สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12
ชุดที่ 11 ชุดที่ 13
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ4 เมษายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(0 ปี 185 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเสนีย์ 3
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 4
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก279
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานมงคล สุคนธขจร
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12 (4 เมษายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 279 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งดขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เข้ายึดอำนาจการปกครองในประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 28 16 8 24 30 5 3 114
ชาติไทย - 12 7 27 1 3 6 56
กิจสังคม - 15 7 19 2 2 - 45
ธรรมสังคม - 3 5 12 1 3 4 28
เกษตรสังคม - 5 - 4 - - - 9
สังคมชาตินิยม - 4 - 2 - 2 - 8
พลังประชาชน - - - 3 - - - 3
พลังใหม่ - - - 2 1 - - 3
พัฒนาจังหวัด - 2 - - - - - 2
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 1 - - 2
พิทักษ์ไทย - 1 - - - - - 1
ไทสังคม - 1 - - - - - 1
แนวร่วมประชาธิปไตย - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
สยามใหม่ - - 1 - - - - 1
แนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 - - - 1
ธรรมาธิปไตย - - - 1 - - - 1
สังคมก้าวหน้า - - - 1 - - - 1
ประชาธิปไตย - - - - - 1 - 1
รวม 28 59 30 97 36 16 13 279

[1]

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์
พลเอกทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์
ประเทศ รมยานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์
3 เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์
พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
มยูร วิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์
4 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์
5 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
กมล สมวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์
6 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
พันตำรวจเอกวัชรี อุทัยเฉลิม พรรคประชาธิปัตย์
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์
อาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์
พิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์
8 ชนะ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
สุชาติ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
สนอง ตู้จินดา พรรคประชาธิปัตย์
10 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคพิทักษ์ไทย
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคธรรมสังคม
ณรงค์ จิตติโภคา พรรคชาติไทย
นครสวรรค์ 1 ธเนศ เตลาน พรรคกิจสังคม
ไชยศิริ ธีรัทธานนท์ พรรคกิจสังคม
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคไทสังคม
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม
วิเชียร อยู่สิงห์ พรรคกิจสังคม
นนทบุรี 1 ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
ลำภู สงวนสัตย์ พรรคธรรมสังคม
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคเกษตรสังคม
เสรี มโยทาร พรรคสังคมชาตินิยม
2 สมพงษ์ ตรีสุขี พรรคเกษตรสังคม
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคเกษตรสังคม
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด
ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด
เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสังคมชาตินิยม
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคสังคมชาตินิยม
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม
โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคกิจสังคม
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคกิจสังคม
ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคธรรมสังคม
2 เฉลิมชัย เล็กชม พรรคกิจสังคม
นิกร นนทวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม
สมุทรสงคราม 1 ปรีชา คงศรี พรรคประชาธิปัตย์
สมุทรสาคร 1 ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย
สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย
ถวิล จันทร์วิทัน พรรคชาติไทย
สิงห์บุรี 1 ประเจิด สุริย์จามร พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 บุญธรรม ชุมดวง พรรคชาติไทย
พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย
เยื้อน มหาปัญญาวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
ไพศาล แสนใจงาม พรรคกิจสังคม
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
สกนธ์ วัชราไทย พรรคชาติไทย
อ่างทอง 1 หิรัญ ช่วงฉ่ำ พรรคกิจสังคม
สุรชัย บุญแสง พรรคประชาธิปัตย์
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคธรรมสังคม
วรวิทย์ คำเงิน พรรคธรรมสังคม
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคประชาธิปัตย์
วินัย นามเสถียร พรรคประชาธิปัตย์
หลง ศิริพันธุ์ พรรคชาติไทย
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม
เพียว ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์
เชียงใหม่ 1 ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย
ชัชวาล ชุติมา พรรคกิจสังคม
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์
ผณินทรา ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์
น่าน 1 สมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย
ทวี บุญชื่อ พรรคกิจสังคม
แพร่ 1 รัตน์ พนมขวัญ พรรคชาติไทย
คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคชาติไทย
นคร ตันจันทร์พงษ์ พรรคชาติไทย
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคธรรมสังคม
ลำปาง 1 ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคกิจสังคม
ลำพูน 1 สันต์ เทพมณี พรรคประชาธิปัตย์
สมาน ชมภูเทพ พรรคธรรมสังคม
อุตรดิตถ์ 1 เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่
สิบเอกสนิทพงษ์ มุกดาสนิท พรรคกิจสังคม

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองคำ บาดาล พรรคชาติไทย
ไพโรจน์ ศาสตราวาหะ พรรคประชาธิปัตย์
จรัล ปัทมดิลก พรรคธรรมสังคม
2 ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์
ขอนแก่น 1 เสรี พงษ์ภิญโญ พรรคประชาธิปัตย์
สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์
แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
2 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคธรรมสังคม
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคธรรมสังคม
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย
3 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่
สมชาญ ศรีสองชัย พรรคประชาธิปัตย์
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม
กำจร คุณรัตรศิริ พรรคธรรมสังคม
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์
2 ทรงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม
นครพนม 1 สุรจิตต์ จันทรสาขา พรรคกิจสังคม
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม
จำนงค์ ศรีวรขาน พรรคธรรมสังคม
2 วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย
แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม
นครราชสีมา 1 วิชิต ศุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
2 สุรพล ทิพยรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคกิจสังคม
เปลื้อง พลโยธา พรรคประชาธิปัตย์
3 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย
ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม
พิเชษฐ์ คิดเห็น พรรคสังคมชาตินิยม
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย
จุฬ เทียมรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
บุรีรัมย์ 1 บัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ พรรคกิจสังคม
ดนัย นพสุวรรณวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย
2 สุนัย พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย
สมโภชน์ ศิริกุล พรรคชาติไทย
3 ไพโรจน์ ติยะวาณิช พรรคชาติไทย
ทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ พรรคเกษตรสังคม
มหาสารคาม 1 ทวนทอง อิสระวงศ์ พรรคชาติไทย
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม
สมมุติ สัจจพงษ์ พรรคชาติไทย
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม
กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์
ยโสธร 1 สุทิน ใจจิต พรรคประชาธิปัตย์
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคธรรมสังคม
สุชาติ สกุลบัวพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยเอ็ด 1 สมพร จุรีมาศ พรรคเกษตรสังคม
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคธรรมสังคม
สุธรรม ปัทมดิลก พรรคประชาธิปัตย์
2 โกศล แวงวรรณ พรรคธรรมสังคม
เฉลียว คล้ายหนองทรวง พรรคประชาธิปัตย์
3 ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม
เจริญ กลางคาร พรรคธรรมสังคม
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคกิจสังคม
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคชาติไทย
นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ พรรคพลังประชาชน
2 ชุมพล อรุณยะเดช พรรคพลังประชาชน
สุกิจ ศรีสาคร พรรคชาติไทย
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม
สกลนคร 1 บัวใส ศรีสถาน พรรคชาติไทย
พันโทบุญจง รัศมี พรรคกิจสังคม
2 ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย
ประชา ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
สุรินทร์ 1 สุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์ พรรคพลังใหม่
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม
อร่าม อมรดิษฐ์ พรรคธรรมาธิปไตย
2 จินตนา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม
มานะ พิทยาภรณ์ พรรคกิจสังคม
ญาติ ไหวดี พรรคสังคมก้าวหน้า
หนองคาย 1 สงวนศักดิ์ ศิริชนะ พรรคชาติไทย
สุ่ม โพธิเสน พรรคสังคมชาตินิยม
2 ทองมาก รามสูต พรรคชาติไทย
ชื่น ระวิวรรณ พรรคชาติไทย
อุดรธานี 1 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
ญวง เอี่ยมศิลา พรรคพลังประชาชน
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม
2 ปณิธาน ธาระวาณิช พรรคประชาธิปัตย์
สมศักดิ์ เชยกำแหง พรรคเกษตรสังคม
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม
3 แสวง พิบูลย์สราวุธ พรรคเกษตรสังคม
สะไกร สามเสน พรรคชาติไทย
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม
อุบลราชธานี 1 เฉลิม สุขเสริม พรรคชาติไทย
โกศล มารมย์ พรรคชาติไทย
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์
สุทวิช สุพรรณ พรรคประชาธิปัตย์
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์
3 ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย
ยิ่ง สิทธิธรรม พรรคชาติไทย

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 กวี ใสยิด พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 พินัย รุโจปการ พรรคประชาธิปัตย์
ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
เสริฐแสง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์
2 เพิ่มศักดิ์ จริตงาม พรรคประชาธิปัตย์
เกษม เจริญพานิช พรรคประชาธิปัตย์
ภักดี กุลบุญ พรรคประชาธิปัตย์
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 วชิระ มะโรหบุตร พรรคประชาธิปัตย์
สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์
ศิริ อับดุลสาและ พรรคประชาธิปัตย์
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
สุรพงษ์ ราชมุกดา พรรคประชาธิปัตย์
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์
ไรน่าน อรุณรังษี พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
ภูเก็ต 1 เอี่ยมศักดิ์ หลิมสมบูรณ์ พรรคพลังใหม่
ยะลา 1 อุสมาน อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 กวีศักดิ์ เหมะภูติ พรรคประชาธิปัตย์
สงขลา 1 ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน พรรคชาติไทย
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม
อุดม แดงโกเมน พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 สมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ พรรคประชาธิปัตย์
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์
2 ไพฑูรย์ วงศ์วานิช พรรคประชาธิปัตย์
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 สมยศ ศิรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
พลโทกานต์ รัตนวราหะ พรรคธรรมสังคม
ฉะเชิงเทรา 1 พันโทบำเพ็ญ คชวัฒน์ พรรคชาติไทย
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม
ชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปไตย
ชลบุรี 1 บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย
ประสิทธิ์ จิตต์อารีย์ พรรคประชาธิปัตย์
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม
ปราจีนบุรี 1 เฉลิมพล หริตวร พรรคกิจสังคม
บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย
นิพนธ์ เตียเจริญ พรรคสังคมชาตินิยม
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคประชาธิปัตย์
สริน ก้องกฤษฎา พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ยงยุทธ ตันพิริยะกุล พรรคชาติไทย
ประวิทย์ วอนเพียร พรรคชาติไทย
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
อุดร ตันติสุนทร พรรคชาติไทย
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ พรรคธรรมสังคม
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย
ราชบุรี 1 เรือตรีธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ พรรคประชาธิปัตย์
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม
2 จรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคธรรมสังคม

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มงคล สุคนธขจร

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-10.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]