สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13
ชุดที่ 12 ชุดที่ 14
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 เมษายน พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
(3 ปี 331 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ 2 (2522-2523)
คณะรัฐมนตรีเปรม 1 (2523-2526)
ฝ่ายค้านพรรคกิจสังคมและอีก 2 พรรค (2522-2523)
พรรคประชากรไทยและพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก301
ประธานบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รองประธานคนที่ 1มงคล สุคนธขจร
ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สอาด ปิยวรรณ
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
รองประธานคนที่ 2เทียม ไชยนันทน์
นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปรม ติณสูลานนท์
ตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 (22 เมษายน พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามกลุ่มการเมืองและภาค[แก้]

กลุ่มการเมือง แบ่งเขต (ณ วันสิ้นสุดอายุของสภาฯ) รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
กิจสังคม 2 18 8 33 18 9 1 89
ชาติไทย - 11 9 19 - 2 1 41
ประชาธิปัตย์ 1 5 2 8 17 1 2 36
ประชากรไทย 29 3 - - - - - 32
สยามประชาธิปไตย - 5 1 5 3 6 6 26
เสรีธรรม - 8 - 12 - - - 20
ชาติประชาชน - 2 2 3 2 - - 9
เกษตรสังคม - 7 - 1 - - - 8
พลังใหม่ - 2 - 6 - - - 8
ประชาราษฎร์ - - - 1 - - - 1
รวมไทย - - 5 - - - - 5
ชาติประชาธิปไตย - - 1 2 - - - 3
สยามปฏิรูป - - 1 - - - - 1
สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ - - - 1 - - - 1
ธรรมสังคม - - - 1 - - - 1
กิจประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
ไม่สังกัดพรรค - 4 3 10 1 - 1 19
ว่าง - - - 4 - - 2 6
รวม 32 65 32 104 38 17 13 301

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย
พลตรีศิริ ถิรพัธน์ พรรคประชากรไทย
2 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย
สังข์ชัย คามพิทักษ์ พรรคประชากรไทย
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์ พรรคประชากรไทย
ธาดา เต็มบุญเกียรติ พรรคประชากรไทย
วนิดา กุลามไมดินเซท พรรคประชากรไทย
4 วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ พรรคประชากรไทย
สำอาง พ่วงรอด พรรคประชากรไทย
ร้อยเอกประเคน รัตนพรรณา พรรคประชากรไทย
5 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย
6 พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พรรคประชาธิปัตย์
เสรี โหสกุล พรรคประชากรไทย
อภิชัย ตรังคิณีนาถ พรรคประชากรไทย
7 วิจารณ์ ก้องสมุทร พรรคประชากรไทย
มุลิก จันทเรมะ พรรคประชากรไทย
ปรีชา เอสก้า พรรคประชากรไทย
8 สมชาติ ศรีพนา พรรคประชากรไทย
เมธินทร์ พันธุ์บุบผา พรรคประชากรไทย เสียชีวิต 23 พฤศจิกายน 2523
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย เลือกตั้งใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2524
บูรณะศักดิ์ เทพาคำ พรรคประชากรไทย
9 ณรงค์ บุญสิทธิ์ พรรคประชากรไทย
เชิดชัย เพชรพันธ์ พรรคประชากรไทย
บุญช่วย สังข์รัศมี พรรคประชากรไทย
10 ชัยทิพย์ น่วมทนง พรรคประชากรไทย เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ปลิว ม่วงศิริ เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 มานิต สุคนธพาณิช พรรคชาติไทย
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง พรรคชาติไทย
ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม เสียชีวิต 31 สิงหาคม 2524
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ เลือกตั้งใหม่ 22 พฤศจิกายน 2524
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรคเสรีธรรม
นครปฐม 1 ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคสยามประชาธิปไตย
วินัย เล้าอรุณ พรรคสยามประชาธิปไตย
2 ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย
เชื่อม เรืองรอง พรรคชาติประชาชน
นครสวรรค์ 1 ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม
ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคเกษตรสังคม
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม
วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม
นนทบุรี 1 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
ลำพู สงวนสัตย์ พรรคสยามประชาธิปไตย
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม
มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม
2 ประเสริฐ บุญสม พรรคชาติไทย
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่
2 พลตรีสนิธ สังข์จันทร์ ไม่สังกัดพรรค เดิมสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
โตก รอดรักษา ไม่สังกัดพรรค เดิมสังกัดพรรครวมไทย
พิษณุโลก 1 คนเด็ด มั่นสีเขียว พรรคกิจสังคม
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคสยามประชาธิปไตย
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม
ไพศาล จันทรภักดี พรรคเสรีธรรม
2 พล กุรุพิลวคุปต์ พรรคเสรีธรรม
บัญญัติ ทือเกาะ พรรคกิจสังคม
ลพบุรี 1 สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคเสรีธรรม
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม
2 ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคเสรีธรรม
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคกิจสังคม
สมุทรสาคร 1 เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย
อนันต์ บูรณวนิช พรรคกิจสังคม
ประสาทพร เทพลิบ พรรคพลังใหม่
สิงห์บุรี 1 เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคกิจสังคม
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล ไม่สังกัดพรรค เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคเสรีธรรม
สุพรรณบุรี 1 ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
ประมวล สุวรรณเกิด พรรคกิจสังคม
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคเสรีธรรม
เสน่ห์ ไชยรัตนะ พรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสยามประชาธิปไตย
ศิริ ทุ่งทอง พรรคเสรีธรรม

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี ไม่สังกัดพรรค เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม
เชียงใหม่ 1 พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ พรรคชาติไทย
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย
2 มอนอินทร์ รินคำ พรรคกิจสังคม
เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม
พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร พรรครวมไทย
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์
สุชาติ คำนันท์ พรรคชาติไทย
พะเยา 1 พวงเล็ก ตันบรรจง พรรคชาติไทย
ประพันธ์ อัมพุช พรรคชาติไทย
ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา พรรคกิจสังคม
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย
ดุสิต รังคสิริ พรรครวมไทย
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคชาติประชาธิปไตย
ลำปาง 1 ประพันธ์ พยัคฆบุตร ไม่สังกัดพรรค
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติประชาชน
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ ไม่สังกัดพรรค
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคสยามประชาธิปไตย
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติไทย
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามปฏิรูป
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคชาติประชาชน

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 พิชญ์ แดนวงศ์ พรรคกิจสังคม
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคสยามประชาธิปไตย
พิชัย ยันตะบุศย์ พรรคกิจสังคม
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์
ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิต 27 กุมภาพันธ์ 2525
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม เลือกตั้งใหม่ 16 พฤษภาคม 2525
ขอนแก่น 1 บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ พรรคพลังใหม่
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล พรรคพลังใหม่
บุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคพลังใหม่
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม
จันทรา จรรยาคำนึง พรรคกิจสังคม
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย
3 ธำรง ธนะเสนา พรรคกิจสังคม
สุรศักดิ์ บางปา พรรคกิจสังคม
อินทร์ ประจันตเสน พรรคกิจสังคม เสียชีวิต 26 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสยามประชาธิปไตย
วินัย คิดบรรจง พรรคกิจสังคม
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย
นครพนม 1 เฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ ไม่สังกัดพรรค
วรพจน์ ณ ถลาง พรรคเกษตรสังคม
เฉลียว ดีวงศ์ พรรคชาติประชาชน
2 วีรวร สิทธิธรรม ไม่สังกัดพรรค
จีระศักดิ์ พลสนะ พรรคกิจสังคม
นครราชสีมา 1 ประทีป กรีฑาเวช พรรคประชาธิปัตย์
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังใหม่
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์
มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย เสียชีวิต 14 เมษายน 2523
จำลอง ครุฑขุนทด เลือกตั้งใหม่ 6 กรกฎาคม 2523
ประสาน ด่านกุล พรรคสยามประชาธิปไตย
3 สมส่วน ศรีนอก พรรคกิจสังคม
ไสว อุณาพรหม พรรคชาติไทย
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย
4 ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม
ประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ พรรคกิจสังคม พ้นจากตำแหน่ง 17 กรกฎาคม 2523
สุนทร ทาซ้าย เลือกตั้งใหม่ 12 ตุลาคม 2523
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย
เนาว์ พฤทธิธรรมกูล พรรคเสรีธรรม ลาออก 24 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติประชาชน
วุฒินันท์ หลอดทอง พรรคสยามประชาธิปไตย
3 ณัฐ ชาติวัฒนศิริ พรรคชาติไทย
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคกิจสังคม
มหาสารคาม 1 ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม
หัด ดาวเรือง ไม่สังกัดพรรค เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติประชาธิปไตย เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม เสียชีวิต 7 กรกฎาคม 2522
ทวนทอง อิสระวงศ์ เลือกตั้งใหม่ 23 กันยายน 2522
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม
ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ พรรคชาติไทย เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
ยโสธร 1 สำรวย จันทนป พรรคกิจสังคม
วิญญู ยุพฤทธิ์ พรรคเสรีธรรม
สาตร ไกรศรีวรรธณะ พรรคกิจสังคม
ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคเสรีธรรม
สมพร จุรีมาศ พรรคสยามประชาธิปไตย เสียชีวิต 25 พฤษภาคม 2524
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย เลือกตั้งใหม่ 9 สิงหาคม 2524 / ลาออก 16 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคกิจประชาธิปไตย
2 โกศล แวงวรรณ พรรคชาติไทย
ยงยุทธ ขัติยนนท์ พรรคชาติไทย
3 ร้อยตำรวจเอกพงศ์พันธ์ พงศ์สยาม พรรคกิจสังคม เสียชีวิต 4 ตุลาคม 2522
ไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย เลือกตั้งใหม่ 23 ธันวาคม 2522
ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ทศพล สังขทรัพย์ เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคชาติไทย
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคเสรีธรรม
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม
สุเทพ อาจสารี พรรคเสรีธรรม
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม
สนิท ลีลา พรรคเสรีธรรม
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม
พันธ์ อินพานิช พรรคกิจสังคม
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติประชาชน
เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคเสรีธรรม
2 พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคเสรีธรรม
ดิเรก อัคราช พรรคสยามประชาธิปไตย
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคกิจสังคม
วิสัณห์ สุดงาม พรรคกิจสังคม
ญาติ ไหวดี พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์
2 เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคกิจสังคม
วิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
3 สามารถ เจริญรัตน์ ไม่สังกัดพรรค
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคพลังใหม่
หนองคาย 1 วงศ์ พลนิกร ไม่สังกัดพรรค
พิทักษ์ ศรีตะบุตร ไม่สังกัดพรรค
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี ไม่สังกัดพรรค
พลศักดิ์ ศรีตะบุศย์ ไม่สังกัดพรรค
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคชาติไทย
2 ดำรง ดาราธรรม พรรคกิจสังคม
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม
3 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม
สุพรรณ สุปัญญา ไม่สังกัดพรรค
อุบลราชธานี 1 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคเสรีธรรม
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคเสรีธรรม เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาราษฎร์ เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
พันตำรวจตรียุทธนา พรสวรรค์ พรรคเสรีธรรม
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์
ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์
3 วารินทร์ ศรีแย้ม พรรคประชาธิปัตย์
ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเสรีธรรม
ไชยพจน์ ภู่กำชัย พรรคชาติไทย

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม
ประมวล กุลมาตย์ ไม่สังกัดพรรค
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคกิจสังคม
นคร ชาลปติ พรรคกิจสังคม
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 เอื้อม อุบลพันธุ์ พรรคกิจสังคม
นิวัตร จินตวร พรรคกิจสังคม
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม
3 คล่อง รักษ์ทอง พรรคกิจสังคม
จรัส โพธิ์ศิริ พรรคกิจสังคม
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติประชาชน
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคกิจสังคม
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคสยามประชาธิปไตย
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์
กำธร ลาชโรจน์ พรรคสยามประชาธิปไตย เสียชีวิต 30 กรกฎาคม 2524
วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคกิจสังคม เลือกตั้งใหม่ 25 ตุลาคม 2524
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สว่าง พรเรืองวงศ์ พรรคกิจสังคม เสียชีวิต 19 ตุลาคม 2522
ธีรศักดิ์ อัครบวร พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่ 6 มกราคม 2523
คล้าย จิตพิทักษ์ ไม่สังกัดพรรค เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคกิจสังคม
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคสยามประชาธิปไตย
สงขลา 1 สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์
วีระ สุพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคชาติประชาชน
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์
ยุทธกิจ เจนเปรมกิจ พรรคกิจสังคม
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 จำเริง ศรีสุวรรณ พรรคสยามประชาธิปไตย
วิชิต สุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคสยามประชาธิปไตย
รณรงค์ มาลานนท์ พรรคสยามประชาธิปไตย
จำลอง เทวารุทธ พรรคกิจสังคม
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม
โกวิท ศรีสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย เสียชีวิต 31 กรกฎาคม 2522
คณิน บุญสุวรรณ พรรคกิจสังคม เลือกตั้งใหม่ 31 ตุลาคม 2522
จ่าสิบเอกอุดม โอภาศรี พรรคกิจสังคม
ตราด 1 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคสยามประชาธิปไตย
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย
สำรวล มหิทธิบุรินทร์ พรรคสยามประชาธิปไตย
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย
สมทรง จันทาภากุล พรรคสยามประชาธิปไตย
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคกิจสังคม
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคสยามประชาธิปไตย
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสยามประชาธิปไตย
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคสยามประชาธิปไตย
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคสยามประชาธิปไตย ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
จิระ มังคลรังษี พรรคสยามประชาธิปไตย
2 จรูญ วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มงคล สุคนธขจร (เสียชีวิต พ.ศ. 2523) สอาด ปิยวรรณ ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เทียม ไชยนันทน์

อ้างอิง[แก้]