ข้ามไปเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10
ชุดที่ 9 ชุดที่ 11
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีถนอม 3
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก219
ประธานศิริ สิริโยธิน
รองประธานคนที่ 1สุปัน พูลพัฒน์
รองประธานคนที่ 2น้อม อุปรมัย
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
พรรคครองพรรคสหประชาไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10 (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 219 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 โดยมาจากการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลถนอม กิตติขจร เข้ายึดอำนาจตัวเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค

[แก้]
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สหประชาไทย - - 27 7 19 10 6 5 74
ไม่สังกัดพรรค - - 13 4 26 8 2 3 56
ประชาธิปัตย์ 15 6 4 11 8 9 2 - 55
อิสระ - - 4 3 7 - 2 1 17
แนวประชาธิปไตย - - - 1 7 1 - - 9
แนวร่วม-เศรษฐกร - - - - 4 - - - 4
ประชาชน - - - - 2 - - - 2
สัมมาชีพ-ช่วยชาวนา - - 1 - - - - - 1
เสรีประชาธิปไตย - - - - 1 - - - 1
รวม 15 6 49 26 74 28 12 9 219

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

[แก้]
ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์
เกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์
ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต พรรคประชาธิปัตย์
ศิระ ปัทมาคม พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม พรรคประชาธิปัตย์
พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชาธิปัตย์
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
นาวาเอกผัน เปรมมณี พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิต 26 พฤษภาคม 2514
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ เลือกตั้งใหม่ 20 กรกฎาคม 2514
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
พลโทบุศรินทร์ ภักดีกุล พรรคประชาธิปัตย์

ธนบุรี

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี พลเรือเอกสวัสดิ์ ภูติอนันต์ พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์
ชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์
ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤฒิไกร พรรคประชาธิปัตย์

ภาคกลาง

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาไทย
ประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคสหประชาไทย
ชัยนาท จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ ไม่สังกัดพรรค
ทินกร ปรีชพันธ์ พรรคสหประชาไทย ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ 5 มิถุนายน 2513
เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง ไม่สังกัดพรรค เลือกตั้งใหม่ 28 สิงหาคม 2513
นครนายก พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคสหประชาไทย
นครปฐม อาณัติ กระสินธุ์ พรรคสหประชาไทย
ล้วน เวกชาลิกานน พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา
เสรี จีระพันธุ์ พรรคสหประชาไทย
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคสหประชาไทย
ร้อยตำรวจเอกวิชัย ฉายประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค
พิชัย มากคุณ พรรคสหประชาไทย
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์
ประเทือง คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค
นนทบุรี เติม ทับทิมทอง พรรคสหประชาไทย
ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมธานี ลำภู สงวนสัตย์ พรรคสหประชาไทย
สนอง กฤษณะเศรณี ไม่สังกัดพรรค
พระนครศรีอยุธยา ประเสริฐ บุญสม พรรคสหประชาไทย
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ พรรคสหประชาไทย
อดินาท ควรพจน์ ไม่สังกัดพรรค
เผอิญ ศรีภูธร พรรคสหประชาไทย
พิจิตร เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสหประชาไทย
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์
บุญเจตน์ จันทร์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค
พิษณุโลก โกศล ไกรฤกษ์ พรรคอิสระ
อนันต์ ภักดิ์ประไพ ไม่สังกัดพรรค
สุชน ชามพูนท พรรคอิสระ
เพชรบูรณ์ เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคสหประชาไทย
พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคสหประชาไทย
ปัญจะ เกสรทอง พรรคสหประชาไทย
ลพบุรี บุญเจริญ ปิยะสุวรรณ์ พรรคสหประชาไทย
เสรี แพทย์ศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
บุญช่วย มาประเสริฐ พรรคสหประชาไทย
สมุทรปราการ บุญถม เย็นมะโนช พรรคสหประชาไทย
สุทิน กลับเจริญ พรรคสหประชาไทย
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคสหประชาไทย
สมุทรสาคร สุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคสหประชาไทย
สระบุรี ถวิล จันทรวิทัน พรรคสหประชาไทย
พูลศรี สุดบรรทัด ไม่สังกัดพรรค
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคสหประชาไทย
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง พรรคอิสระ
สุข แสนโกศิก พรรคสหประชาไทย เสียชีวิต 11 มิถุนายน 2514
ทัศนัย แสนโกศิก เลือกตั้งใหม่ 3 กันยายน 2514
สำรวย ธรรมสุนทรา พรรคอิสระ
สุพรรณบุรี สุจิตต์ ศิลาเจริญ ไม่สังกัดพรรค
ทองหยด จิตตวีระ พรรคสหประชาไทย
วิภาศ อินสว่าง ไม่สังกัดพรรค
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค
อ่างทอง วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ พรรคสหประชาไทย
อุทัยธานี ศิริ ทุ่งทอง ไม่สังกัดพรรค

ภาคเหนือ

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคประชาธิปัตย์
บุญเรือง กิจกล่ำศวล พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคสหประชาไทย
อินทร์หล่อ สรรพศรี พรรคประชาธิปัตย์
ขวัญชัย สาระกิจ พรรคสหประชาไทย
บุญสวัสดิ์ ดวงใจเอกราช พรรคประชาธิปัตย์
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
เชียงใหม่ ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
บุญเลิศ ชินวัตร พรรคอิสระ
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสหประชาไทย
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคสหประชาไทย
สมชาย โลหะโชติ พรรคสหประชาไทย
แพร่ ผจญ ผาทอง พรรคอิสระ
สุธรรม สายศร พรรคอิสระ
แม่ฮ่องสอน ก้าน รัตนสาขา ไม่สังกัดพรรค
ลำปาง ไพฑูรย์ เครือแก้ว พรรคแนวประชาธิปไตย
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เสริม จินาสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์
สันติ์ เทพมณี พรรคสหประชาไทย
อุตรดิตถ์ เสริม โลกเลื่อง พรรคสหประชาไทย
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ไม่สังกัดพรรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ สุปัน พูลพัฒน์ พรรคอิสระ
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์
ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง พรรคอิสระ
สมพงษ์ อยู่หุ่น พรรคอิสระ
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
มีเดช วรสีหะ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
สนั่น ธีระศรีโชติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
วิญญู เสนาวงษ์ ไม่สังกัดพรรค
เลิศสิน หงษ์แสงไทย พรรคอิสระ
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคสหประชาไทย
สว่าง ตราชู พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
ชัยภูมิ บุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์
ประสิทธิ์ ประจันนวล พรรคประชาธิปัตย์
เชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค
วิฑูร เลิศสุคนธ์ พรรคประชาธิปัตย์
นครพนม จำนงค์ ศรีวรขาน ไม่สังกัดพรรค
แสวง ธวัชวะชุม พรรคสหประชาไทย
ชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
ไขแสง สุกใส พรรคประชาชน
นครราชสีมา ประภาส อินทรกำแหง ไม่สังกัดพรรค
ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคสหประชาไทย
สุวรรณ ธนกัญญา พรรคสหประชาไทย
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคสหประชาไทย เสียชีวิต 26 กุมภาพันธ์ 2512
พลโทเฉลิม อินทะกนก ไม่สังกัดพรรค เลือกตั้งใหม่ 15 พฤษภาคม 2512
สว่าง อุณาพรหม ไม่สังกัดพรรค
ประยงค์ ชาตะวราหะ ไม่สังกัดพรรค
วิมพ์ วิมลมาศ พรรคสหประชาไทย
น้อย ทินราช พรรคสหประชาไทย
สมพล เกยุราพันธุ์ พรรคอิสระ
บุรีรัมย์ บุญเยี่ยม โสภณ ไม่สังกัดพรรค
ทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ ไม่สังกัดพรรค
สวัสดิ์ คชเสนี พรรคสหประชาไทย
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค
ร้อยโทกมล อัตนโถ พรรคสหประชาไทย
มหาสารคาม บุญช่วย อัตถากร พรรคสหประชาไทย
เกียรติ นาคะพงษ์ ไม่สังกัดพรรค
อายุทธ ฝ่ายคุณวงศ์ พรรคสหประชาไทย
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค
ร้อยเอ็ด สมบูรณ์ ทวีวัฒน์ พรรคสหประชาไทย
เรืออากาศเอกสมบูรณ์ ไพรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
เสมอ อัครปรีดี ไม่สังกัดพรรค ขาดคุณสมบัติ 7 เมษายน 2513
ชวินทร์ สระคำ พรรคแนวประชาธิปไตย เลือกตั้งใหม่ 26 มิถุนายน 2513
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ ไม่สังกัดพรรค
เลย ประชา บุณยเนตร พรรคอิสระ
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคประชาชน
ศรีสะเกษ นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ ไม่สังกัดพรรค
สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค
สุมนา นิตยสุทธิ ไม่สังกัดพรรค
ไพบูลย์ มัฆวิมาลย์ พรรคแนวประชาธิปไตย
สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค
สกลนคร โบแดง จันตะเสน พรรคสหประชาไทย
ประชา ตงศิริ ไม่สังกัดพรรค
สถาปน์ ศิริขันธ์ ไม่สังกัดพรรค
สุรินทร์ สิน ดุสิตสิน ไม่สังกัดพรรค
ญาติ ไหวดี พรรคสหประชาไทย
เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคสหประชาไทย
จำนงค์ แก้วปลั่ง พรรคประชาธิปัตย์
ชวาล วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ พรรคสหประชาไทย
ขันธ์ สีหอำไพ ไม่สังกัดพรรค
อุดรธานี แสวง พิบูลย์สราวุธ ไม่สังกัดพรรค
ญวง เอี่ยมศิลา พรรคสหประชาไทย
สกรรจ์ สามเสน ไม่สังกัดพรรค
สะไกร สามเสน พรรคสหประชาไทย
วิวัฒน์ อินทรอุดม พรรคสหประชาไทย
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคเสรีประชาธิปไตย
อุบลราชธานี เสรี สุชาตะประคัลภ์ ไม่สังกัดพรรค
ฟอง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย
ทองมาก จันทะลือ ไม่สังกัดพรรค
ยิ่ง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย
สมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคแนวประชาธิปไตย
วิชัย โกมลวิชญ์ พรรคอิสระ
บุญเย็น วอทอง พรรคแนวประชาธิปไตย
วิชัย เสวะมาตย์ พรรคแนวประชาธิปไตย
ประทีป ทองคำใส พรรคสหประชาไทย

ภาคใต้

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ปรีดา อร่าม ไม่สังกัดพรรค
ชุมพร ประมวล กุลมาตย์ พรรคสหประชาไทย
ตรัง ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคสหประชาไทย
นครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช พรรคประชาธิปัตย์
สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
ชอบ ภารา พรรคประชาธิปัตย์
มนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์
น้อม อุปรมัย พรรคสหประชาไทย
นราธิวาส ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคสหประชาไทย
เรวัต ราชมุกดา พรรคสหประชาไทย
ปัตตานี วิไล เบญจลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์
บรรเทิง อับดุลบุตร พรรคสหประชาไทย เสียชีวิต 12 พฤศจิกายน 2514 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา สัมพันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง พรรคประชาธิปัตย์
พัทลุง อาทิตย์ สุภาไชยกิจ ไม่สังกัดพรรค
อ่ำ รองเงิน พรรคแนวประชาธิปไตย
ภูเก็ต ชิต เวชประสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ ไม่สังกัดพรรค
ระนอง อาจิณ ลิ่มตั้ง ไม่สังกัดพรรค
สงขลา จำสิบตรีอนันต์ เรืองกูล ไม่สังกัดพรรค
เชื้อ ทิพย์มณี พรรคสหประชาไทย
ประจวบ ชนะภัย พรรคสหประชาไทย
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์
สตูล ชูสิน โคนันทน์ ไม่สังกัดพรรค
สุราษฎร์ธานี สงวน กนกวิจิตร พรรคสหประชาไทย
พันตำรวจตรีทวี วิชัยดิษฐ พรรคสหประชาไทย
ประสาทสุข ถิรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค

ภาคตะวันออก

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี บุญเที่ยง สิทธิบุศย์ พรรคสหประชาไทย
ฉะเชิงเทรา ชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปัตย์
จำลอง เทวารุทธ พรรคสหประชาไทย
อนันต์ ฉายแสง พรรคอิสระ
ชลบุรี ประสงค์ เนื่องจำนงค์ พรรคอิสระ
พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคสหประชาไทย
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์
ตราด ประชุม รัตนเพียร พรรคสหประชาไทย
ปราจีนบุรี บุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาไทย
สมบูรณ์ เดชสุภา พรรคสหประชาไทย
สงวน ศรีมันดร ไม่สังกัดพพรค
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค

ภาคตะวันตก

[แก้]
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี จินดา อังศุโชติ ไม่สังกัดพรรค
บุญเทียม ประสมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค
ตาก อุดร ตันติสุนทร พรรคสหประชาไทย
ประจวบคีรีขันธ์ อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสหประชาไทย
เพชรบุรี เฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ พรรคสหประชาไทย
พานิช สัมภวคุปต์ พรรคอิสระ
ราชบุรี จรูญ วัฒนากร พรรคสหประชาไทย
วินิจ วังตาล ไม่สังกัดพรรค
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคสหประชาไทย

ผู้ดำรงตำแหน่ง

[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลตรีศิริ สิริโยธิน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สุปัน พูลพัฒน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง น้อม อุปรมัย

อ้างอิง

[แก้]