัณฐาน สุริยะคำ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประพันธ์ อัมพุช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายทองดี อิสราชีวิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายอินทร์สม ไชยชาววงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายธวัชชัย นามวงศ์พรหม พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอินสอน บัวเขียว พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายประเสริฐ ทุ่งสี่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ บัณฑิต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกสมชาย อินทราวุธ พรรคเสรีชน Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายนรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายสอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต พานิชพัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายสมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ์ เทพมณี พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายบรรลือ น้อยมณี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายทองเส็ง ภูวิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมานิต ไสยวิจิตร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย ยันตะบุตย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายแคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัช กมุทมาศ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสันติ์ อรุโณทัย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายสว่าง ตราชู พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทองปักษ์ เพียงเกษ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายกระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสุระ ชัยวิรัตนะ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัคร ชาลีกุล พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเกิด หิรัญคำ พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจรูล กมลเพชร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร วงษานุทัศน์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายไขแสง สุกใส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว ดีวงษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมงคล บุพศิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวรรณ ธนกัญญา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญทัน ดอกไธสง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายองอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท วงศ์เบญจรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยเอกเต็มศักดิ์ ช่างหล่อ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าเอกชูศักดิ์ ทาระคำ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมนูญ สันติวงศ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจำลอง วงษ์ทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน มณีราชกิจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเยี่ยม โสภณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ ปราบริปูตลุง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปกรณ์ กุลกำจร พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายอุดมพร ขอเพิ่มกลาง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสวาท ศิริโกมุท พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายดิลก มะลิมาศ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธพล ศรีมุงคุณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายอุดร ทองน้อย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทิน ใจจิต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประยงค์ มูลสาร พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายสนิท ขุราษี พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายชู อุ่นสมัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสุนีรัตน์ เตลาน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล พิมพ์มหินทร์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายปรีชา เพ็ชรสิงห์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประดิษฐ์ เสริฐศรี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญยุทธ สุทธิรักษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายสง่า วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมานิต อุทธิเสน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุจินต์ เชาว์วิศิษฐ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเริ่มรัฐ จิตรภักดี พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 ว่าที่ร้อยตรีสะเทื้อน ตุละวรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เรือโทอุทิศ นวลมณี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายบุญเกิด นาคดี พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายคำ คงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัคร เจริญรัตน์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุธี ภูวพันธ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายรามิศร ภัทรภานี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริ ผาสุก พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายนิตินัย นาครทรรพ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกาญจน์ นารายนะคะมิน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธเนตร เอียสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายสลัด สุวรรณรอด พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายสมเจตน์ ฤกษะสุต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ วีรชัย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรยุทธ กิติราช พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสม วาสนา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเติม สืบพันธุ์ พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายประวิทย์ ศรีธัญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายประทีป ทองคำใส พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเพียร พุ่มจันทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน งามสนิท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย เสวะมาตย์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายปริญญา จูฑามาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ บุษยวิทย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทระบิล นานากุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม สุวรรณนพ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายมนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริม มุสิกวัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายสิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกำธร ลาชโรจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายบรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายอ่ำ รองเงิน พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ หนูสง พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายอมรศักดิ์ องค์สรณะคม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายประสาท ไชยะโท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายการุณ โฆษิตสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายคล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร สุคันธพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายชูสิน โคนันทน์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
นายประหยัด ธรรมสาคร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายอนันต์ ฉายแสง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม สรศักดิ์เกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
นายประจวบ ศิริวรวาท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายบุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายโปร่ง เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีทองคำ เสมะกนิษฐ์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายชำนาญ ผุดผ่อง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายแผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายฉิม ชอบธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายเทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพีระพงศ์ อิศรภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดม ผาสุก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเกษตรกร Nuvola apps kbouncey.png
นายวินิจ วังตาล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจรูญ วัฒนากร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายประมวล กุลมาตย์

ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส่งสุข ภัคเกษม

ประธานกรรมาธิการคมนาคม จรูญ วัฒนากร

ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ยวด เลิศฤทธิ์

ประธานกรรมาธิการการทหาร สถาปน์ ศิริขันธ์

ประธานกรรมาธิการการปกครอง มานิต อุทธิเสน

ประธานกรรมาธิการการวัฒนธรรมและสังคม เปลื้อง ณ นคร

ประธานกรรมาธิการการศึกษา ปรีชา เพ็ชรสิงห์

ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ

ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ปรีชา มุสิกุล

ประธานกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม พลเรือตรี หลวงชลธารพฤฒิไกร

ประธานกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ สอาด ปิยวรรณ [1]

อ้างอิง[แก้]

http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=26029

  1. http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_73303.pdf