สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 (26 มกราคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 269 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารราชการแผ่นดิน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 23 15 5 5 17 2 5 72
ธรรมสังคม - 8 4 20 5 3 5 45
ชาติไทย 2 9 1 11 3 1 1 28
เกษตรสังคม - 9 3 4 1 1 1 19
กิจสังคม 1 3 5 5 2 2 - 18
สังคมชาตินิยม - 5 2 6 1 2 - 16
พลังใหม่ - 3 2 7 - - - 12
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - 1 9 2 - - 12
แนวร่วมสังคมนิยม - - - 10 - - - 10
สันติชน - 2 3 - - 3 - 8
ประชาธรรม - - - 6 - - - 6
ไท - 1 1 1 - 1 - 4
ฟื้นฟูชาติไทย - 1 - 2 - - - 3
สยามใหม่ - - 1 2 - - - 3
ประชาธิปไตย - 1 - - 1 - - 2
พลังประชาชน - 1 - 1 - - - 2
แผ่นดินไทย - - - 2 - - - 2
อธิปัตย์ - - - 1 1 - - 2
พัฒนาจังหวัด - 1 - - - - - 1
เสรีชน - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
เศรษฐกร - - - 1 - - - 1
เกษตรกร - - - - - - 1 1
รวม 26 59 30 93 33 15 13 269

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพฯ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยวด เลิศฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เปลื้อง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤติไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธาดา สงวนพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 สุดจิตต์ จำปีทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริมชาติ ยามะรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มีชัย พันธุวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ทินกร ปรีชาพันธุ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมหวัง ศรีชัย พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล พวงสำลี พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ประสงค์ วงศ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 แสวง ศรีมาเสริม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 จรูญ กุวานนท์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ บูรณวนิช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 อุทัย ชุณหะจันทน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญสม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 อนันต์ ภักดิ์ประไพ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นาวาอากาศโทสุรปานี ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 เทียนชัย อุทัยวงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ สายพิมพ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย ทองตันไตรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 สุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 สวัสดิ์ ขวัญเมือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธวัช สุรินทร์คำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตวีระ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช วัฒนไกร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พีร์ บุนนาค พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 บุญส่ง ภู่พานิช พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อรุณ เอี่ยมเอก พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ศิริ ทุ่งทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สัณฐาน สุริยะคำ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ อัมพุช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ทองดี อิสราชีวิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
อินทร์สม ไชยซาววงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย นามวงศ์พรหม พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อินสอน บัวเขียว พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 ประเสริฐ ทุ่งสี่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกสมชาย อินทราวุธ พรรคเสรีชน Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต พานิชพัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สันติ์ เทพมณี พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองเส็ง ภูวิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มานิต ไสยวิจิตร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย ยันตะบุตย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช กมุทมาศ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทองปักษ์ เพียงเกษ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร ชาลีกุล พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูล กมลเพชร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร วงษานุทัศน์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ไขแสง สุกใส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว ดีวงษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มงคล บุพศิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวรรณ ธนกัญญา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญทัน ดอกไธสง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนิท วงศ์เบญจรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยเอกเต็มศักดิ์ ช่างหล่อ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าเอกชูศักดิ์ ทาระคำ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มนูญ สันติวงศ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ประเสริฐ เลิศยะโส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง วงษ์ทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมาน มณีราชกิจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ ปราบริปูตลุง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปกรณ์ กุลกำจร พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 อุดมพร ขอเพิ่มกลาง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สวาท ศิริโกมุท พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
ดิลก มะลิมาศ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธพล ศรีมุงคุณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 อุดร ทองน้อย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน ใจจิต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ มูลสาร พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 สนิท ขุราษี พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชู อุ่นสมัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุนีรัตน์ เตลาน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล พิมพ์มหินทร์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ปรีชา เพ็ชรสิงห์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประดิษฐ์ เสริฐศรี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 สง่า วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มานิต อุทธิเสน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เริ่มรัฐ จิตรภักดี พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 ว่าที่ร้อยตรีสะเทื้อน ตุละวรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เรือโทอุทิศ นวลมณี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
คำ คงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สุธี ภูวพันธ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
รามิศร ภัทรภานี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ ผาสุก พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นิตินัย นาครทรรพ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุกาญจน์ นารายนะคะมิน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 ธเนตร เอียสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สลัด สุวรรณรอด พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สมเจตน์ ฤกษะสุต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ วีรชัย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรยุทธ กิติราช พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 สม วาสนา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เติม สืบพันธุ์ พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ประวิทย์ ศรีธัญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ประทีป ทองคำใส พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เพียร พุ่มจันทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมาน งามสนิท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย เสวะมาตย์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ บุษยวิทย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทระบิล นานากุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
อาคม สุวรรณนพ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริม มุสิกวัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กำธร ลาชโรจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ หนูสง พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 อมรศักดิ์ องค์สรณะคม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 การุณ โฆษิตสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร สุคันธพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
ประหยัด ธรรมสาคร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม สรศักดิ์เกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ ศิริวรวาท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
โปร่ง เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีทองคำ เสมะกนิษฐ์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 ชำนาญ ผุดผ่อง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉิม ชอบธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พีระพงศ์ อิศรภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดม ผาสุก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 สมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเกษตรกร Nuvola apps kbouncey.png
วินิจ วังตาล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูญ วัฒนากร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (พรรคสังคมชาตินิยม)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประมวล กุลมาตย์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส่งสุข ภัคเกษม (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการคมนาคม จรูญ วัฒนากร (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ยวด เลิศฤทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการทหาร สถาปน์ ศิริขันธ์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการปกครอง มานิต อุทธิเสน (พรรคแผ่นดินไทย)

ประธานกรรมาธิการการวัฒนธรรมและสังคม เปลื้อง ณ นคร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการศึกษา ปรีชา เพ็ชรสิงห์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ปรีชา มุสิกุล (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม พลเรือตรี หลวงชลธารพฤฒิไกร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ สอาด ปิยวรรณ (พรรคแรงงาน) [1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]