สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7
ชุดที่ 6 ชุดที่ 8
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแปลก 7
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก246
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1พระราชธรรมนิเทศ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
ขุนคงฤทธิศึกษากร
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
รองประธานคนที่ 2พระยาอนุภาพไตรภพ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
ขุนคงฤทธิศึกษากร
ตั้งแต่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
ตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2498
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
พรรคครองพรรคธรรมาธิปัตย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7 (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 123 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 123 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดตามวาระ เนื่องจากสมาชิกประเภทที่ 1 สิ้นสุดสมาชิกภาพ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร ประพัฒน์ วรรณธนะสาร เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉัตร ศรียานนท์
พลโทปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ เสียชีวิต
จันโนทัย ฤกษสุต เลือกตั้งใหม่
จินตะเสน ไชยาคำ
เพทาย อมาตยกุล
โชติ คุณะเกษม

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต
เพทาย โชตินุชิต

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ประสิทธิ์ ชูพินิจ
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง เสียชีวิต
สง่า ศรีเพ็ญ เลือกตั้งใหม่
นครนายก ทองพูน ทิมฉิม
นครปฐม เรือเอกพระสาครบุรานุรักษ์
สานนท์ สายสว่าง
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ
สุนีรัตน์ เตลาน
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
นนทบุรี พันตรีหลวงราชเวชชพิศาล
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)
พระนครศรีอยุธยา พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ
ฟื้น สุพรรณสาร
พิจิตร เผด็จ จิราภรณ์
แก้ว สิงหคะเชนทร์
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์
ลพบุรี ศิริ ภักดีวงศ์
สมุทรปราการ เผด็จ ศิวะทัต
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์
สมุทรสาคร พร มลิทอง
สระบุรี พันเอกประมาณ อดิเรกสาร
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข
สุโขทัย ธวัช ทานสัมฤทธิ์
สุพรรณบุรี ถวิล วัฎฎานนท์
สะอาด จันทร์ผา
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
บุณยฟาง ทองสวัสดิ์
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
เชียงใหม่ พิรุณ อินทราวุธ
สงวน ศิริสว่าง
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่
เมธ รัตนประสิทธิ์
น่าน เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน
แพร่ วัง ศศิบุตร
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
วิชัย โลจายะ
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์
อุตรดิตถ์ ชิ้น อยู่ถาวร เสียชีวิต
เทพ เกตุพันธุ์ เลือกตั้งใหม่

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ สุปัน พูลพัฒน์
ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ
ประหยัด เอี่ยมศิลา
สวัสดิ์ พึ่งตน
แคล้ว นรปติ
ชัยภูมิ วิเชียร สาคะริชานนท์
พัฒน์ นิวาสานนท์
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์
พันธุ์ อินทุวงศ์
นครราชสีมา เลื่อน พงษ์โสภณ
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
ยศ อินทรโกมาลย์สุต
อารีย์ ตันติเวชกุล
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สอึ้ง มารังกูล
มหาสารคาม หลวงบริหารชนบท เสียชีวิต
บุญช่วย อัตถากร เลือกตั้งใหม่
นาถ เงินทาบ
ธรรมนูญ ภูมาศ
ร้อยเอ็ด จรินทร์ สุวรรณธาดา
ฉันท์ จันทชุม
อัมพร สุวรรณบล
นิวัติ พูนศรี ศรีสุวรนันท์
เลย ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ อินทรตระกูล
ศรีสะเกษ ทิม ไชยงยศ
เทพ โชตินุชิต
มานิต อุทธิเสน
สกลนคร หลวงปริวรรตวรวิจิตร
เตียง ศิริขันธ์
สุรินทร์ เหลื่อม พันธ์ฤกษ์
ญาติ ไหวดี
ยืน สืบนุการณ์
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ
อุดรธานี หลวงวิวิธสุรการ
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
สวน พรหมประกาย
อุบลราชธานี เลียง ไชยกาล
ยงยุทธ พึ่งภพ
อรพินท์ ไชยกาล
ดิเรก มณีรัตน์
ทิม ภูริพัฒน์
ผัน บุญชิต

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ์
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
ตรัง ประภาส คงสมัย
นครศรีธรรมราช น้อม อุปรมัย
พันโททอง ศิริเวชพันธ์
ปลื้ม กมุกมะกุล
นราธิวาส เอิบ อิสสระ
ปัตตานี พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)
พังงา โมรา ณ ถลาง
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ
ยะลา ประสาท ไชยะโท
ระนอง ระพีพรรณ พรหมวีระ
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ
คล้าย ละอองมณี
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ
สุราษฎร์ธานี พันตำรวจเอกพัฒน์ นีลวัฒนานนท์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์
ฉะเชิงเทรา จวน กุลละวณิชย์
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
ชลบุรี ชาย สุอังคะ
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร
ร้อยโทพัฒน์ ณ ถลาง
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี ฉาย วิโรจน์ศิริ
ตาก เทียม ไชยนันทน์
ประจวบคีรีขันธ์ ทองสืบ ศุภมาร์ค
เพชรบุรี ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์)
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์
เทียม ณ สงขลา

ประเภทที่ 2[แก้]

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494[1]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)

กำปั่น กัมปนาทแสนยากร

หลวงกรโกสียกาจ (กอน โกสียกาจ)

กฤช ปุณณกันต์

เกษียร ศรุตตานนท์

กฤษณ์ สีวะรา

หม่อมหลวงขาบ กุญชร

เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์

ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499
หลวงจุลยุทธยรรยง (จุลยุทธ์ ศุภชลัสภ์)

เจียม ญาโณทัย

เจริญ สุวรรณวิสูตร

หลวงเจริญจรัมพร (เจริญ เจริญจรัมพร)

จำเป็น จารุเสถียร

จิตติ นาวีเสถียร

จำลอง ยงยุทธ

จรูญ เฉลิมเตียรณ

จิตร สุนทนานนท์

จิตตเสน ปัญจะ

เจริญ ปัณฑโร

เฉลิม พงษ์สวัสดิ์

เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

เฉลิม เชี่ยวสกุล

หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

หลวงโชติชนาภิบาล

หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์)

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม

ชลอ จารุกลัส

ชื้น สนแจ้ง

ชลอ สินธุเสนี

ชู จันทรุเบกษา

ชาติชาย ชุณหะวัณ

ชาญ บุญญสิทธิ์

เชิดชัย ทองสิงห์

หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
ชวน จนิษฐ์

ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค

เดช เดชประดิยุทธ

ตรี บุณยกนิษฐ์

ไตรเดช ปั้นตระกูล

ถนอม กิตติขจร

ทัศน์ กรานเลิศ

เทพ เกษมุติ

ทวี จุลละทรัพย์

ทม จิตรวิมล

น้อม เกตุนุติ

นักรบ บิณษรี

พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร)

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

บุญชัย บำรุงพงศ์

พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

แปลก พิบูลสงคราม

พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)

ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ปรุง รังสิยานนท์

ประยูร ภมรมนตรี

หลวงปรุงปรีชากาศ

ลาออก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2496
ประภาส จารุเสถียร

ประเสริฐ รุจิรวงศ์

ประมาณ อดิเรกสาร

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ประยูร สุคนธทรัพย์

เปลี่ยน นิ่มเนื้อ

ประดุจ อินธาระ

ประยูร หนุนภักดี

พระยาประชาสัยสรเดช

ประจวบ บุนนาค

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2495
ผิน ชุณหะวัณ

เผชิญ นิมิบุตร

เผ่า ศรียานนท์

ผาด ตุงคะสมิต

เพิ่ม ลิมบี่สวัสดิ์

พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต)

ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2498
หลวงพิชิตธุระการ

ลาออก เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2499
เพียร สฤษฏ์ยุทธศิลป์

พิชัย กุลละวณิชย์

พงษ์ ปุณณกันต์

ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ

เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

มังกร พรหมโยธี

หลวงมงคลยุทธนาวี

มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์

มนัส เหมือนทองจีน

หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

เรือง เรืองวีรยุทธ

หลวงรณสิทธิพิชัย

พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
เล็ก สงวนชาติสรไกร

ลม้าย อุทยานนท์

ลาออก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
เลื่อน พงษ์โสภณ

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
หลวงวิทิตกลชัย

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499
วิชัย พงษ์อนันต์

หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

ลาออก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ขุนวิจารณ์คาวี

ขุนศิลป์ศรชัย

ลาออก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2499
ศิริ สิริโยธิน

สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ์

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์

สุทธิ์ สุทธิสารรณกร

สถิตย์ สถิตย์ยุทธการ

ไสว ไสวแสนยากร

หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
สุนทร สุนทรนาวิน

ลาออก เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2496
สงบ จรูญพร

เสนาะ รักธรรม

สนอง ธนศักดิ์

หม่อมราชวงศ์สุกษม เกษมสันต์

หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท

สุรใจ พูนทรัพย์

สาย เชนยวนิช

สเหวก นิรันดร

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2499
พระสุขุมวินิจฉัย

เสริม วินิจฉัยกุล

พระยาสาลีรัฐวิภาค (สงวน สาลีรัฐวิภาค)

เสมอ กัณฑาธัญ

ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
สุวิชช พันธเศรษฐ

สุกิจ นิมมานเหมินท์

ลาออก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2495
พระยาอานุภาพไตรภพ (จำรัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

อุดม สุขมาก

อร่าม เมนะคงคา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495[2]
ผ่อง บุญสม

เสถียร พจนานนท์

เฟื้อ ฤทธาคนี

จำรูญ วีณศุปต์

เยื้อน ประภาวัด

รักษ์ ปันยารชุน

หลวงชำนาญอักษร (ศิริ เพชรบุล)

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2495[3]
ปุ่น ปุณยฤทธิเสนีย์

ขุนชิตผะดุงพล (พิชิต ชิตอรุณ)

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2496[4]
ขุนเสนาทิพ (แสวง เทพาคำ)

ลิลิต หงสนันทน์

หลวงสวัสดิ์กลยุทธ์ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์)

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2496[5]
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร

ชาญณรงค์ วิจารณบุตร

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498[6]
ปุ่น จาติกวนิช

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2499[7]
โชติ หิรัณยัษฐิติ

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2499[8]
อนันต์ พิบูลสงคราม

ประจวบ สุนทรางกูร

ชูศักดิ์ วัฒนรณชัย

แต่งตั้งแทน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500[9]
เผ่าชัย บุพพะกสิกร

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลตรีพระยาอนุภาพไตรภพ (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2496) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]