สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17
ชุดที่ 16 ชุดที่ 18
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
ฝ่ายค้านพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
Thailand House of Representatives March 1992.svg
สมาชิก360
ประธานอาทิตย์ อุไรรัตน์
รองประธานคนที่ 1ชุมพล ศิลปอาชา
รองประธานคนที่ 2เชาว์วัศ สุดลาภา
นายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร
ตั้งแต่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535
อานันท์ ปันยารชุน
ตั้งแต่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ผู้นำฝ่ายค้านชวลิต ยงใจยุทธ
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคสามัคคีธรรมกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17 (22 มีนาคม พ.ศ. 2535 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 17 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน มีจำนวน ส.ส. 360 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สามัคคีธรรม - 14 20 33 2 9 1 79
ชาติไทย - 30 6 18 2 7 11 74
ความหวังใหม่ - 11 7 40 12 2 - 72
ประชาธิปัตย์ 1 2 1 12 26 - 2 44
พลังธรรม 32 5 - - 1 - 3 41
กิจสังคม - 8 1 22 - - - 31
ประชากรไทย 2 2 - - - 3 - 7
เอกภาพ - 2 - 1 1 2 - 6
ราษฎร - - 2 2 - - - 4
ปวงชนชาวไทย - 1 - - - - - 1
มวลชน - - - - 1 - - 1
รวม 35 75 37 128 45 23 17 360

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกวินัย สมพงษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เครือวัลย์ สมณะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 พลเรือเอกดิลก ภัทรโกศล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา สุดสวงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา วิเศษรัตน์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
6 ประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีฤกษ์ดี ชาติอุทิศ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
9 เธียร มโนหรทัต พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพัฒน์ กัลยาวินัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
10 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เสริม หลักสุวรรณ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
11 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุธา ชันแสง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แสวง ฤกษ์จรัล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
12 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สนั่น สบายเมือง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วราเทพ รัตนากร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
วีระกร คำประกอบ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร แจ่มใส พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ กุวานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลโทเขษม ไกรสรรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ธำรง พัฒนรัฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล จันทรภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เกษม บุตรขุนทอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 รัศมี วรรณิสสร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประดิษฐ์ ยั่งยืน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เงิน บุญสุภา พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธวัช สุรินทร์คำ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก 11 มิถุนายน 2535 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ทวี พุทธจันทร์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ นิยมไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา ผ่องเจริญกุล พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ เชาว์ประยูร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตำรวจอุดม วรวัลย์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 พลเอกสนั่น เศวตเศรนี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ทองคำ เขื่อนทา พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วินิจฉัย ธนะรังสฤษฏ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุญหลง ถาคำฟู พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เลี้ยงบำรุง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒนไชย ณ กาฬลินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ หาลำเจียก พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกพัฒน์ อัคนิบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พา อักษรเสือ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประสงค์ ศรีวัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สีหนาถ ฦาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง ครุฑขุนทด พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เนวิน ชิดชอบ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกเอนก นาวาพานิช พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบล บุญญชโลธร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บรรจง โฆษิตจิรนันท์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เทิดภูมิ ใจดี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 จำนงค์ โพธิสาโร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สง่า วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาคร พรหมภักดี พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 สุธี ภูวพันธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ทรงยศ รามสูต พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จารุสมบัติ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ วรคามิน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิเชียร ขาวขำ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไตรภพ เมาะราษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยา พรหมา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ธำรงค์ ไทยมงคล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 อิสสระ สมชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยพร ทองประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีพูนศักดิ์ พสุนนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วีรเทพ สุวรรณสว่าง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เดชา สามารถ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นัจมุดดีน อูมา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png พ้นสมาชิกภาพ 22 พฤษภาคม 2535 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 สุรใจ ศิรินุพงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิกร จำนง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สะเบต หลีเหร็ม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
จักรพันธ์ ทัตติยกุล พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 เทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สิน กุมภะ พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ธานี ยี่สาร พรรคสามัคคีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 ขจรศักดิ์ จินตานนท์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กุสุมา ศรสุวรรณ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อาทิตย์ อุไรรัตน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เชาว์วัศ สุดลาภา

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[1] อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม 192
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย 194
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เชาว์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม 192
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม 163

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29535 เก็บถาวร 2013-03-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

  1. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/74388